Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2018. október 19. napon 14.00 órától 2018. október 20. napon 14.00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel.
Ezen időtartam alatt - bár az OGYÉI Hivatali Kapujára, valamint az iratanyagok beküldéséhez gyakorta használt CESP felületre - beküldhetők a beadványok, azok érkeztetése (átvételi elismervények visszaküldése), feldolgozása - a belső rendszerek leállása miatt -, csak az újraindulást követően, legkésőbb 2018. október 20-án 14 órától történik meg.

Megértésüket köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Utazás külföldre

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. február 8.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A külföldi és belföldi utazásokkal kapcsolatos tudnivalókat összegezzük: így egyebek között, szólunk a külképviseleti szervekről és munkájukról. Utána a vízummal, kötelező védőoltásokkal, a nemzetközi jogosítvány, és diákigazolvány intézményével is foglalkozunk a külföldi biztosítások mellett.

Cikk:

Biztosítás külföldre utazáskor

A biztosítottak köre
A biztosító mentesülése, kizárt kockázatok
Teendők káresemény bekövetkeztekor
Betegségbiztosítás
A biztosított hazaszállítása
A betegségbiztosítás igénybevételének feltételei
A betegségbiztosítás körén kívüli esetek
Balesetbiztosítás
Munkaképtelenség, maradandó egészségkárosodás, baleseti halál
Poggyászbiztosítás
A biztosítás körébe nem tartozó dolgok
Egészségügyi segítségnyújtás
További utazási segítségnyújtás
Kapcsolódó anyagok:

Manapság egyre többen és többet utazunk hosszabb-rövidebb időre külföldre. Az utazások során számtalan olyan nem várt esemény (baleset, betegség, poggyász ellopása) következhet be, amely igen komoly károkat és többletköltséget okozhat a turistának. Bár a biztosítás az elszenvedett kellemetlenségekért nem kárpótol, de legalább a súlyosabb anyagi veszteségtől megkímél.

A biztosítottak köre

A szerződés biztosítottja az a devizabelföldi természetes személy lehet, aki magáncélból (mint turista, látogató) vagy 90 napot meg nem haladó tartamra napidíjasként, illetve ösztöndíjasként, de nem fizikai munkavégzés céljából utazik külföldre. Nem köthető biztosítás a külföldön tartósan munkát végzők, azok külföldön tartózkodó családtagjai, a fizikai munkát végzők a devizakülföldiek vonatkozásában.

A biztosító szolgáltatására általában a biztosított jogosult. Ez alól kivétel a biztosított baleseti halála, amely esetre a szerződésben kedvezményezettet lehet kijelölni, aki a halál esetére szóló biztosítási összeg felvételére jogosult. Kijelölés hiányában kedvezményezettnek a biztosított örököse tekintendő.

Amennyiben lehetőség van rá, akkor a biztosító a biztosítás alapján igénybe vett szolgáltatásokról (pl. orvosi kezelés) kiállított számlát közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.

A biztosító mentesülése, kizárt kockázatok

Mentesül a biztosító a fizetési kötelezettsége alól

 1. ha a biztosítási esemény bejelentése késedelmes, hiányos, lényeges dokumentumok hiányoznak és ennek következtében lényeges körülmények kideríthetetlenek maradnak,
 2. a más módon megtérülő károk esetében (ez alól kivétel a balesetbiztosítási összeg, amelyet akkor is megfizet a biztosító, ha a biztosítottnak másik balesetbiztosítása is van).

A biztosításból kizártak, így a biztosító nem téríti meg:

 1. a nem vagyoni károkat,
 2. a biztosított által okozott olyan károkat, amelyekre kártérítési felelőssége áll fenn,
 3. versenyszerű sportolás és edzés közben bekövetkezett károkat,
 4. veszélyes sportok űzése közben bekövetkező károkat,
 5. ionizáló sugárzás illetve nukleáris energia folytán bekövetkező károkat,
 6. háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseményekkel, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással közvetlen összefüggésben bekövetkező károkat,
 7. az orvosi műhibákból eredő felelősségi károkat.

Teendők káresemény bekövetkeztekor

A biztosított elsődleges kötelessége, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a károk elhárítása, illetve csökkentése érdekében. Haladéktalanul értesítenie kell továbbá a biztosítót - illetőleg az általa megadott külföldi partnert - a biztosítási esemény bekövetkezéséről, és tájékoztatást kell adni minden lényeges tényről, körülményről. A biztosító részére meg kell adni az engedélyt minden olyan vizsgálat elvégzésére, amely a káresemény okaira, körülményeire, a kár mértékére és a kártérítés nagyságára fényt deríthet. E kötelezettségek elmulasztása esetén a biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, feltéve, hogy emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenek maradnak.

