Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Munkabér

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. május 19.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A munkabér kapcsán annak formáiról (személyi alapbér, átlagkereset, minimálbér, időbér, teljesítménybér és a garantált bér) írunk. Szólunk a munkabér kifizetésének szabályairól - levonások a munkabérből - a bérpótlékokról és a téves kifizetés visszakövetelhetőségéről. Itt kapunk választ a prémium és jutalom, valamint a távolléti díj és állásidő kapcsán felmerülő kérdésekre is.

Cikk:

A munkabér formái

Mi számít időbérnek?
Mi az a teljesítménybér?
Mi számít teljesítménykövetelménynek?
Mennyi lehet a garantált bér összege?
Hogyan kapcsolható össze az időbér és a teljesítménybér?
A munkabér esedékessége
Mikor lehetséges munkabérfizetés bérfizetési nap előtt?
A munkabér jogosultja, a munkabér elszámolása

A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. §

A munkavállalót megillető munkabér

 1. időbérben
 2. teljesítménybérként
 3. vagy az előbbiek összekapcsolásával állapítható meg §

Mi számít időbérnek?

Időbérnek nevezzük a munkában töltött idő hosszától függően járó bért. Ha időbért fizetnek, akkor a munkabért egy adott időegységre vonatkoztatva határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy havi, heti, napi vagy órabérről beszélhetünk.

Az alapbért időbérben kell megállapítani. A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával. §

Ennél a bérformánál nincs szoros összefüggés a munkavállaló teljesítménye és a neki kifizetett munkabér között, így hiányzik annak ösztönző hatása. Általában ott alkalmazzák, ahol nincs mód és lehetőség a teljesítménybérre.

Mi az a teljesítménybér?

Ha a munkáltató és a munkavállaló teljesítménybérben állapodik meg, akkor a munkabér összege - részben vagy egészben - az elvégzett munka eredményétől függ. Létezik tiszta és kombinált teljesítménybér. Tiszta teljesítménybérnél a munkavállalónak kifizetett munkabér teljes egészében az általa elvégzett munkától függ. A kombinált teljesítménybérnél a kifizetendő munkabér összegének meghatározásakor a munkában töltött időt és a munkavállaló teljesítményét egyaránt figyelembe veszik.

A teljesítménybér két fajtáján belül sokféleképpen kialakítható annak konkrét formája. Beszélhetünk:

 1. munkabesoroláson alapuló teljesítménybérről (ún. darabbérről), ahol a bér egyrészt a munkavállaló teljesítményétől, másrészt az egyes elkészített munkadarabok (elvégzett munkaműveletek) számától függ;
 2. személyi besoroláson alapuló teljesítménybérről, amikor a kifizetett bér a személyi alapbértől pozitív (esetleg negatív) irányba eltérhet;
 3. a darabbér és az időbér együttes alkalmazásáról;
 4. kombinált esetekről (pl. prémiummal összekapcsolt darabbérről).

A munkáltató a munkabért teljesítménybérként is megállapíthatja. Teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót a kizárólag számára előre meghatározott teljesítménykövetelmény alapján illeti meg. A munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet. §

Mi számít teljesítménykövetelménynek?

Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltató teljesítménykövetelményt állapít meg, amelyet olyan előzetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő száz százalékos teljesíthetőségének vizsgálatára.

A teljesítménykövetelmény megállapítása vagy az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalói csoportok meghatározása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára.

A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt írásban közölni kell a munkavállalóval.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje. §

Mennyi lehet a garantált bér összege?

A garantált bér összegét alapvetően az határozza meg, hogy a munkavállaló tőle független okból milyen mértékű teljesítménytől és ahhoz tartozó bértől esik el. Ezen túlmenően azonban minden egyéb körülményt figyelembe kell venni. Vizsgálni kell például, hogy a munkavállaló a bevétel alakulására mekkora hatást gyakorolhatott, a megrendelések szerzésében önállóan járt-e el, volt-e reális lehetősége a meghatározott norma elérésére, vagy hogy a munkáltatónál hasonló munkakört betöltők milyen teljesítményt értek el a vizsgált időszakban. Minden olyan körülményt figyelembe kell tehát venni, amely a munkavállaló teljesítményét a képességeivel össze nem függő okból befolyásolta.

A garantált bér összege a minimálbérnél alacsonyabb is lehet. A legkisebb munkabérnek megfelelő összegű bérre akkor jogosult a teljes munkaidővel foglalkoztatott munkavállaló, ha a teljesítménykövetelményt teljesíti, vagy ha annak teljesítése nem csak rajta múlik, és ezért a teljesítmény alapján járó munkabért ilyen összegű garantált bérrel egészíti ki a munkáltató. A munkáltatónak azonban nincs olyan kötelezettsége, hogy a munkavállaló a garantált bérrel minden esetben elérje a minimálbért (BH 1999/474.).

A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező. §

Hogyan kapcsolható össze az időbér és a teljesítménybér?

A munkabért az időbér és a teljesítménybér összekapcsolásával is meghatározhatják. Ennek legtipikusabb formái:

 1. prémiumos időbér, amikor a munkáltató a munkavállaló időbérén felül - meghatározott feltételek (teljesítmény) teljesítése esetére - teljesítménybért (prémiumot) tűz ki;
 2. jutalékos rendszer, amikor a munkavállaló - alapbére mellett vagy helyett - a közreműködésével létrejött ügylet (forgalom) értékének meghatározott százalékát jelentő további díjazásban részesül.

A munkabért idő-és teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet, ha időbér nem éri el az alapbér összegét. §

A munkabér esedékessége

A munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni.

A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében, ha a részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, a munkabért ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Az alapbér felének megfelelő összegű előleget - legalább havonta - fizetni kell. §

A munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni. Fizetési számlára utalás esetén, a munkáltatónak úgy kell eljárni, hogy a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen. A munkabér kifizetése - ide nem értve a nem magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő átutalást - a munkavállaló részére költséget nem okozhat. §

Mikor lehetséges munkabérfizetés bérfizetési nap előtt?

Munkabér fizetés a bérfizetési nap előtt csak készpénzes fizetés esetén lehetséges:

A munkabért, ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.

A munkabért a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni, ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén.

A szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetni

 1. a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint
 2. az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.

A munkáltató a munkabért köteles a munkavállaló által megadott címre elküldeni, ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt. Az elküldés költsége a munkáltatót terheli. §

A munkabér jogosultja, a munkabér elszámolása

A munkabért a munkavállalónak vagy meghatalmazottjának kell kifizetni, kivéve, ha ebben a munkavállalót bírósági vagy hatósági határozat korlátozza. § A munkabérből való levonásnak jogszabály vagy - a levonásmentes munkabérrészig - végrehajtható határozat alapján van helye. A munkáltató követelését a munkabérből levonhatja

 1. a munkavállaló hozzájárulása alapján a levonásmentes munkabérrészig, vagy
 2. ha az előlegnyújtásból ered. §

A munkavállaló részére járó munkabért - eltérő megállapodás hiányában - utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni. A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni. §