Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Munkaviszony megszűnési formái

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2015. február 19.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A munkaszerződést kötő feleknek bármikor lehetőségük van arra, hogy közös megegyezéssel megszüntessék a munkaviszonyt. Ennek, valamint a csoportos létszámleépítésnek, a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetésének és a rendkívüli felmondásnak a szabályairól kapunk képet ebben a témakörben.

Cikk:

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

A megállapodás írásba foglalása

A munkaszerződést kötő feleknek bármikor lehetőségük van arra, hogy közös megegyezéssel megszüntessék a munkaviszonyt. §

Ilyenkor a munkaviszony megszüntetése valamely - a munkaviszony létesítésekor fennálló - körülményben bekövetkezett változás folytán a felek kölcsönös érdeke, és a munkaviszony megszüntetésének e módja a felek akarategyezésén alapul. Tekintettel a felek szabad megegyezésére, nincs akadálya például annak sem, hogy a felek a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetés esetére - az egyébként törvény alapján nem járó - végkielégítést vagy munkavégzés alóli mentesítést kössenek ki. Nem lehet azonban a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének tekinteni azt az esetet, ha a munkáltató - közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésre irányuló - egyoldalú nyilatkozatára a munkavállaló semmilyen formában nem reagál, és azt sem, ha valamely fél egyoldalú nyilatkozatának másodpéldányán a címzett az átvétel igazolása érdekében az értesítést aláírja.

A megállapodás írásba foglalása

A közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésének az írásbeliségen kívül törvényi szabályai nincsenek. A felek szabadon állapodnak meg bármely a jogviszony megszüntetését érintő kérdésben. A bírósági gyakorlat szerint a megállapodásból ki kell tűnnie a felek valódi és egyértelmű szándékainak, valamint a megszüntetés időpontjának.

Ugyanakkor mindenképpen meg kell említeni, hogy a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatot alakító több eseti döntésében is kimondta, hogy ha a felek között a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére szóban megállapodás történt, amelyet később nem foglaltak írásba, de a felek a szóbeli megállapodás alapján önként teljesítenek, úgy önmagában az írásba foglalás elmaradása miatt nem állapítható meg a munkaviszony megszüntetésének jogellenessége. Ha a közös megegyezés ténye és a munkaviszony megszűnésének időpontja a közös írásbeli nyilatkozatból nem állapítható meg, úgy a munkaviszonyt helyre kell állítani.

Közös megegyezéssel a munkaviszony bármikor megszüntethető, tehát próbaidő, felmondási védelem tartama alatt is, sőt a felek előírhatják pl. a rendes felmondás szabályainak alkalmazását is.

A közös meggyezést követően egyoldalúan egyik fél sem vonhatja vissza a jognyilatkozatát, de a közös megegyezés érvénytelenségre hivatkozással megtámadható. Érvénytelen például a megállapodás olyan kikötése, mely a törvény rendelkezéseitől a munkavállaló hátrányára eltér.