Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Műkincsek, műtárgyak

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. szeptember 20.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A kulturális örökséghez tartozó gyűjteményeket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védetté nyilváníthatja. A védett gyűjtemény őrzéséről, szakszerű kezeléséről és megóvásáról a tulajdonos vagy kezelő köteles gondoskodni, annak átruházására, elidegenítésére, nyilvántartására speciális szabályok vonatkoznak. A kulturális javak külföldre vitele engedélyhez kötött tevékenység, melynek részletszabályaival is megismerkedhet az olvasó ebben a témakörben.

Cikk:

Kulturális javak külföldre vitele

Kulturális javak külföldre vitelének engedélyezése
Közös szabályok
A kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kivitel
A kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kivitel
Az engedély nélküli kivitel jogkövetkezményei

Kulturális javak külföldre vitelének engedélyezése

A kulturális javak külföldre vitelének engedélyezésére eltérő szabályokat kell alkalmazni attól függően, hogy a műtárgyat csak Magyarország vagy az Európai Unió területéről is ki kívánják vinni.

Az Európai Unió területéről történő kivitel esetén

 1. a kulturális javak kiviteléről szóló116/2009/EK rendelet, valamint
 2. a kulturális javak kiviteléről szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 752/93/EGK rendelet szabályait;

egyébként a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendeletben § foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a kulturális örökség védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Kötv.) tartalmazza a kivitelre irányadó alapvető szabályokat. §

A kulturális javak hatósága ellátja

 1. a kulturális javak kivitelével kapcsolatos hatósági feladatokat a Kötv. 54-58. §-a, valamint a Bizottság 1081/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 9.) a kulturális javak kiviteléről szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtása alapján,
 2. a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtásából eredő, kulturális javakkal kapcsolatos hatósági és központi hivatali feladatokat,
 3. a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről szóló 1957. évi 14. törvényerejű rendelet, valamint a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény végrehajtásából eredő, kulturális javakkal kapcsolatos hatósági és központi hivatali feladatokat más érintett szervekkel együttműködésben. §

A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló jogszabály a kivitel három fajtáját különbözteti meg:

 1. Védett kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kivitele.
 2. Nem védett kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kivitele.
 3. Kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kivitele.

Az első két esetben a kulturális javak nem kerülnek az EU vámterületén kívülre. Védetté a kulturális javak a védetté nyilvánítás folytán válnak, ennek részletes szabályait lásd: §.

A kulturális javak kategória a kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt tételeknek felel meg azzal, hogy a 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kivitel esetén a kor- és értékküszöböket figyelmen kívül kell hagyni. § Ennek megfelelően például kulturális javaknak minősülnek a 100 évesnél régebbi könyvek egyenként, vagy gyűjteményes formában, a 200 évesnél régebbi nyomtatott térképek, valamint a 75 évesnél régebbi közlekedési eszközök.

Közös szabályok

A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló jogszabály tartalmaz olyan rendelkezéseket, melyek mindhárom esetben alkalmazandók.

A kulturális javak kivitelére vonatkozó engedély, illetve műtárgykísérő igazolás iránti kérelmet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős miniszter által rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani a hatósághoz. A kérelmet tárgyanként kell kitölteni, de a több tárgy egyidejű, azonos célállomásra irányuló kivitele iránti kérelem 1. mellékletben meghatározott tartalmú, a hatóság által rendszeresített kiegészítő lap alkalmazásával egy formanyomtatványba vagy elektronikus űrlapba foglalható. §

Az eljárásban igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke tárgyanként 7200 Ft, fellebbezés esetén 8000 Ft. §

A kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kivitel

Ha védett vagy nem védett kulturális javak az EU területén belül maradnak, kivitelükhöz a hatóság által rendszeresített, a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmú formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap alkalmazásával benyújtott kérelem benyújtására van szükség a kiviteli engedély megadása érdekében. §

A kérelem tartalmazza például a következőket:

 1. Címzett (szállítási célország, hely),
 2. Kivitel jellege: határozott vagy határozatlan idejű (védett kulturális javak kizárólag határozott időre vihetők ki az országból),
 3. A tárgy(ak) tulajdonosa,
 4. A kulturális tárgy (javak) leírása (műfaji meghatározása),
 5. Érték nemzeti fizetőeszközben (muzeális intézmény esetében biztosítási érték),
 6. A kulturális tárgy (javak) kivitelének célja/Az engedély iránti kérelem indoka,
 7. A kulturális tárgy (javak) címe, neve (Cím vagy tárgy megjelölése),
 8. Méretek (magasság, szélesség, mélység),
 9. Készítési, keletkezési kor,
 10. Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus.

A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet különböző mellékletek csatolását írja elő attól függően, hogy a kulturális javak védettnek minősülnek-e (Védett kulturális javak esetén: §, nem védett kulturális javak esetén: §.)

Védett kulturális javak csak határozott időre (legfeljebb a kivitellel érintett tárgyra vonatkozó állami garancia, biztosítási szerződés vagy ezeknek megfelelő egyéb kötelezettségvállalás időtartamára) - ideiglenes kiviteli engedéllyel, visszahozatali kötelezettség mellett - vihetők ki az országból §, míg a nem védett kulturális javak kivitelére vonatkozó engedély határozatlan időre vagy 1-10 éves időtartamra szólhat. §

Ha a kulturális javak nem minősülnek sem a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok szerinti védett vagy nem védett kulturális javaknak, Magyarország területéről való kivitelükhöz nem szükséges engedély. §

A kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kivitel

Ha a kulturális javakat az EU vámterületén kívülre kívánják vinni, a kulturális javak kiviteléről szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 752/93/EGK rendelet mellékletében található formanyomtatványok alkalmazásával nyújtható be a kérelem.

A védett kulturális javak kivitele esetén csatolandó mellékleteket az EU vámterületén kívülre történő kivitel esetén is csatolni kell. §

Az engedély nélküli kivitel jogkövetkezményei

Fontos tudni, hogy a hatóság 10 000 forinttól akár 250 millió forintig terjedő örökségvédelmi bírsággal § is sújthatja az engedély nélküli kivitelt. §

Ezen túlmenően, aki védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, gyűjteményt vagy tárgyegyüttest engedély nélkül külföldre juttat, vagy a kiviteli engedély kereteit túllépi, bűncselekményt követ el (a tényállás elnevezése: védett kulturális javakkal visszaélés bűntette), és akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. §