Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2019. augusztus 16. napján 14:00 órától 18.00 óráig, valamint 2019. augusztus 17. és 2019. augusztus 19. közötti napokon 08:00 órától 12:00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel.

Megértésüket köszönjük!

MORZSÁK

TARTALOM:Gyermekvédelem

Létrehozva: 2009. december 1.
Módosítás: 2019. június 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gyermekvédelem elsődleges rendeltetése, hogy a gyermek megfelelő családban nőhessen fel - mentesülve minden veszélyeztető körülménytől -, valamint a szülő gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítása. Ennek kapcsán szó lesz a gyermekek védelembe vételéről, a családi pótléknek természetben való nyújtásának elrendeléséről, az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről, a megelőző pártfogásáról, az ideiglenes hatályú elhelyezéséről, a családba fogadásáról és a nevelésbe vételéről.

Válasszon ügyleírást:

Gyermekek védelembe vétele, a családi pótlék természetben történő nyújtásának elrendelése, az iskoláztatási támogatás szüneteltetése

Gyermekek megelőző pártfogása

Gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése

Gyermekek családba fogadása

Gyermekek nevelésbe vétele

Cikk:

Gyermekek védelembe vétele, a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának elrendelése, szüneteltetésének kezdeményezése

Honnan szerez tudomást a gyámhatóság a gyermek védelembe vételének szükségességéről?
Intézkedések a védelembe vételt követően
A védelembe vétel felülvizsgálata
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása
A családi pótlék szünetelésének elrendelése
A védelembe vétel megszüntetése és megszűnése

A gyermekvédelem a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányul. § Működtetése állami és önkormányzati feladat. §

A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére elsősorban az alapellátások keretében nyújtott szolgáltatások hivatottak, ám amennyiben ezeket a szolgáltatásokat a szülők nem kívánják igénybe venni, illetve bár igénybe veszik, de a veszélyeztetettséget nem lehet ilyen módon megszüntetni, ugyanakkor alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. §

Honnan szerez tudomást a gyámhatóság a gyermek védelembe vételének szükségességéről?

A gyámhatóság a gyermek védelembe vételének szükségességéről értesül

  1. a család- és gyermekjóléti központtól - legtöbbször a központ családgondozója alapellátás keretében már gondozza a családot, ezért ő ismeri a legjobban a gyermek családi körülményeit;
  2. a szabálysértési hatóságtól, amikor értesítést küld a gyermek, illetve fiatalkorú által elkövetett szabálysértésről;
  3. a nyomozó hatóság nyomozás megtagadásáról szóló határozatából, amely a 14. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában fordul elő;
  4. a rendőrségtől, az ügyészségtől, illetve a bíróságtól érkezett jelzés alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorú esetén. §

Intézkedések a védelembe vételt követően

A védelembe vett gyermek és szülei számára a gyámhatóság magatartási szabályokat ír elő. Ezek a gyermek veszélyeztetettségének enyhítését, megszüntetését célozzák, betartásuk kötelező. A védelembe vétellel egyidejűleg családgondozó kirendelésére is sor kerül, aki a területileg illetékes család- és gyermekjóléti központ munkatársa. A családgondozó a gyermek, illetve a fiatalkorú számára egyéni gondozási-nevelési tervet készít, amely alapján segítséget nyújt a szülőknek a gyermek gondozásában, a családi körülmények rendezésében, szervezi a gyermek számára szükséges ellátásokat, figyelemmel kíséri a gyámhatóság által előírt magatartási szabályok betartását. §

A védelembe vétel felülvizsgálata

A gyámhatóság hivatalból vagy kérelemre vizsgálja felül a védelembe vételt. Hivatalból indul az eljárás

  1. az elrendelő határozatban foglalt időpontban (évente legalább egy alkalommal),
  2. ha a gyámhatóság hivatalos tudomására jut a felülvizsgálat szükségessége,
  3. a kirendelt családgondozó kezdeményezésére,
  4. ha a védelembe vétel fennállása alatt a fiatalkorú pártfogó felügyeletét rendelték el és a pártfogó felügyelő kezdeményezi.

