Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Munkajogi felelősség

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2014. március 27.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A munkaviszonyból fakadó kötelezettségek megszegésének következményei kapcsán kitérünk a leltárhiányért való felelősségre, a munkavállalók együttes károkozására és a munkavállaló kártérítési felelősségére.

Cikk:

A munkaviszonyból fakadó kötelezettségek megszegésének következményei

A munkáltatói kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei
A munkavállalói kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei
Átmeneti szabály
Formai követelmények
Időbeli korlát
Kapcsolódó lehetőségek

A munkáltatói kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei

A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg. §

Ha a munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. §

A munkavállalói kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei

A munkavállaló munkaviszonyból származó kötelezettsége vétkes megszegése esetére kollektív szerződés vagy - ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt - munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. Újdonság a korábbi Munka törvénykönyvéhez képest, hogy nem csupán a kollektív szerződés, hanem - ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatály alatt - munkaszerződés is megállapíthat ilyen jogkövetkezményeket.

Hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló személyiségi jogát és emberi méltóságát nem sérti. A vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbére összegét.

A munkavállaló kötelezettségek megszegésének jogkövetkezménye lehet még a rendes felmondás, melynek lehet indoka pl. a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok. §

A munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. §

Átmeneti szabály

A hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására a munkavállaló kötelezettségszegésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók. Így ha a kötelezettségszegés időpontja 2012. július 1. vagy azt követő időpont, akkor az új törvényt, ha ezt megelőző időpont, akkor a régi Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) szabályait kell megfelelően alkalmazni. A kötelezettségszegés időpontja, ha a kötelezettségszegés jogellenes állapot fenntartásával valósul meg, a jogellenes állapot megszűnésének napja. §

Formai követelmények

A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést írásba kell foglalni és indokolni kell.

A bírói gyakorlat nem tartja jogszerűnek a rendes vagy rendkívüli felmondás indokolását abban az esetben, ha ugyanezen ok miatt a munkáltató már hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott. E gyakorlatot erősíti meg az új törvény is, mert kimondja: Hátrányos jogkövetkezmény nem állapítható meg olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelöl. §.

Időbeli korlát

A hátrányos jogkövetkezmény alkalmazását az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják.

Kapcsolódó lehetőségek

Emellett, ha a munkáltató hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz valamely munkavállalójával szemben, mindez - a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiuma állásfoglalása értelmében - nem zárja ki a kártérítési felelősség egyidejű megállapítását, azaz ezek egymás mellett és egymástól függetlenül érvényesülhetnek. Ha ugyanis a munkavállaló vétkes magatartásával a munkáltatónak anyagi kárt is okozott, és vele szemben - a kollektív szerződés rendelkezései szerint - anyagi hátránnyal járó egyéb joghátrányt szabtak ki, ez nem akadálya a kártérítési felelősségre vonásának, a munkavállaló kártérítési felelősségét nem szünteti meg (MK 20.)

A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, továbbá ha megőrzési vagy leltárfelelőssége van, ezek alapján is felelősségre vonható. §.