Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Sport (Szabadidő)

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. február 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben ismertetjük a sporttörvény egyes részeit: milyen feltételekkel lehet sportklubot alapítani és finanszírozni, hogyan lehet sportrendezvényt szervezni és mi szükséges a sportolói versenyengedély kiadásához.

Cikk:

A sportolói versenyengedély kiadásának feltételei

A versenyengedély formája
A versenyengedély tartalma, kiadása, megtagadása és visszavonása
A versenyengedély érvényességi ideje

Törvényi szinten először a 2001. január 1-jén hatályba lépett sportörvény tett különbséget az amatőr és hivatásos sportolók között, ezt a megkülönböztetést a 2004-ben hatályba lépett új sporttörvény is fenntartotta. Bár valamennyien versenyszerű sportolók, de alapvető eltérés köztük, hogy az amatőr sportoló nem jövedelemszerzési céllal sportol, míg a hivatásos sportoló a versenyszerű sportot mintegy alkalmazottként, rendszeres díjazásért űzi.

A versenyengedély formája

A Nemzeti Sportszövetség által meghatározott egységes formátumú versenyengedély kötelező tartalmi elemeit a 3/2001. (IV. 5.) ISM rendelet írta elő. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (az új sporttörvény) az első fejezetében a sportoló jogállásának szabályai között határozta meg a versenyengedélyre vonatkozó legfontosabb szabályokat és egyben (2004-ben) a 3/2001. (IV. 5.) ISM rendeletet is hatályon kívül helyezte.

A versenyengedély sportágtól függetlenül tartalmilag és formailag egységes. A versenyengedélyek egységes tartalmát és formáját a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) - az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel - határozza meg. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy a versenyengedélyt visszavonja.

A versenyzőnek - a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként - a sportszövetség által kiállított, a versenyrendszerben, vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (versenyengedély) kell rendelkeznie. Egy sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet a sportszövetség eltérő rendelkezése hiányában. §

A versenyengedély tartalma, kiadása, megtagadása és visszavonása

A versenyengedély kiadására, visszavonására vonatkozó részletes szabályokat az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel a sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani. A versenyengedély tartalmazza:

  1. a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét,
  2. a versenyrendszer megnevezését,
  3. a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
  4. a versenyengedély érvényességi idejét,
  5. a versenyengedély nyilvántartási számát,
  6. a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint
  7. mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire tekintettel szabályzataiban előír.

A hivatásos sportolónak a munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében kifejtett sporttevékenysége során történt balesete üzemi balesetnek minősül. A munkáltató vagy a megbízó köteles a hivatásos sportoló javára élet- és sportbaleset-biztosítást kötni. A válogatott keretben eltöltött időszak alatti biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos részletes szabályokat a sportszövetség határozza meg. §

Erre figyelemmel a sportszövetség szabályzatban határozza meg, hogy mely esetekben írja elő a versenyengedély (rajtengedély) megszerzésének előfeltételéül a sportoló sporttevékenységével összefüggő biztosítást. A 18. életévét be nem töltött versenyző javára a sporttevékenységével összefüggő biztosítás megkötése - a sporttörvény felhatalmazására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint - kötelező. A versenyengedély - ha külön jogszabály kivételt nem tesz - csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes. A szövetség szabályzatában foglaltak szerint lehetővé teheti, hogy a 14. életévét be nem töltött, rajtengedélyt igénylő sportoló háziorvosi igazolással is részt vehessen a szövetség versenyrendszerében szervezett, rajtengedéllyel való induláshoz kötött versenyen (mérkőzésen). §

Ha a sportszövetség erre jogosult szerve a versenyengedély kiadását megtagadja, e határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be a sportszövetség elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 napon belül az elnökség nem ad helyt, a kérelmező a sportszövetség határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz vagy választottbírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély visszavonására, valamint az igazolással, továbbá az átigazolással kapcsolatos jogvitákra is.

Ha a sportágban több bajnoki osztály, illetve sportági kategória van, és a szakszövetség versenyszabályzata lehetővé teszi, egy sportoló bajnoki osztályonként, illetve sportági kategóriánként több versenyengedélyt is kaphat, egyébként egy sportolónak egy sportágban csak egy versenyengedélye lehet.

A versenyengedély kiállításáért, érvényesítéséért a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a szakszövetség által megállapított díjat kell fizetni. A szakszövetség a díj megfizetéséig akár meg is tagadhatja a versenyengedély kiadását.

Ha a versenyengedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, a versenyengedélyt a sportszövetség visszavonja. §

A versenyengedély érvényességi ideje

A versenyengedély érvényességi ideje a versenyrendszer (bajnokság) időtartamára, ennek hiányában a kiadásától számított egy évig szól. Az érvényességi idő lejártát követő egy éven belül új kérelemmel kérhető a versenyengedély érvényesítése.