Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gyógykezelések

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. január 11.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Tájékoztatást kap az olvasó a hazai és külföldi (EU tagállamban) gyógykezelések lehetőségeiről, valamint a gyógyfürdőellátásról.

Cikk:

Külföldi gyógykezelés

Külföldi gyógykezelés az Európai Unióban
Külföldi gyógykezelés az Európai Unión kívül
Külföldi gyógykezelés megtérítése
Gyógyító eljárás külföldi igénybevétele
Kapcsolódó anyagok:

A külföldi gyógykezelés alatt kétféle egészségügyi szolgáltatást érthetünk. Egyrészt könnyen előfordulhat az, hogy külföldi tartózkodásunk, utazásunk alatt meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat vagy sürgősségi betegszállítást kell igénybe vennünk (külföldi tartózkodás közben szükségessé vált gyógykezelés). Másrészt olyan betegségek is előfordulhatnak, amelyeknek a gyógyítása Magyarországon nem lehetséges, s ezért a szükséges gyógyító eljárást (például valamilyen speciális műtétet) más országban kell igénybe venni (gyógyító eljárás külföldön történő igénybevétele).

Mindkét egészségügyi szolgáltatásra csak a társadalombiztosítás szempontjából biztosítottnak tekinthető személyek, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosult (a továbbiakban együtt: biztosított) személyek jogosultak. A biztosítottnak, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak tekinthető személyek körét tételesen a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény határozza meg. E jogszabály alapján biztosítottnak kell tekinteni például a munkavállalókat, a közalkalmazottakat és a köztisztviselőket, valamint egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például a táppénzben, a terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermekgondozási díjban részesülő személyek.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra az uniós rendeletekben meghatározott módon kell alkalmazni. §

Külföldi gyógykezelés az Európai Unióban

Amennyiben a biztosított az uniós rendeletek hatálya alá tartozik, EGT tagállam területén egészségügyi szolgáltatást az uniós rendeletek rendelkezései szerint vehet igénybe. §

Ha viszont a biztosított a tagállam területén a háziorvos általi a rendelőben vagy a beteg otthonában történő ellátást, illetve az háziorvos kezdeményezésére a szakorvosi ellátást, a fogászati ellátást, a háziorvos és egyéb arra jogosult orvos beutalója alapján, vagy amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi, beutaló nélküli járóbeteg-szakellátást nem az uniós rendeletek alapján veszi igénybe, az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején érvényes belföldi költség, legfeljebb azonban a tényleges költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. §

A közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló, tartósan valamely EGT tagállamban foglalkoztatott biztosított, a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke választhat, hogy a kiküldetés helye szerinti EGT tagállamban az egészségügyi szolgáltatást az uniós rendeletek rendelkezései szerint veszi igénybe, vagy az általa indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85%-ának megtérítését kéri az egészségbiztosítótól. §

Amennyiben a biztosított valamely EGT tagállam területén ellátást vesz igénybe, az egészségbiztosító engedélyezheti a magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítás megtérítését. §

A biztosított által valamely EGT tagállam területén történő ideiglenes tartózkodása során igénybe vett egészségügyi szolgáltatásra - az uniós rendeletek szerint - jogosító, az egészségbiztosító által kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya), illetve az azt helyettesítő nyomtatványt az egészségbiztosító a biztosított kérelmére, a következő mondatban foglaltak kivételével díjmentesen, a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével bocsátja a biztosított rendelkezésére. Az EU-Kártya kiadásáért az általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a biztosítottnak, ha annak kiadása a még érvényes EU-Kártyának a jogosult birtokából való kikerülése (lopás, elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódása miatt vált szükségessé. §

Külföldi gyógykezelés az Európai Unión kívül

Amennyiben a biztosított - ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat - az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező állam (a továbbiakban: EGT tagállam) területén kívüli állam (a továbbiakban: harmadik állam) területén átmenetileg tartózkodik munkavállalás, tanulmányok folytatása vagy egyéb jogcímen és az alábbi egészségügyi szolgáltatásokat

 1. fogászati ellátást;
 2. járóbeteg-szakellátást;
 3. fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást;
 4. a magzat méhen belüli gyógykezelését;
 5. szülészeti ellátást;
 6. terhesség orvosi indikáció alapján történő megszakítását; valamint
 7. anyatejellátást

- a feltétlenül szükséges mértékig -, továbbá sürgősségi betegszállítást azért vesz igénybe harmadik állam területén lévő tartózkodási helyén, mert annak elmaradása az életét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve maradandó egészségkárosodáshoz vezetne, az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegben, sürgősségi betegszállítás esetén a számla szerinti összegnek a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, az igénybevételkor érvényes középárfolyamon számított forint összegben megtéríti. §

