Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gyermekek napközbeni felügyelete (Bölcsőde, óvoda)

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. június 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A bölcsőde legfontosabb feladata, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve gondoskodjon a három éven aluli gyermekek gondozásáról és neveléséről, valamint elősegítse testi-szellemi fejlődésüket. Az óvoda, mint közoktatási intézmény a napközbeni ellátás mellett a gyerekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését is szolgálja. Az óvodai nevelés a közoktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka első szakasza, fontos célja a gyermek személyiségének fejlesztése. Az oldalakon részletezzük a bölcsődei, óvodai elhelyezés, ellátás feltételeit, szólunk továbbá az iskolai és a családi napköziről, a házi gyermekfelügyeletről is.

Cikk:

Óvodai jelentkezés, felvétel

Hány éves kortól lehet óvodás a gyermek?
Kötelező-e az óvoda?
Hogyan lehet felmentést kérni az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alól?
Mi történik akkor, ha a szülő nem viszi óvodába a gyermeket?
Hogyan, hol és mikor lehet a gyermeket az óvodába beíratni?
Ki dönt a gyermek óvodai felvételéről? Kötelező felvételt biztosító és kijelölt óvodák

Az óvoda, mint köznevelési intézmény a - szülő igényei szerinti - napközbeni ellátás mellett a gyerekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését is szolgálja. Az óvodai nevelés a köznevelési intézményekben folyó nevelő-oktató munka első szakasza, fontos célja a gyermek személyiségének fejlesztése.

Hány éves kortól lehet óvodás a gyermek?

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. §

Kötelező-e az óvoda?

2015. szeptember 1-jétől az óvodai nevelésben 3 éves kortól kötelező részt venni. Konkrétabban abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. §

A kötelező óvodába járás alól felmentés csak az ötödik életév betöltéséig adható, tehát a korábbiakkal ellentétben nem lehetséges az, hogy valaki egyáltalán ne járjon óvodába - természetesen kivételt képeznek ez alól a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek, akik ehelyett a pedagógiai szakszolgálat keretében fejlesztő nevelésben kapják meg az állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő szükséges ellátást, amely a kisgyermekkori fejlesztésüket biztosítja. A felmentést a jegyzőtől, illetve az óvoda fenntartójától kell kérni. §

Hogyan lehet felmentést kérni az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alól?

Az a szülő, aki felmentést akar kérni gyermeke számára a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól április 20-áig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Abban az esetben, ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét a választott - tehát például az egyházi - óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldenie a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. §

Ha a szülő a fentiekben jelzett határidőt elmulasztja, vagy a felmentés kérelmezésére valamilyen okból kifolyólag a beiratkozás után lesz szükség, még mindig van lehetőség a felmentésre. A vonatkozó rendelet értelmében a kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a fentiekben jelzett módon a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. §

A felmentésről a jegyzőnek vagy a választott óvoda fenntartójának a törvényi előírás szerint a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével kell döntést hoznia. Megjegyzendő, hogy az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség alól történő felmentés tárgyában a jegyző vagy a fenntartó nem csak azt a döntést hozhatja, hogy a gyermek ötödik életévének betöltéséig adja meg a felmentést. Elképzelhető az egy évre, vagy bármilyen határozott időre adott felmentés, amennyiben a jegyző az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével úgy ítéli meg, hogy indokolt a felmentési döntés bizonyos időn belüli felülvizsgálata, amikor újra kérelmezhető a felmentés.

Kiemelendő az is, hogy a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben bármikor kérheti a gyermek óvodai felvételét. §

Az ötödik életév betöltéséig tehát mindkét irányban van változtatási lehetőség: a felmentett gyermek szülője kérheti a gyermek felvételét az óvodába, és a kötelező felvételt biztosító óvoda ezt nem tagadhatja meg, illetve fordítva, a már beíratott, óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek szülője is kérheti a felmentést a gyermek ötödik életévének betöltéséig.

Mi történik akkor, ha a szülő nem viszi óvodába a gyermeket?

Az a szülő, akinek a gyermeke az adott óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, amelyet a jegyző, mint hatóság határozatba foglal. §

Hogyan, hol és mikor lehet a gyermeket az óvodába beíratni?

Az óvodai beiratkozásra április 20-a és május 20-a között kell, hogy sor kerüljön. Ezen belül a konkrét időpontokat az óvoda fenntartója határozza meg. Az óvodai jelentkezés idejéről és rendjéről a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal kell tájékoztatni a szülőket az alábbi módokon.

Az óvoda fenntartója

  1. közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
  2. közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
  3. tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat. §

A gyermeket az óvodába jelentkezés vagy átvétel útján lehet felvenni. A szülő az óvodai nevelési év alatt bármikor kérheti a gyermek óvodába történő felvételét, vagy egy másik óvodába történő átvételét. §

Ki dönt a gyermek óvodai felvételéről? Kötelező felvételt biztosító és kijelölt óvodák

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni vagy átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik.

2014 óta új szabály, hogy csak azt a gyermeket köteles felvenni a "körzetes" óvoda, aki életvitelszerűen lakik az óvoda körzetében. §

Életvitelszerű "ott lakásnak az minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot kell beszereznie a szülőnek.

Amennyiben a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. §

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A sajátos nevelési igényű gyermekeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján választja ki a szülő a megfelelő nevelési-oktatási intézményt. § A járási kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy a gyermek érdekeit szem előtt tartva kötelezze a szülőt az említett szakértői vizsgálton való részvételre, valamint, hogy a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be a gyermeket.

Az óvodai felvételről hozott döntést a szülőkkel írásban, az elutasítást határozati formában is közölni kell, amely ellen a közléstől (vagy a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezési eljárást lehet indítani, melyet a fenntartó bírál el. § § §

Másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést, amelyet a közléstől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozva a bíróság előtt lehet megtámadni. §