Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2019. augusztus 16. napján 14:00 órától 18.00 óráig, valamint 2019. augusztus 17. és 2019. augusztus 19. közötti napokon 08:00 órától 12:00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel.

Megértésüket köszönjük!

MORZSÁK

TARTALOM:Ifjúságvédelem

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. június 20.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ifjúságvédelem témakörön belül a fiatal felnőttek utógondozásáról, otthonteremtési támogatásuk lehetőségeiről, valamint a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről olvashatnak.

Cikk:

Fiatal felnőttek utógondozói ellátása

Az utógondozói ellátás elrendelése
Meddig kérhető az utógondozói ellátás?
Az utógondozói ellátás megszűnése és megszüntetése

A gyermekvédelem a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányul. § Működtetése állami és önkormányzati feladat. §

A fiatal felnőttek utógondozói ellátása, védelmük rendszerében, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések közé sorolható. §

Az utógondozói ellátás elrendelése

A gyámhatóság akkor rendeli el a fiatal felnőtt utógondozói ellátását, ha nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg és

 1. létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani, vagy
 2. köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy
 3. szociális bentlakásos intézménybe várja felvételét. §

A fiatal felnőtt létfenntartása akkor nem biztosított, ha

 1. havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg, vagy
 2. nagykorúvá válásának időpontjában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét. §

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28 500 forint. §

Meddig kérhető az utógondozói ellátás?

Amennyiben a fiatal felnőtt azért kéri az utógondozói ellátást, mert létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani, az ellátást 21. életévének betöltéséig kérheti (ha speciális vagy különleges ellátásban részesült a nevelésbe vétel ideje alatt, az ellátást 22. életévének betöltéséig kérheti).

Abban az esetben, ha az utógondozói ellátást azért kéri, mert köznevelési vagy felnőttoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, azt 24. életévének betöltéséig, ha felsőoktatási intézmény hallgatója, 25. éves korának betöltéséig kérheti.

Ha azért kéri az utógondozói ellátást, mert valamely szociális intézménybe várja felvételét, az ellátás a felvétel időpontjáig, de legkésőbb 22. életévének betöltéséig kérhető. §

Ha a fiatal felnőtt otthonteremtési támogatás iránt kérelmet nyújt be (az otthonteremtési támogatás egy pénzbeli ellátási forma a gyermekvédelmi rendszerben), akkor a gyámhatóság a kérelem előterjesztésekor elrendeli, illetve meghosszabbítja az utógondozást az otthonteremtési támogatás elszámolásának időpontjáig. §

Az utógondozói ellátás ideje alatt a fiatal felnőtt utógondozását a nevelő szülői hálózatot működtető, a gyermekotthon, az utógondozó otthon vagy a külső férőhely működtetőjének utógondozója látja el. §

A kirendelt utógondozó

 1. évente,
 2. a gyámhatóság felhívására bármikor,
 3. az utógondozás megszűnésekor, illetve megszüntetésekor

köteles tájékoztatást adni a gyámhatóságnak az utógondozás eredményéről. §

Az utógondozói ellátás megszűnése és megszüntetése

Megszűnik az utógondozói ellátás, ha

 1. a fiatal felnőtt képes létfenntartását önállóan biztosítani, de legkésőbb 2l., illetve 22. életévének betöltésével;
 2. a fiatal felnőtt tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését követő 120. napon, vagy ha nem szűnik meg a hallgatói, tanulói jogviszony, de az ellátott betölti a 24., illetve 25. életévét, azon a napon (hallgatói jogviszony esetén, amennyiben a fiatal felnőtt bár betöltötte a 25. életévét, de kérelmezi az utógondozói ellátás fenntartását, az ellátás a hallgatói jogviszony fennállásáig, de legfeljebb a fiatal felnőtt 30. életévének betöltéséig fenntartható; ebben az esetben a kérelemről az utógondozói ellátást biztosító intézmény vagy a nevelőszülői hálózat fenntartója dönt);
 3. a fiatal felnőtt szociális intézménybe való felvételével, de legkésőbb 22. életévének betöltésével. §

A gyámhatóság szünteti meg az utógondozói ellátást, ha a fiatal felnőtt

 1. ellátásra való jogosultság feltételei már nem állnak fenn,
 2. az ellátásban részesülő az ellátás megszűntetését maga kéri,

tanulmányi vagy vizsgakötelezettségét önhibájából nem teljesíti (amennyiben tanulói, hallgatói jogviszonya fennállása az oka az ellátásra való jogosultságnak),

 1. a nevelőszülőjével, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve az intézményben ellátott társával szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít,
 2. a házirendet többször súlyosan megsérti,
 3. az ellátás megállapításáról szóló gyámhatósági határozat közlésétől számított 15 napon belül az ellátást nem vette igénybe, és ennek okáról önhibájából nem értesítette az ellátást nyújtót. §