Betegségbiztosítás

A biztosító - kizárólag sürgős szükség esetén - megtéríti a külföldön bekövetkezett megbetegedés kapcsán, külföldön felmerült költségek közül:

 1. az orvosi vizsgálat, az orvosi gyógykezelés,
 2. a kórházi gyógykezelés, az intenzív ellátás, a halaszthatatlan műtét,
 3. a névre szóló orvosi rendelvényre vásárolt - és eredeti számlával igazolt - gyógyszerek,
 4. a művégtagok, mankók, rokkantkocsik és egyéb orvosi felszerelések, készülékek, eszközök orvosi rendelvényre történő kölcsönzésének költségét,
 5. a szemüveg pótlás (kizárólag orvosi rendelvényre és csak akkor, ha a biztosított szemüvege személyi sérülést okozó és orvosi ellátást igénylő baleset következtében ment tönkre),
 6. a sürgősségi fogászati ellátás, közvetlen fájdalomcsökkentő kezelés (legfeljebb két fogra) költségeit.

A biztosított hazaszállítása

A biztosító - amennyiben a beteg állapota ezt lehetővé teszi - intézkedhet a biztosított hazaszállításáról. Ekkor a hazaszállítás valamennyi költségét a biztosító fizeti, de a magyarországi gyógyintézetbe szállítást követően felmerülő költségekre a biztosítás nem vonatkozik. Ha a hazaszállítás - noha arra a beteg állapota alapján lehetőség lett volna - a biztosított tiltakozása miatt meghiúsul, úgy a biztosító a külföldi gyógykezelés további költségeit nem vállalja.

Ugyancsak kiterjed a biztosítás a külföldön elhunyt biztosított holttestének hazaszállítására. Ehhez a hozzátartozónak csak bizonyos dokumentumokat (halál tényét igazoló okirat, hatósági vagy orvosi bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonat stb.) kell beszereznie, a hazaszállítást a biztosító szervezi meg, és állja annak költségeit.

A betegségbiztosítás igénybevételének feltételei

Mint a fenti meghatározásból láthattuk, a betegségbiztosítási szolgáltatásokat a biztosító csak sürgős szükség esetén nyújtja. Ez az eset akkor áll fenn, ha az azonnali orvosi ellátás elmaradása előreláthatóan a biztosított életét, testi épségét veszélyeztetné vagy a biztosított egészségében, illetve testi épségében helyrehozhatatlan károkat okozna, illetőleg ha a biztosított betegségének tünetei (eszméletvesztés, heveny fertőző megbetegedés, vérzés, magas láz stb.) alapján, vagy baleset folytán, illetve hirtelen bekövetkezett súlyos egészségkárosodása miatt azonnali orvosi ellátásra szorul.

Amennyiben a biztosított külföldön megbetegszik, akkor azt a biztosítónak vagy az általa megjelölt külföldi partnerének haladéktalanul - illetve a körülmények alapján elvárható legrövidebb időn belül - telefonon be kell jelenteni. A biztosító az így közölt információk alapján dönt az adott szolgáltatás igénybevételének engedélyezésről. Ha a jelzett értesítés elmarad - de a mentesülés feltételei egyébként nem állnak fenn - úgy a biztosító csak egy meghatározott alacsonyabb összeghatár erejéig fizeti meg az igénybevett szolgáltatások költségeit.

