Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Munkaviszony megszűnése

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. február 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A munkaviszony megszűnése automatikusan bekövetkezik a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével vagy a határozott idő lejártával. A blokkban megtudhatjuk, hogy milyen eljárást kell követni a munkaviszony megszűnésekor, milyen szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésekor, mikor beszélhetünk a munkaviszony jogellenes megszüntetéséről, vagy mit jelent felmentés a munkavégzés alól. A témában kiderül, melyek a végkielégítésre való jogosultság feltételei, mennyi lehet annak maximális összege.

Cikk:

A munkaviszony megszűnése

A munkavállaló halála
A munkáltató jogutód nélküli megszűnése
A határozott idő lejárta
A munkáltató személyében bekövetkező változás
Törvényben meghatározott más esetek

A Munka törvénykönyve különbséget tesz a munkaviszony megszűnése és megszüntetése között. A munkaviszony megszűnése azt jelenti, hogy a felek erre irányuló akaratnyilatkozata nélkül, objektív körülmények bekövetkezésével a munkaviszony automatikusan megszűnik. A munkaviszony megszüntetése esetén a fél vagy a felek megszüntetésre irányuló nyilatkozatot tesznek vagy megállapodást kötnek.

A munkaviszony az alábbi módokon szűnhet meg:

  1. a munkavállaló halálával
  2. a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével
  3. a határozott idő lejártával,
  4. a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem Munka törvénykönyve hatálya alá tartozik, továbbá
  5. a törvényben meghatározott más esetben. §

A munkavállaló halála

A munkaviszony - legyen az határozott vagy határozatlan időre szóló - annak személyes jellege miatt a munkavállaló halálának időpontjában minden további intézkedés nélkül megszűnik.

A munkavállaló halála esetén a munkáltató köteles a munkavállaló arra jogosult hozzátartozójának (örökösének) megfizetni a munkaviszony megszűnéséig járó munkabért és egyéb járandóságot (pl. szabadságmegváltást), illetve természetbeni juttatást. Ha tehát a munkavállaló haláláig kevesebb szabadságot vett ki, mint amennyi neki időarányosan járt volna, úgy az örökös igényt tarthat a még ki nem vett szabadság pénzbeli megváltására. Abban az esetben azonban, ha a munkavállaló a haláláig több szabadságot vett igénybe, mint amennyi őt időarányosan megillette volna, úgy ezt a munkáltató már nem követelheti vissza az örököstől.

A munkavállaló halála esetén a munkaviszonyból származó anyagi követeléseket az örökös érvényesítheti. Az örökösi minőséget hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal kell igazolni.

Nem érvényesíthetőek azok az igények, amelyek a munkavállaló személyéhez kötöttek.

A munkáltató jogutód nélküli megszűnése

A természetes személy munkáltató halála nem eredményezi a munkaviszony megszűnését, ugyanis örökösei a munkaviszonyba jogutódként belépnek és a munkaviszonyt az általános szabályok szerint szüntethetik meg. A nem természetes személy munkáltató jogutód nélkül történő megszűnése a munkaviszony megszűnését eredményezi. Ebben az esetben semmilyen további külön intézkedésre nincs szükség. E körbe tartozik a munkáltató, ha felszámolási vagy végelszámolási eljárásban szüntetik meg. A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a munkaviszony megszűnésének napja az a nap, amikor a cégbíróság a munkáltatót a cégjegyzékből jogerősen törli. A munkáltató személyében bekövetkező változás nem eredményezi a munkaviszony megszűnését, mert a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

Jogutód nélkül megszűnik a gazdasági társaság, ha

  1. a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
  2. a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
  3. a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik;
  4. a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
  5. jogszabály így rendelkezik. §

A határozott idő lejárta

A határozott időre létesített munkaviszony automatikusan megszűnik, a munkaszerződésben megállapított határozott idő elteltével. Ha a határozott idő naptárilag került meghatározásra, úgy a munkaviszony a megjelölt naptári napon szűnik meg. Abban az esetben, ha a határozott idő nem naptárilag került meghatározásra, hanem a jogviszony konkrét feladat elvégzésére, vagy helyettesítésre jött létre, a munkaviszony a feladat elvégzésével vagy a helyettesített munkavállaló ismételt munkába állásával szűnik meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a régi Mt. azon szabályát, mely szerint amennyiben a munkavállaló a határozott idejű munkaviszony leteltét követően a közvetlen vezetője tudtával legalább egy napot tovább dolgozik, úgy a munkaviszony nem szűnik meg, hanem határozatlan idejű munkaviszonnyá alakul át, az új Munka törvénykönyve nem tartalmazza, tehát ez mint lehetőség a munkaviszony további fenntartására megszűnt.

A munkáltató személyében bekövetkező változás

Abban az esetben, ha a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem a törvény hatálya alá tartozik, akkor a munkáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében a munkáltató a munkaviszony megszűnését megelőzően 15 nappal köteles az érintett munkavállalót írásban tájékoztatni a megszűnés időpontjáról vagy tervezett időpontjáról és a megszűnés indokáról.

Törvényben meghatározott más esetek

A közügyektől eltiltott személynek az eltiltás alá eső munkaviszonya a bíróság ítélete jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg. A foglalkoztatástól eltiltó ítélet hatálya kiterjed a munkavállaló munkaviszonyára, de ez nem jelenti a munkaviszony automatikus megszűnését. Az ilyen munkaviszony felszámolásáról a munkáltató köteles intézkedni.

A foglalkozástól eltiltás esetében a munkaviszony nem szűnik meg automatikusan, a felek megállapodhatnak másik munkakörről és módosíthatják a munkaszerződést, megállapodás hiányában pedig a munkáltatónak a munkaviszonyt fel kell számolnia.