Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2018. október 19. napon 14.00 órától 2018. október 20. napon 14.00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel.
Ezen időtartam alatt - bár az OGYÉI Hivatali Kapujára, valamint az iratanyagok beküldéséhez gyakorta használt CESP felületre - beküldhetők a beadványok, azok érkeztetése (átvételi elismervények visszaküldése), feldolgozása - a belső rendszerek leállása miatt -, csak az újraindulást követően, legkésőbb 2018. október 20-án 14 órától történik meg.

Megértésüket köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Örökbefogadás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. szeptember 11.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben megtudhatja, melyek az örökbefogadás feltételei, ki lehet, és ki nem lehet örökbefogadó, miként fogadhat örökbe nem magyar állampolgár magyar gyermeket, illetve magyar állampolgár nem magyar gyermeket, valamint milyen jogok illetik meg az örökbefogadott gyermeket új családjában. Részletezzük az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást és az örökbefogadás előtti eljárást.

Cikk:

Örökbefogadás feltételei

Az örökbe fogadni szándékozóval szembeni követelmények
Örökbe fogadható személyek
Szülői hozzájárulás
Kötelező gondozási idő
A haszonszerzés tilalma
Nemzetközi örökbefogadás

Az örökbefogadás az örökbefogadó, valamint annak rokonai és az örökbefogadott között családi kapcsolatot létesít, és így családi nevelést biztosít azoknak a kiskorúaknak, akiknek a szülei elhaláloztak, vagy akiket a szüleik nem képesek a gyermek érdekeinek megfelelően nevelni. §

Az örökbe fogadni szándékozóval szembeni követelmények

Örökbe fogadni hatályos jogunk szerint csak gyámhatósági engedéllyel lehet. § Nem fogadhat örökbe az, aki a szülői felügyelet megszüntetését vagy a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, és az, akinek gyermekét nevelésbe vették. §

Örökbefogadó csak az a cselekvőképes, 25. életévét betöltött személy lehet, aki

  1. az örökbefogadás előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett, és
  2. aki a gyámhatóság örökbefogadás előtti eljárása során hozott határozata értelmében személyisége, valamint körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá
  3. aki a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb.

Közös gyermekként történő örökbefogadás esetén a fenti életkornak és korkülönbségnek az egyik örökbefogadó tekintetében kell fennállnia. Testvérek örökbefogadása esetén pedig az idősebb gyermek életkorát kell alapul venni. §

Azt, hogy ki alkalmas gyermek örökbefogadására, a gyámhatóság állapítja meg az örökbefogadás előtti eljárás során. A rokonok, a szülő házastársa, illetve a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább egy éve folyamatosan a saját háztartásában nevelő örökbe fogadni szándékozó személy, továbbá nemzetközi örökbefogadás esetén azonban az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmasságát nem az örökbefogadás előtti, hanem az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárása során állapítják meg. Ugyanez a szabály alkalmazandó a gyermekvédelmi nevelőszülőnél is, ha a gyámhatóság határozata alapján nála, legalább egy éve elhelyezett gyermeket szeretne örökbe fogadni. §

Örökbe fogadható személyek

Örökbe fogadni csak kiskorú személyt lehet. §

Kiskorúnak az a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy minősül, aki még nem kötött érvényes házasságot. §

Szülői hozzájárulás

Nyílt örökbefogadás esetén a gyámhatósági engedélyhez mindenkor kell a felek (az örökbe fogadni szándékozó személy és az örökbe adó szülő, vagy szülők) egyetértő kérelmét tartalmazó nyilatkozat és a gyermek szüleinek, illetve a házasságban élő örökbe fogadni szándékozó személy házastársának az örökbefogadáshoz hozzájáruló nyilatkozata. A szülői hozzájáruló nyilatkozat a gyermek születésétől számított hat héten belül visszavonható abban az esetben, ha a gyermeket a szülő, vagy a gyermek más hozzátartozója kívánja felnevelni. §

