Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2019. augusztus 16. napján 14:00 órától 18.00 óráig, valamint 2019. augusztus 17. és 2019. augusztus 19. közötti napokon 08:00 órától 12:00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel.

Megértésüket köszönjük!

MORZSÁK

TARTALOM:Idősek ellátása

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. február 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A köznyelvben "szociális otthon"-nak nevezett intézmény olyan ápolást és gondozást nyújtó szakosított ellátási forma, amely az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről teljes körűen gondoskodik. A nappali ellátást nyújtó intézmények és az idősek gondozóháza személyes gondoskodást nyújtó ellátási forma, amelyet a szociálisan rászorultak részére az állam, valamint a helyi önkormányzat biztosít. Ebben a témakörben foglalkozunk még az időskorúak járadékával is.

Cikk:

Időskorúak járadéka

Ki jogosult az időskorúak járadékára?
Ki nem jogosult az időskorúak járadékára?
Mennyi a járadék összeg?
Hogyan lehet az időskorúak járadékát igényelni?

Az időskorúak járadéka olyan szociális pénzbeli ellátás, amelyet a szociális rászorultságtól függően a megyei (fővárosi) kormányhivatal járási hivatalai állapítanak meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő időskorúaknak. §

Ki jogosult az időskorúak járadékára?

A megyei (fővárosi) kormányhivatal járási hivatala olyan időskorú személyek részére állapítja meg ezt az ellátást, akik nem rendelkeznek megélhetést biztosító jövedelemmel.

Azonban 2017. december 31-ét követő időponttól megállapítandó időskorúak járadéka esetén csak olyan személy veheti igénybe az időskorúak járadékát, aki a 62. életévet vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és

  1. egyedülálló személyként - amennyiben még nem töltötte be a 75. életévét - a havi jövedelme nem haladja meg a 29.355 fotintot, amennyiben betöltötte a 75. életévét - a havi jövedelme nem haladja meg a 39.630 forintot, vagy
  2. nem egyedülálló személyként a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 24.955 forintot. § §

A megyei (fővárosi) kormányhivatal járási hivatala időskorúak járadékában részesíti azokat a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyeket is, akik az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel és bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, továbbá a magas szintű képzettséget nyújtó munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat. Természetesen a járadékra való jogosultsági feltételeknek nekik is meg kell felelniük. §, §

Az időskorúak járadékára való jogosultság fennállását a járási hivatalnak két évente legalább egyszer felül kell vizsgálnia. §

Ki nem jogosult az időskorúak járadékára?

Bizonyos esetekben nem nyújtható az ellátás, illetve a folyósítást meg kell szüntetni. Ebbe az esetkörbe tartozik, ha az igénylő, vagy az ellátást igénybe vevő személy

  1. letartóztatásban van, elzárás, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
  2. 3 hónapot meghaladó időtartamot tölt külföldön; vagy
  3. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott (kivéve a határ menti ingázó munkavállalókat). Ugyancsak meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha azt a járadékban részesülő kéri, illetve a további jogosultságra irányuló felülvizsgálati eljárást akadályozza. link: type="webcompass" target="1993. évi III. tv. 32/B. § (4)-(5) bek."]

Mennyi a járadék összeg?

Az időskorúak járadékát havonta folyósítják, amelynek összege attól függ, hogy a jogosult egyedülálló vagy sem, illetve rendelkezik-e jövedelemmel, vagy jövedelme egyáltalán nincsen.

2018. január 1-jétől a jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a járadék összege:

  1. ha a jogosult egyedülálló és még nem múlt el 75 éves, havi 29.355 forint, abban az esetben, ha betöltötte a 75. életévét, havi 39.630 forint;
  2. ha a jogosult nem egyedülálló, akkor a járadék összege havi 24.955 forint. § §

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén:

  1. ha a jogosult egyedülálló és nem múlt el még 75 éves, 29.355 forintnak és a jogosult havi jövedelmének különbözete;
  2. ha elmúlt 75 éves, 39.630 forintnak és a jogosult havi jövedelmének különbözete;
  3. ha a jogosult nem egyedülálló, 24.966 forintnak és a jogosult havi jövedelmének különbözete. § §

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén, ha a támogatás összege a fenti szabályozás szerint az ezer forintot nem érné el, akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell részére megállapítani. §

Hogyan lehet az időskorúak járadékát igényelni?

Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet jogszabályban előírt formanyomtatványon kell a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes járási hivatalnál benyújtani. Ha a kérelmezőnek bejelentett lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási helye is van, a kérelmet annál a járási hivatalnál kell benyújtani, ahol életvitelszerűen tartózkodik. A kérelmet a házastársnak (élettársnak) is alá kell írnia. Ha erre az élettárs, házastárs nem hajlandó, nem utasítható el a kérelem automatikusan, hanem a járási hivatal megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt. A kérelem-nyomtatvány a járási hivataloknál beszerezhető. Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülő eléri a nyugdíjkorhatárt és ez okból megszüntetik ellátását, e döntés véglegessé válását követően anélkül, hogy ezt az ellátásban részesülő kérné, a járási hivatal haladéktalanul - hivatalból - eljárást indít az idős korúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. Az eljárás megindításáról az eljáró hatóság értesíti az érdekeltet, akinek ki kell töltenie egy nyomtatványt, amely olyan kérdéseket tartalmaz, ami alapján a jogosultságot meg lehet állapítani. Abban az esetben, ha a nyomtatványt az érdekelt 15 napon belül nem küldi vissza, az eljáró hatóság a hivatalból indult eljárást megszünteti. Abban az esetben viszont, ha a járadékot - a visszaküldött nyomtatványban szereplő adatok alapján - megállapítják, a jogosultság kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszünését követő nap. A jogosult ebben az esetben egyetlen napig sem marad ellátatlanul. §, §

Az időskorúak járadékát a feltételeknek megfelelő hajléktalan személyek is igényelhetik, mégpedig annál a járási hivatalnál, amelyet az ellátás igénylésekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelöl. A fővárosi, illetve megyei kormányhivatal gondoskodik a járadék folyósításáról, amennyiben erre az adott hivatalban lehetőség van, a járadék folyósítása a hivatal házipénztára útján is történhet. §