A gyámhatóság a védelembe vételt a korlátozottan cselekvőképes gyermek, a szülő, illetve más törvényes képviselő kérelmére is felülvizsgálja. Az arra jogosultak ez irányú kérelmüket bármikor előterjeszthetik.

A felülvizsgálat során azt kell eldönteni, hogy indokolt-e a védelembe vétel további fenntartása, vagy a védelembe vétel elérte célját, és ezért az megszüntethető, illetve szükséges-e esetleg más gyermekvédelmi intézkedés megtétele. §, §

Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása

A gyermeket veszélyeztető okok megszüntetésének egyik eszköze lehet a családi pótléknak -legfeljebb - hat hónap időtartamra való, természetbeni formában történő nyújtása, amellyel a családi pótlék célzott felhasználása érhető el. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának elrendelésére általában akkor kerül sor, ha a gyermek veszélyeztettsége elsősorban elhanyagolás miatt áll fenn. Amennyiben ez a gyermekvédelmi intézkedés válik szükségessé és a gyermek még nem áll védelem alatt, a gyámhatóság a gyermek védelembe vételét is elrendeli. A felfüggesztés idejének letelte után - amennyiben az szükséges - a gyámhatóság ismételten elrendelheti a családi pótlék természetben történő nyújtását.

A családi pótlék természetben történő felhasználása a gyámhatóság által kirendelt eseti gyám közreműködésével történik. § , §

A családi pótlék szünetelésének elrendelése

A tanulmányi kötelezettség maradéktalan teljesítésére ösztönöz a gyámhatóságnak az az intézkedése, amellyel - a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén - a családtámogatási feladatokat ellátó hatóság felé kezdeményezi a családi pótlék szüneteltetését, és ezzel egy időben a 16. életévét még be nem töltött gyermek esetében hivatalból megindítja a védelembe vétel iránti eljárást.

Ezekre az intézkedésekre akkor kerülhet sor, ha a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte az ötvenet.

A családi pótlék szüneteltetésével érintett gyermek egyéni gondozási-nevelési terve tartalmazza a tankötelezettség, iskolalátogatási kötelezettség teljesítésének előmozdítása érdekében szükséges feladatokat, így különösen a nevelési-oktatási intézményben igénybe vehető, a gyermeknek a felzárkóztatását célzó foglalkozásokon, fejlesztő foglalkoztatáson, képesség-kibontakoztató felkészítésen való részvételének biztosítására irányuló intézkedéseket.

A gyámhatóság a családi pótlék szüneteltetése szükségességét - jogszabályban előírt időközönként - felülvizsgálja. Csak akkor lehet visszaállítani a családi pótlék folyósítását, ha a gyermek (fiatal felnőtt) a felülvizsgálattal érintett időszakban nem mulasztott ötnél több kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul. A védelembe vétel ebben az esetben is fennmarad legalább a családi pótlék szüneteltetésének időtartamával megegyező ideig, legfeljebb azonban a gyermek 16 éves korát követő első felülvizsgálatig. §, §

A védelembe vétel megszüntetése és megszűnése

Meg kell szüntetni a védelembe vételt, ha

  1. már védelembe vétel nélkül is biztosítható a gyermek családban történő nevelkedése,
  2. a védelembe vétel nem érte el célját és a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését vagy nevelésbe vételét rendelték el, vagy a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti.

A védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával szűnik meg, kivéve, ha a büntetőeljárás alatt álló fiatalkorú kéri a védelembe vétel fenntartását. Amennyiben a gyámhatóság ennek a kérésnek helyet ad, a védelembe vétel a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb a fiatalkorú 20. életévének betöltéséig tarthat. §, §