Titkos örökbefogadás esetén, vagyis ha a szülő úgy ad az örökbe fogadáshoz beleegyező nyilatkozatot, hogy nem kívánja tudni azt, hogy a gyermeket ki fogja örökbe fogadni, a nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt is van lehetőség. A gyermek hathetes koráig ebben az esetben is visszavonhatja a szülő korábban tett hozzájáruló nyilatkozatát. §

Ha a gyermek már elmúlt hat éves, vagy egészségileg károsodott, akkor a szülő kizárólag gyámhatósági engedéllyel járulhat hozzá gyermeke ismeretlen szülők általi örökbe fogadásához. Ennek az a célja, hogy amennyiben a gyermek örökbefogadására - kora vagy betegsége miatt - kevés remény van, a szülő ne tegyen ilyen nyilatkozatot csak azért, hogy bizonyos kötelezettségeitől (pl.: gondozási díj) mentesüljön. §

A szülő hozzájáruló nyilatkozata nélkül is engedélyezhető az örökbefogadás, ha

  1. a szülő a szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, vagy
  2. a gyermeket a gyámhatóság örökbe fogadhatónak nyilvánította (Örökbe fogadhatónak azt a nevelésben lévő gyermeket nyilvánítja a gyámhatóság, aki szülőjének a szülői felügyeleti joga bár nem szűnt meg, de gyermekével önhibájából egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot és életvitelén, körülményein sem változtat, aminek következtében a gyermek nevelésbe vétele nem szüntethető meg. A gyámhatóságnak lehetősége van akkor is örökbe fogadhatónak nyilvánítani a gyermeket, ha a szülő szülői felügyeleti joga csak szünetel a nevelésbe vétel ideje alatt, de nem szűnt meg, ugyanakkor úgy távozott lakó, illetve tartózkodási helyéről, hogy új lakó- vagy tartózkodási helyét nem közölte a gyámhatósággal, és bár fél éven keresztül kutatták, de eredménytelenül, vagy fél éven át semmilyen formában nem tart kapcsolatot a gyermekkel.);
  3. a szülő annak érdekében, hogy gyermekét más nevelje fel - a személyazonosságának feltárása nélkül - egy egészségügyi intézményben lévő inkubátorban helyezi el, feltéve hogy hat héten belül nem jelentkezik érte;
  4. a szülő cselekvőképtelen, mely állapot nem kiskorúságából ered. §

Nem szükséges az örökbe fogadni szándékozó házastársának a hozzájárulása sem, ha a házastársak között már megszűnt az életközösség, vagy a házastárs cselekvőképtelen, illetve ismeretlen helyen tartózkodik. §

Kötelező gondozási idő

Ha az örökbe fogadni szándékozó személy és az örökbe fogadható gyermek megfelel a Ptk. előírásainak, illetve a gyámhatóság beszerezte a szükséges hozzájárulásokat, az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadást megelőzően egy hónapig (kötelező gondozási idő) gondozza saját háztartásában a gyermeket. Az örökbefogadást csak ezt követően lehet engedélyezni, kivéve ha az örökbefogadó és a vér szerinti szülők házastársak, az örökbefogadó a vér szerinti szülő hozzájárulásával a gyermeket már legalább egy éve saját háztartásában gondozza, vagy a nevelésbe vett gyermeket az a gyermekvédelmi nevelőszülő fogadja örökbe, aki a gyermek gondozásáról és neveléséről már legalább egy éve gondoskodik. §

A haszonszerzés tilalma

Az örökbefogadást a gyámhatóság a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén sem engedélyezheti, ha az az indokolt költségeket meghaladó mértékű vagyoni előnnyel jár akár a felek, akár más, az eljárásban közreműködő személyek vagy szervezetek részére. §

Nemzetközi örökbefogadás

A rokonok, illetve a szülő házastársa által történő örökbefogadás kivételével a gyermek külföldre történő örökbefogadása csak örökbe fogadhatóvá nyilvánított, nevelésbe vett gyermek esetén engedélyezhető. A nemzetközi örökbefogadásnak további feltétele, hogy a gyermek örökbefogadására belföldön azért nem került sor, mert örökbefogadása érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre. §