Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Örökbefogadás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. szeptember 11.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben megtudhatja, melyek az örökbefogadás feltételei, ki lehet, és ki nem lehet örökbefogadó, miként fogadhat örökbe nem magyar állampolgár magyar gyermeket, illetve magyar állampolgár nem magyar gyermeket, valamint milyen jogok illetik meg az örökbefogadott gyermeket új családjában. Részletezzük az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást és az örökbefogadás előtti eljárást.

Cikk:

Az örökbefogadás előtti eljárás

A gyermekvédelmi szakszolgálat illetékessége
Az örökbefogadás iránti kérelem
Az alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatok
Az örökbefogadás előtti tanácsadás és tanfolyam
Az alkalmasságra (alkalmatlanságra) vonatkozó megállapítást követő eljárás
Személyes kapcsolatfelvétel

Az örökbefogadás előtti eljárás a gyermekvédelmi szakszolgálatnál előterjesztett kérelem alapján indul. Az eljárás célja annak megállapítása, hogy az örökbe fogadni szándékozó személyisége és körülményei alkalmasak-e arra, hogy gyermeket örökbefogadhasson. §

A gyermekvédelmi szakszolgálat illetékessége

Ha házaspár kíván örökbefogadni, és

 1. lakóhelyük különböző gyermekvédelmi szakszolgálat illetékességi területén van, bármelyik házasfél lakóhelye szerinti szakszolgálat eljárhat,
 2. lakóhelyük és tartózkodási helyük is van és ezek különböző gyermekvédelmi szakszolgálat illetékességi területén találhatók, a tartózkodási hely szerinti szakszolgálat jár el,
 3. tartózkodási helyük különböző gyermekvédelmi szakszolgálat illetékességi területén található, a szakszolgálat illetékességét a szokásos tartózkodási hely, vagyis az a hely, ahol életvitelszerűen tartózkodnak, határozza meg.

Egyedülálló örökbefogadni szándékozó esetén, ha lakó- és tartózkodási helye is van, és ezek különböző szakszolgálat illetékességi területén találhatók, a tartózkodási hely szerinti szakszolgálat jár el az ügyben. §

Az örökbefogadás iránti kérelem

A benyújtott kérelemben az örökbefogadó nyilatkozik:

 1. az örökbefogadási szándék indokairól, és az örökbefogadandó gyermekre vonatkozó elképzelésekről;
 2. az általa örökbe fogadni szándékozott gyermekek számáról, illetve arról, hogy vállalja-e testvérek örökbefogadását;
 3. az örökbe fogadandó gyermek(ek) koráról;
 4. arról, hogy vállalja-e egészségileg károsodott gyermek örökbefogadását;
 5. ha az illető korábban már kezdeményezett örökbefogadás előtti eljárást, annak az eredményéről;
 6. arról, hogy alkalmassá nyilvánítása esetén hozzájárul-e természetes személyazonosító adatainak a jogszabályban előírt nyilvántartásába vételéhez;
 7. annak tudomásulvételéről, hogy az örökbefogadásra való alkalmasság feltétele az örökbefogadás előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon történő eredményes részvétel.

A rokonok, a szülő házastársa, illetve a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább egy éve folyamatosan a saját háztartásában nevelő örökbe fogadni szándékozó személy, továbbá nemzetközi örökbefogadás esetén az örökbe fogadni szándékozó személy nem tesz ilyen nyilatkozatokat, mivel az ő alkalmasságukat az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során a gyámhivatal állapítja meg. §, §, §

Az alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatok

A kérelem benyújtásakor, de legkésőbb tizenöt napon belül, írásban tájékozatják az örökbefogadni szándékozót az örökbefogadás feltételeiről és arról, hogy alkalmasságának megállapítása érdekében az általa meghatározott helyen és időpontban vizsgálaton, illetve tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon kell megjelennie, valamint arról, hogy családi és lakáskörülményeit a helyszínen fogják vizsgálni. §

A gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személyt a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felkészíti az örökbefogadásra. § A gyermekvédelmi szakszolgálatnak az örökbefogadni szándékozó személy beleegyezésével fel kell kérnie annak háziorvosát - szükség esetén szakorvosát - annak megállapítására, hogy az örökbefogadni szándékozó személy egészségi állapotát tekintve alkalmas-e gyermek felnevelésére. A felkérésben választ kell kérni arra, hogy az örökbefogadni kívánó személy nem szenved-e:

 1. a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban,
 2. pszichotikus zavarban,
 3. alkoholfüggőségben,
 4. kábítószer-függőségben,
 5. olyan betegségben, amely miatt - akár időszakosan is - akadályozott a gyermekről való gondoskodás, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.

Az örökbefogadni szándékozó személy pszichikai alkalmasságának vizsgálata során a szakszolgálat feltárja, hogy

 1. az örökbefogadási szándék motivációja,
 2. a család élethelyzete,
 3. az örökbefogadni szándékozó személy életkora és személyisége,
 4. a gyermek nevelésével kapcsolatos elképzelése

előreláthatólag biztosítja-e az örökbefogadandó gyermek harmonikus fejlődését, felnevelését. §

Ha az örökbefogadni szándékozó személy alkalmassági vizsgálaton, illetve tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon nem jelent meg és távolmaradását nem mentette ki, illetőleg a környezettanulmány elvégzését nem teszi lehetővé, a gyermekvédelmi szakszolgálat a kérelmét visszavontnak tekinteni és megszüntetni az eljárást. §

Az örökbefogadás előtti tanácsadás és tanfolyam

Az örökbe fogadni szándékozó szülő az örökbefogadói tanfolyamot megelőzően szakmai tanácsadáson vesz részt, melyet pszichológus tart. A tanácsadás célja, hogy az örökbe fogadni szándékozó szülő - a személyisége és családstruktúrája alapján - a szakértővel együtt megalapozott döntést tudjon hozni arról, alkalmas-e örökbefogadónak. §

Az örökbefogadói tanfolyam célja a résztvevők megismertetése az örökbefogadás társadalmi és jogi hátterével, az örökbe fogadható gyermekek speciális helyzetével és az örökbefogadással együtt járó konfliktusok kezelésének módjaival. Az örökbefogadói tanfolyam időtartama 40 óra, és egy minősítő összegző beszélgetés zárja le. Fontos tudni, hogy 4 óránál többet nem lehet hiányozni. A tanfolyam részletes tematikáját a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 7. számú mellékletében találhatjuk meg. §

A tanfolyamon résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a tanfolyamot szervező által kiadott tanúsítványt kapnak, a tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: örökbefogadó szülő. §

Az alkalmasságra (alkalmatlanságra) vonatkozó megállapítást követő eljárás

A gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbefogadni szándékozó személyt a kérelem előterjesztéstől számított hatvan napon belül tájékoztatja az alkalmassági vizsgálat eredményéről. § Ezzel egyidőben az illetékes gyámhatóságnak a szakszolgálat megküldi az ügyfél kérelmét, a pszichológiai vizsgálat eredményét, a háziorvosi igazolást az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról, a tanácsadás és felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot, a környezettanulmányt és javaslatát.

Az alkalmasság kérdéséről - amennyiben a szakszolgálat az örökbefogadni szándékozó személy alkalmasságának megállapítására tesz javaslatot - a gyámhatóság