A betegségbiztosítás körén kívüli esetek

Nem terjed ki a betegségbiztosítás

 1. olyan ellátásokra vagy gyógyszervásárlásra, amely a korábban fennálló egészségi állapot következménye és a biztosítás megkötésekor előre látható vagy nagy valószínűséggel megjósolható volt, hogy arra a biztosítás tartama alatt lesz szükség,
 2. olyan szolgáltatásra, amely nem szükséges a diagnózis megállapítása vagy a kezelés céljából, és nem akkut megbetegedés vagy baleseti sérülés miatt válik szükségessé,
 3. azokra a többletköltségekre, amelyek az adott ország ésszerű és szokásos díjait meghaladó díjú szolgáltatás igénybe vételéből adódik (nem fizeti meg pl. a biztosító a luxus kategóriájú kórházi szoba költségeit, annak igénybevétele esetén is csak az átlagos színvonalú ellátásokért fizetendő összeg erejéig nyújt segítséget),
 4. a biztosított tiltakozása miatt meghiúsult hazaszállítás miatti többletköltségre,
 5. a biztosító hozzájárulása nélkül megszervezett hazaszállítás költségeire,
 6. az ésszerű orvosi kockázat túllépése nélkül az elvárható legkorábbi hazatérés utánra halasztható vizsgálatokra, műtétekre,
 7. utókezelésre, pszichiátriai kezelésre, a családtag által elvégzett kezelésre, ápolásra,
 8. fizikoterápiára, akupunktúrára, természetgyógyász által nyújtott kezelésre,
 9. védőoltásra, rutin, kontroll, illetve szűrővizsgálatra,
 10. szexuális úton terjedő betegségekre, szerzett immunhiányos betegségekre (AIDS), illetve az ezzel összefüggő más betegségekre,
 11. kontaktlencsére,
 12. terhesgondozásra, szülészeti ellátásra.

Balesetbiztosítás

A biztosított által elszenvedett balesettel kapcsolatban a biztosító - amellett, hogy a sérült ellátásának költségeit az fentiekben írt módon és feltételek szerint megtéríti - a sérülés súlyosságától függően különböző mértékű térítést fizet a biztosított (illetve halála esetén a kedvezményezett) részére.

Balesetnek minősül:

 1. a biztosított akaratán kívül fellépő olyan külső hatás, melynek következtében a biztosított egy éven belül meghal, maradandó egészségkárosodást vagy múlékony sérülést szenved,
 2. a vízbefúlás,
 3. gázok vagy gőzök belélegzése, mérgező vagy maró anyagokat tartalmazó ételek és italok fogyasztása is, feltéve, hogy ezek a behatások nem hosszabb időn át érik a szervezetet.

Az öngyilkosság vagy annak kísérlete ugyanakkor nem tekinthető balesetnek.

Munkaképtelenség, maradandó egészségkárosodás, baleseti halál

Amennyiben a baleset miatt a biztosított munkaképtelenné válik, akkor a biztosító a munkaképtelenség idejére (de legfeljebb a szerződésben meghatározott időtartamra) a biztosításban írt napi térítést fizet. Ha a biztosított maradandó egészségkárosodást szenved, akkor a rokkantságra megállapított biztosítási összegnek az egészségkárosodás mértékével arányos részére jogosult. A biztosítási szerződések bizonyos sérülésekről (pl. végtagok elvesztése) tartalmazzák azt, hogy az adott sérülés hány százalékos egészségkárosodásnak felel meg. Amennyiben a biztosított sérülése ebben a felsorolásban nem szerepel, akkor az egészségkárosodás mértékét a biztosító orvosa határozza meg. A modernebb szerződésekben a biztosított lehetőséget kaphat egyeztető eljárás kezdeményezésére, ahol független orvosszakértői csoport mondja ki a végső szót.

Amennyiben a biztosított a biztosítás hatálya alatt bekövetkezett balesettel okozati összefüggésben egy éven belül meghal, úgy a szerződés kedvezményezettje jogosult a baleseti halál esetére megállapított biztosítási összeg felvételére. Ilyenkor a biztosító a korábban maradandó egészségkárosodás címén kifizetett biztosítási összeget levonja.

Poggyászbiztosítás

Biztosítási káresemény következik be, ha a biztosított Magyarországról magával vitt útipoggyászát, ruházatát külföldön:

 1. ellopják,
 2. elrabolják,
 3. valamint azok személyi sérüléssel járó balesettel, vagy jegyzőkönyvvel bizonyított közúti balesettel kapcsolatban, illetőleg elemi csapás folytán megsérülnek, megsemmisülnek.

A biztosító - a vagyontárgynak a kár időpontjában aktuális használt (illetve egyes feltételek estén új) értékét alapul véve - megtéríti a keletkezett kárt.

Figyelemmel arra, hogy a bűnözők a külföldieket szinte minden országban elsődleges célpontnak tekintik, a poggyászkárok megelőzése érdekében a szerződések szigorú előírásokat tartalmaznak. Eszerint az utazás során a poggyászt csak a legszükségesebb ideig szabad a gépjárműben hagyni, akkor is csak zárt, beláthatatlan helyen. A járművet őrzött parkolóban kell elhelyezni, illetve ha ez nem lehetséges, akkor a poggyászt ki kell venni, és őrzött helyen kell tárolni. A poggyászt a lehető legrövidebb időn belül el kell helyezni a szálláson, ruhatárban vagy csomagmegőrzőben.

