Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Örökbefogadás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. június 20.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben megtudhatja, melyek az örökbefogadás feltételei, ki lehet, és ki nem lehet örökbefogadó, miként fogadhat örökbe nem magyar állampolgár magyar gyermeket, illetve magyar állampolgár nem magyar gyermeket, valamint milyen jogok illetik meg az örökbefogadott gyermeket új családjában. Részletezzük az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást és az örökbefogadás előtti eljárást.

Cikk:

Külföldi állampolgárságú örökbefogadó, örökbefogadott

Magyar állampolgárságú gyermek örökbefogadása
Külföldi állampolgárságú gyermek örökbe fogadása

Magyar állampolgárságú gyermek örökbefogadása

Nem magyar állampolgár magyar állampolgár gyermeket csak a magyar gyámhatóság engedélyével fogadhat örökbe. § A Magyarországon hatályos rendelkezések szerint a gyermekek hazai örökbefogadását kell szorgalmazni. Külföldi állampolgárságú örökbefogadó által magyar állampolgárságú gyermek örökbefogadására csak akkor kerülhet sor, ha a nevelésben lévő gyermeket örökbe fogadhatónak nyilvánították, de a gyermek örökbefogadására belföldön nem került sor, mivel azt nem kezdeményezték, illetve a hazai örökbefogadás érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre. §

Az örökbefogadásra irányuló kérelmet a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) lehet benyújtani, amennyiben azonban az örökbe fogadni szándékozó szokásos tartózkodási helye külföldön van, a kérelmet a magyar külképviselet konzuli tisztviselőjénél is be lehet nyújtani, aki azt diplomáciai futárposta útján továbbítja a miniszternek.

Abban az esetben, ha a külföldi állampolgárságú örökbefogadni szándékozónak a szokásos tartózkodási helye olyan államban van, amely állam részese a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában 1993. május 29. napján kelt Egyezménynek, ezen Egyezmény alapján kijelölt Központi Hatóságnál vagy meghatalmazott testületénél kell az örökbefogadás iránti kérelmet benyújtani, aki a dokumentumokkal együtt azt továbbítja a magyar központi hatósághoz.

A miniszter tájékoztatja az örökbe fogadni szándékozó személyt - vagy ha Központi Hatóságon keresztül folyik az ügyintézés, a Központi Hatóságot - a nyilvántartásba vételről. Amennyiben a kérelem hiányos, annak pótlására szólítják fel az örökbefogadni szándékozót. §

Amennyiben a miniszter nyilvántartásában van olyan örökbe fogadható gyermek, akivel a kérelmező várhatóan megfelelő szülő-gyermek kapcsolatot tud kialakítani, a miniszter az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat véleményének figyelembevételével dönt a személyes kapcsolat felvételének lehetőségéről, és az örökbe fogadni szándékozó személyt tájékoztatja a gyermek körülményeiről (pl. a gyermek személyazonosító adatairól, örökbe fogadhatóvá válásának, szociális, családi és egészségügyi körülményeiről stb.).

Az örökbe fogadni szándékozónak 30 napon belül kell nyilatkoznia arról - már a gyermekről kapott információk birtokában - hogy örökbe kívánja-e fogadni a gyermeket és arról, hogy a gyermekkel való személyes kapcsolat felvétele céljából mikor fog Magyarországon tartózkodni. §

A továbbiakban nincs eltérés a magyar, illetve a külföldi örökbefogadókra vonatkozó eljárási szabályok között, ebben az esetben is a gyámhatóság dönt, és az örökbefogadás engedélyezése előtti gondozás is kötelező. §

Abban az esetben, ha külföldi állampolgárságú örökbefogadó - külföldön - fogadott örökbe magyar állampolgárságú gyermeket, kérheti a magyar gyámhatóságtól annak a határozatnak a jóváhagyását, amelyben a külföldi hatóság engedélyezte az örökbefogadást.

A kérelemhez csatolni kell a gyermek születését igazoló okmányt és az örökbefogadást engedélyező külföldi határozatot felülhitelesítéssel és hiteles magyar fordítással ellátva.

A gyámhatóságnak 20 nap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására és a döntésre. Az eljárás során nem csupán az iratok tanulmányozására van lehetőség, de szükség esetén a kérelmezők meghallgatására is.

A külföldi határozat jóváhagyásának feltételei:

  1. az örökbefogadás megfelel a magyar jogban meghatározott feltételeknek is,
  2. az örökbefogadás nem tartozik a Hágai Örökbefogadási Egyezmény hatálya alá,
  3. a jóváhagyás kérelmezésekor az örökbefogadott kiskorú. §

Külföldi állampolgárságú gyermek örökbe fogadása

Magyar állampolgár külföldi állampolgárságú gyermeket is örökbe fogadhat a magyar gyámhatóság engedélyével. A gyámhatóság az engedélyt csak akkor adja meg, ha az örökbefogadás a magyar jogszabályban meghatározott feltételeknek is megfelel. §

Külföldi állampolgárságú gyermek örökbefogadása iránti kérelem esetén a gyámhatóság annak elbírálása előtt a gyermek személyes jogának figyelembevételével megvizsgálja, hogy az örökbefogadás feltételei fennállnak-e. A gyermek állampolgársága szerinti ország illetékes hatóságának az örökbefogadásra vonatkozó jóváhagyását szintén a gyámhatóság köteles beszerezni, és fel kell kérnie a gyermekvédelmi szakszolgálatot a gondozásba kihelyezés tapasztalatairól készített szakvélemény elkészítésére. §

Amennyiben az örökbe fogadni kívánt gyermek szokásos tartózkodási helye a Hágai Örökbefogadási Egyezményben részes államok valamelyikében van, a magyar állampolgárságú örökbefogadni szándékozónak örökbefogadásra irányuló kérelmét a miniszternek, mint kijelölt Központi Hatóságnak kell bejelentenie. Erre az eljárásra a Hágai Örökbefogadási Egyezményben foglaltak az irányadók. §

Abban az esetben, ha magyar állampolgárságú örökbefogadó - külföldön - fogadott örökbe külföldi állampolgárságú gyermeket, kérheti a magyar gyámhatóságtól annak a határozatnak a jóváhagyását, amelyben a külföldi hatóság engedélyezte az örökbefogadást.

A kérelemhez csatolni kell a gyermek születését igazoló okmányt és az örökbefogadást engedélyező külföldi határozatot felülhitelesítéssel és hiteles magyar fordítással ellátva.

A gyámhatóságnak 20 nap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, és a döntésre. Az eljárás során nem csupán az iratok tanulmányozására van lehetőség, de szükség esetén a kérelmezők meghallgatására is.

A külföldi határozat jóváhagyásának feltételei:

  1. az örökbefogadás megfelel a magyar jogban meghatározott feltételeknek is,
  2. az örökbefogadás nem tartozik a Hágai Örökbefogadási Egyezmény hatálya alá,
  3. a jóváhagyás kérelmezésekor az örökbefogadott kiskorú. §