 1. az ügyfél kérelme,
 2. a pszichológiai vizsgálat eredménye,
 3. az örökbefogadásra való alkalmasságáról szóló háziorvosi igazolás,
 4. az örökbefogadás előtti tanácsadáson való részvételt igazoló irat,
 5. a felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését tanúsító irat,
 6. a szakszolgálat által végzett környezettanulmány (szükség szerint a gyámhatóság által készített környezettanulmány),
 7. a jövedelmi viszonyra vonatkozó igazolás,
 8. az örökbe fogadni szándékozó személy és házastársa meghallgatása, továbbá
 9. egyéb szükség szerinti bizonyítékok

alapján dönt. §

Amennyiben a szakszolgálat az örökbefogadni szándékozó személy alkalmatlanságának megállapítására tesz javaslatot, a gyámhatóság az előzőekben felsoroltakon felül az Országos Gyermekvédelmi Szakértői névjegyzék gyerekek, illetve gyámhatósági eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata szakterületén szakértői tevékenységet végző és pszichológus végzettségű szakértő véleménye alapján dönt arról, hogy az örökbefogadni szándékozó személy alkalmas-e gyermek örökbefogadására. §

Ha a kérelem előterjesztőjét a gyámhatóság alkalmasnak találta, a véglegessé vált gyámhatósági határozat alapján a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személyt - a kérelem benyújtásának napjára visszamenőleges hatállyal - felveszi az egységes örökbefogadási nyilvántartásba, ha pedig a kérelmező ahhoz hozzájárult, hozzáférhetővé teszi az adatokat az országos örökbefogadást elősegítő szerv számára. §

Alkalmatlanság megállapítása esetén a határozat véglegessé válásától számított egy éven belül nem indítható új eljárás. §

Az alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat, annak véglegessé válásától számítva három évig használható fel. Az érvényességi idő legfeljebb egyszer és maximum további egy évre meghosszabbítható az örökbe fogadni szándékozó kérelmére, ha az alkalmasság megállapítását megalapozó körülményekben a vizsgálatok óta eltelt időszakban nem történt változás, és a meghosszabbítást a szakszolgálat is javasolja. Ha az érvényességi idő lejártakor folyamatban van az örökbefogadási eljárás, a határozat érvényességi ideje meghosszabbodik az örökbefogadási eljárás végleges döntéssel történő befejezéséig. §

A gyámhatósági határozat érvényességi idejének leteltével, ha az örökbefogadni szándékozó személy az alkalmasság megállapítása iránt ismételt kérelmet nem terjeszt elő, adatait a gyermekvédelmi szakszolgálat törli az egységes örökbefogadási nyilvántartásából. A törlés tényéről az örökbefogadni szándékozó személyt is tájékoztatni kell. §

Amennyiben a meghosszabbított érvényességi idő lejártáig sem kerül sor örökbefogadásra, az örökbefogadás előtti eljárást - az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyamon való részvétel kivételével - az örökbefogadni szándékozó személy kérelmére meg kell ismételni. § A szakszolgálat a várakozási idő alatt félévente felkeresi az örökbefogadásra várakozó személyeket, tájékoztatást nyújtva az örökbefogadás esélyeiről.

Személyes kapcsolatfelvétel

A várakozási idő alatt a gyerekvédelmi szakszolgálat - a várakozási sorrend figyelembe vételével - folyamatosan keresi az örökbe fogadható gyermekek számára a legmegfelelőbb, örökbefogadásra várakozó szülőket. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíteni lehet, hogy az alkalmas nagykorú személy és a gyermek között megfelelő szülő-gyermek kapcsolat alakulhat ki, a szakszolgálat a gyermekről tájékoztatást nyújt és felhívja a várakozó személyek figyelmét a személyes találkozás lehetőségére is. Amennyiben az örökbe fogadni szándékozó találkozni kíván a gyermekkel - a törvényes képviselő értesítését követően - megszervezik azt, de a gyermek nem tudhatja a látogatás célját. A személyes találkozást megelőzően a gyermekről az örökbe fogadni szándékozó fényképet, videofelvételt nézhet meg. A kérelmezőnek ezt követően jeleznie kell, hogy kíván-e további kapcsolatot létesíteni a gyermekkel, és a szakszolgálat, a gondozó intézmény (személy), illetőleg a gyermekvédelmi gyám által megállapított időközönként további személyes találkozókra kerülhet sor. §