Amennyiben a kár bekövetkezett, a körülményekhez képest mindent meg kell tenni a poggyász visszaszerzése érdekében. Ha ez nem lehetséges, akkor a szemtanúk nevét és címét, valamint a káreseménnyel kapcsolatos minden lényeges tényt és körülményt rögzíteni kell. Ezután a lehető legrövidebb időn belül a lopást, rablást be kell jelenteni az illetékes hatóságnál, illetve a szállodában és az esetről névre szóló jegyzőkönyvet kell felvetetni. A jegyzőkönyvben minden lényeges körülményt rögzíteni kell.

A biztosítás körébe nem tartozó dolgok

Nem terjed ki a biztosítás:

 1. az ékszerekre (beleértve az értékesebb órákat),
 2. nemesfémekre, művészeti alkotásokra, gyűjteményekre,
 3. készpénzre, készpénzkímélő fizetőeszközökre (bank- vagy hitelkártya, csekk, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány stb.),
 4. takarékbetétkönyvre, egyéb értékpapírra,
 5. menetjegyre, okmányokra (kivéve útlevél, jogosítvány, forgalmi engedély, amelyek újrabeszerzési költségét a biztosító megtéríti),
 6. nemes szőrmére,
 7. kerékpárra, sporteszközre,
 8. műszaki cikkekre és tartozékaikra,
 9. munkaeszközökre,
 10. valamint az eredeti vásárláskor a szerződésben meghatározott egyedi értéket meghaladó tárgyakra és tartozékaira.

Ugyancsak nem fizet a biztosító a poggyász elvesztése, elhagyása, otthagyása, elejtése, közterületen illetve nem lezárt helyiségben történő őrizetlenül hagyása esetén.

Egészségügyi segítségnyújtás

Bizonyos biztosítási formák alapján a biztosító különböző kiegészítő szolgáltatásokat is nyújthat. Így például előzetes értesítés után a biztosító a biztosított tartózkodási helyére a lehető legrövidebb időn belül orvost küld, vagy az általa közölt címen orvoshoz irányítja a biztosítottat. Szükség esetén a biztosító gondoskodik a biztosított további egészségügyi ellátásáról, illetve járóképtelensége esetén megszervezi a biztosított mentőautóval vagy taxival történő orvoshoz vagy kórházba szállítását. Ilyen irányú igény esetén a biztosító kapcsolatot tart a kezelést ellátó orvossal, egészségügyi intézménnyel, vállalja, hogy folyamatosan telefonon tájékoztatja a biztosított által megjelölt magyarországi személyt a biztosított állapotáról.

További utazási segítségnyújtás

Szintén csak bizonyos biztosítások esetén van lehetőség különböző utazási segítségnyújtások igénybevételére. Így például amennyiben a biztosítottnak a kórházi elbocsátását követően külföldi tartózkodását meg kell hosszabbítani (orvosilag indokolt esetben vagy amennyiben a hazautazás csak későbbi időpontban bonyolítható le), a biztosító bizonyos korlátok között átvállalja a szállodai elhelyezés költségeit. Ugyancsak kifizeti a biztosító a biztosítottal együtt külföldön tartózkodó egy közeli hozzátartozó szállodai költségeit is, sőt gondoskodik a hozzátartozónak a biztosítottal együtt történő hazautazásáról és fizeti annak költségeit, feltéve, hogy a beteg állapota azt szükségessé teszi.

Ha a biztosított betegsége vagy balesete miatt a vele együtt külföldön tartózkodó 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül marad, úgy a biztosító megszervezi egy Magyarországon élő közeli hozzátartozó oda- és visszautazást a gyermekért, és megtéríti annak költségeit. Ilyen hozzátartozó hiányában a biztosító maga gondoskodik a gyermek hazaszállításáról.

Végül amennyiben az elutazást követően a biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozója meghal, vagy életveszélyes állapotba kerül, a biztosító megszervezi a biztosított idő előtti hazautazását és átvállalja az ebből adódó többletköltségeket.

Kapcsolódó anyagok:

Renewing lost, stolen or expired driving licences

If you are in a car accident abroad (which you cause)

Egészségügyi ellátás ideiglenes külföldön tartózkodás során

Nem tervezett kórházi kezelés külföldön

Nem tervezett külföldi gyógykezelések költségei és e költségek visszatérítése