Amennyiben a biztosított munkáltatója a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szerinti biztosítási jogviszony fenntartása mellett egybefüggően három hónapot meghaladó időtartamra a biztosítottat a harmadik állam területén foglalkoztatja, és ez idő alatt a biztosított, illetve a vele együtt a harmadik állam területén tartózkodó eltartott házastársa és gyermeke a fenti valamely egészségügyi szolgáltatást, továbbá sürgősségi betegszállítást indokoltan vesz igénybe a harmadik állam területén lévő tartózkodási helyén, az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket, az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegben, sürgősségi betegszállítás esetén a számla szerinti összegnek a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, az igénybevételkor érvényes középárfolyamon számított forint összegben megtéríti. §

A fenti esetben a biztosított és a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa és gyermeke nem Magyarországon történő egészségügyi ellátása akkor fogadható el indokoltan igénybe vettnek, ha eleget tettek a nem Magyarországon történő munkavégzésre való alkalmasság megállapítását célzó orvosi vizsgálati kötelezettségüknek. §

A közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló tartósan harmadik államban foglalkoztatott biztosított, a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke által indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás külföldön felmerült és igazolt költségének 85%-át az egészségbiztosító megtéríti. §

Amennyiben a biztosított a tagállam területén a háziorvos általi, a rendelőben vagy a beteg otthonában történő ellátást, illetve az háziorvos kezdeményezésére a szakorvosi ellátást, a fogászati ellátást, a háziorvos és egyéb arra jogosult orvos beutalója alapján, vagy amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi, beutaló nélküli járóbeteg-szakellátást nem az uniós rendeletek alapján veszi igénybe, az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején érvényes belföldi költség, legfeljebb azonban a tényleges költség mértékének megfelelő összegben téríti meg

Külföldi gyógykezelés megtérítése

A harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás, továbbá az EGT tagállam területén nem az uniós rendeletek alapján igénybevett, a háziorvos általi, a rendelőben vagy a beteg otthonában történő ellátás, illetve az háziorvos kezdeményezésére a szakorvosi ellátás, a fogászati ellátás, a háziorvos és egyéb arra jogosult orvos beutalója alapján, vagy amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi, beutaló nélküli járóbeteg-szakellátás költségeinek megtérítésére vonatkozó igényt az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez kell benyújtani, s ehhez csatolni kell

 1. az eredeti külföldi számlát,
 2. a számla hiteles fordítását, és
 3. az annak kiegyenlítésére vonatkozó igazolást, továbbá,
 4. ha a számlából nem állapítható meg az igénybe vett szolgáltatás, akkor az erre vonatkozó igazolást vagy kórházi zárójelentést és ezek fordítását. §

A közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló, tartósan harmadik államban vagy EGT államokban foglalkoztatott biztosítottak, a velük együtt ott tartózkodó eltartott házastársuk és gyermekük, valamint élettársuk egészségügyi költségeinek megtérítése (utóbbiak esetében akkor, ha választási jogukkal élve a felmerült és igazolt költségük 85%-ának megtérítését kérik) a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A megtérítési igény érvényesítésére a foglalkoztató a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervével megállapodást köthet. A fővárosi kormányhivatal az igazolt költség 85%-át a szolgáltatás igénybevételekor érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon számított forintösszeg alapulvételével téríti meg. §

Ha az egészségügyi ellátást a tartósan harmadik államban foglalkoztatott biztosított és vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa vagy gyermeke indokoltan veszi igénybe, akkor a fentiekben felsoroltakon kívül csatolni kell még

 1. a külföldön történő munkavégzésre való alkalmasság megállapítását célzó orvosi vizsgálaton való részvételről szóló igazolást, és
 2. a munkáltató igazolását arról, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére a külföldi foglalkoztatás alatt került sor. §

A fenti szabályok vonatkoznak a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló, tartósan harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított személyre, illetve annak vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársára, élettársára és gyermekére is, valamint akkor is, ha a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló tartósan valamely EGT tagállamban foglalkoztatott biztosított, illetve a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke - választása szerint - az indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85%-ának megtérítését kéri. §

Harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított, továbbá a vele közös háztartásban élő házastársa és gyermeke által harmadik állam területén igénybe vett sürgősségi betegszállítás esetén az OEP - nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - a számla szerinti összegnek a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, az igénybevételkor érvényes középárfolyamon számított forint összegét téríti meg.

Gyógyító eljárás külföldi igénybevétele

A Magyarországon nem hozzáférhető gyógyító eljárások más országban való igénybevételéhez a biztosítottaknak - ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat - az Egészségbiztosítási Alap terhére támogatás nyújtható. §

 1. a biztosított recipiensbe való átültetés céljából külföldön történő szerv- és szöveteltávolításnak,
 2. az előző pont szerinti szerv és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításának, ideértve a külföldi donor külföldön történő kivizsgálásának, valamint
 3. a biztosított recipiens külföldi vagy nemzetközi várólistára helyezésének

igazgatási költségeit, amelyek máshonnan nem térülnek meg. §

Kapcsolódó anyagok:

Ki jogosult tervezett külföldi gyógykezelésre?

Hogyan találhat megfelelő kórházat külföldön

Tervezett külföldi gyógykezelések költségei és e költségek visszatérítése