Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Munkaviszony megszűnési formái

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2015. február 19.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A munkaszerződést kötő feleknek bármikor lehetőségük van arra, hogy közös megegyezéssel megszüntessék a munkaviszonyt. Ennek, valamint a csoportos létszámleépítésnek, a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetésének és a rendkívüli felmondásnak a szabályairól kapunk képet ebben a témakörben.

Cikk:

Munkaviszony megszüntetése a próbaidő alatt

A jognyilatkozat közlése

A próbaidő a munkáltató és a munkavállaló kölcsönös megismerését szolgálja, célja, hogy a munkavállaló tájékozódjon a vele szemben támasztott elvárásokról, követelményekről, munkakörülményekről, a munkáltató pedig meggyőződjön a munkavállaló alkalmasságáról, megismerje képességeit. Ezért indokolt biztosítani azt a lehetőséget, hogy a létrejött munkaviszonyt az általános szabályoknál jóval egyszerűbben lehessen felbontani, ha a felek elképzelései nem felelnek meg a várakozásoknak. Így a munkaviszonyt a próbaidő alatt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal jogosult megszüntetni.

Az új Munka törvénykönyve lényegében a korábbi szabályozással egyező tartalommal szabályozza a próbaidő intézményét. A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. § Ugyanakkor eltérés, hogyha a felek a törvényes maximumhoz képest rövidebb próbaidőt kötnek ki, lehetőségük van a próbaidő - legfeljebb egy alkalommal, közös megegyezéssel történő - meghosszabbítására is. Természetesen meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a próbaidő mértéke a törvényes, illetve a kollektív szerződésben kikötött felső mértéket. Kollektív szerződés a próbaidő tartamát legfeljebb hat hónapban is meghatározhatja. §

Próbaidő kikötését mind a munkáltató, mind a munkavállaló kérheti. Általában határozatlan időre szóló munkaszerződés esetén kerül sor a próbaidő kikötésére, de nincs jogszabályi akadálya annak sem, hogy határozott időre szóló alkalmazás esetén alkalmazzák ezt e jogintézményt.

A próbaidő alatt a felek bármelyike a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül megszüntetheti. A megszüntetésre irányuló jognyilatkozatot a próbaidő fennállása alatt kell a másik féllel közölni.

A jognyilatkozat közlése

Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik, továbbá, egyes, az mt-ben meghatározott esetekben, ha azt a helyben szokásos módon közzéteszik. Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza.

A postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,

  1. ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján,
  2. egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon

kézbesítettnek kell tekinteni.

Vita esetén a jognyilatkozatot tevő felet terheli annak bizonyítása, hogy a közlés szabályszerűen megtörtént. §

Amennyiben a felek által a munkaviszony létesítésekor megkötött munkaszerződésben kikötött próbaidő letelt, azt követően a munkaviszonyt egyik fél által sem szüntetheti meg indokolás nélkül és azonnali hatállyal. §