Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Munkavállalók jogai és kötelezettségei

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2015. február 19.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A munkavállalót munkavégzése során különböző jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. Ebben a témakörben a jogokon és kötelezettségeken túl taglaljuk a munkavégzés szabályait és szó esik a munkavédelemről is.

Cikk:

A munkavégzés és a munkáltatói utasítás megtagadása

Az utasítás megtagadása

Közismert, hogy 2012. július 1-én hatályba lépett a 2012. évi I. törvény, azaz az új Munka törvénykönyve.

Eszerint a munkavállalónak (és a munkáltatónak is) az alábbi magatartási szabályokat kell betartania: A munkaszerződés teljesítése során - kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő - úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A munkavállaló köteles a munkáltatót minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. §

Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás (ha pl. a jog gyakorlása mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet). §

A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. §

A fenti magatartási szabályokon túl a munkavállalói kötelezettségeket általánosságban határozza meg a törvény. Elsődlegesen a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettségét és annak feltételeit határozza meg - a korábbi szabályozással egyezően. A munkavállaló köteles

  1. a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
  2. munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni.

A munkavállaló kötele továbbá

  1. munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,
  2. a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,
  3. munkatársaival együttműködni. §

Az utasítás megtagadása

A törvény az utasítás teljesítésének megtagadására irányuló szabályokat a korábbi Mt-vel egyezően állapítja meg, de annyiban bővíti is, hogy az utasítás megtagadásának kötelezettségét, hogy a környezet közvetlen és súlyos veszélyeztetése is a munkavállaló utasítás teljesítésének megtagadásának jogkövetkezményét vonja maga után.

A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

A munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell. §

Az új törvénykönyv mellőzi azt a rendelkezést, mely szerint a munkavállalónak fel kell hívnia a munkáltató figyelmét arra, hogy az utasítás teljesítésével kárt okozhat. Ez a kötelezettség továbbra is érvényes, de a felek közti együttműködés, tájékoztatási kötelezettség alapján.