Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Foglalkoztatás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. február 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A foglalkoztatás kapcsán szó lesz a munkáltató tájékoztatási kötelezettségéről a munkaszerződés megkötésekor. Lehetőség van arra is, hogy munkaviszony ne csak munkaszerződéssel, hanem alkalmi munkavállalói könyvvel jöjjön létre. Bemutatjuk a Start-kártyát is.

Cikk:

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkaszerződéskötéskor

Tájékoztatási kötelezettség belföldön történő munkavégzéskor
Tájékoztatási kötelezettség külföldi munkavégzéskor
Munkáltató, munkáltatói jogkör gyakorlója
Kollektív szerződés hatálya

Tájékoztatási kötelezettség belföldön történő munkavégzéskor

A munkáltató és a munkavállaló általában legkésőbb a munkaszerződés megkötésekor megállapodnak a munkaviszony lényeges elemeiben. Ha erre nem, vagy nem írásban került sor, a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban köteles tájékoztatni a munkavállalót

 1. a napi munkaidőről,
 2. az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 3. a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 4. a munkakörbe tartozó feladatokról,
 5. a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 6. a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
 7. arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
 8. a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. §

Ha a munkáltató megnevezése, lényeges adatai, valamint az itt felsoroltak megváltoznak, a változásról a munkavállalót a változást követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatni kell. §

Ha a munkaviszony tizenöt nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltató ezen kötelezettségének köteles eleget tenni a legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon. §

Fontos érdeke a munkáltatónak és a munkavállalónak egyaránt, hogy a fenti szabályt maradéktalanul betartsák, hiszen így elkerülhető, hogy valamely - előre nem rendezett - kérdésben a felek között jogvita keletkezzen.

Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség - a munkáltatói jogkör gyakorlójáról szóló tájékoztatást kivéve -, ha a munkaszerződés alapján a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg. §

Mellőzni lehet a tájékoztatás megadását azokban a kérdésekben is, amelyekről a munkaszerződés rendelkezik.

Tájékoztatási kötelezettség külföldi munkavégzéskor

A tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén -fentieken túlmenően - a munkavállalót - legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal - írásban tájékoztatni kell

 1. a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,
 2. a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,
 3. a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá
 4. a hazatérésre irányadó szabályokról. §

Munkáltató, munkáltatói jogkör gyakorlója

Kiemelten fontos, hogy a munkavállaló tisztában legyen a vele szemben a munkáltatói jogkört gyakorló személyével, hiszen a munkáltatói jogkör kiterjed a munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, a munkaviszonnyal összefüggő utasítási jogra vagy bármely intézkedés megtételére.

Munkáltatónak az minősül, aki jogképes és munkavállalót munkaszerződés alapján (munkaviszonyban) foglalkoztat. E minőséghez kapcsolódnak a munkaviszonyból származó jogok és kötelességek. Jogképes minden természetes személy, a jogi személyek, valamint azok a személyegyesülések, amelyeknek a jog jogképességet biztosít.

A munkáltató és a munkáltatói jogkör gyakorlójának a személye általában elválik egymástól és a munkáltatói jogkört valamely ezzel felruházott személy vagy szerv gyakorolja.

A nem természetes személy munkáltató nevében szükségképpen képviselője tesz nyilatkozatot. A munkáltatói joggyakorlás rendjét a munkáltató határozza meg.

A munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy meghatározásának azért van jelentősége, mert ha a munkáltató részéről nem az arra jogosult személy jár el, úgy intézkedése, nyilatkozata érvénytelen. Például, ha a munkaviszonyt a munkáltató felmondja, úgy a felmondást a munkáltató részéről csak az erre feljogosított személy írhatja alá.

A munkáltatói jogkör szabálytalan gyakorlásából sok munkaügyi vita kerekedhet. Egy jóhiszeműen eljáró munkáltató is könnyen kerülhet abba a helyzetbe, hogy valamely nyilatkozata, intézkedése azért lesz érvénytelen, mert nem szabályozta megfelelően a munkáltatói jogkör gyakorlását. Ezekre a helyzetekre ad igen egyszerű megoldást az új Munka törvénykönyve. Megengedi ugyanis, hogy a munkáltató utólag jóváhagyjon egy nyilatkozatot, ha azt nem az arra jogosult személy tette meg Ezzel az eredeti nyilatkozat érvényessé válik.

A jóváhagyásra a törvény sem határidőt, sem formai követelményt nem határoz meg. Csupán az szükséges, hogy a jóváhagyás az adott munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személytől származzon. A bizonyíthatóság érdekében azonban mindenképpen célszerű a jóváhagyást írásban megtenni.

Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára. Ez a szabály csak a munkavállaló védelmében alkalmazható. §

Hangsúlyozni kell azonban, hogy míg az érvényesség elengedhetetlen feltétele az, hogy a munkáltatói jogkört az arra jogosult személy (szerv) gyakorolja, addig a munkáltatói jogkör gyakorlása körében hozott jognyilatkozat közlésére már nem kizárólagosan e személy (szerv) jogosult, vagyis a munkáltatói jogkör gyakorlása szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a jognyilatkozat közlése kinek a közreműködésével történt meg (BH 2001.192.).

Kollektív szerződés hatálya

A kollektív szerződés hatálya alá tartozásról szóló tájékoztatásnak szintén nagy jelentősége van, mivel a kollektív szerződés a munkáltató és a munkavállalók jogait, kötelezettségeit a Munka törvénykönyvétől eltérő módon, az adott munkáltató sajátosságait figyelembe véve szabályozza.