Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálon és az Ügyfélkapun 2017. 02. 22. (szerda) 22:00 órától 2017.02.23 (csütörtök) 02:00 óráig tervezett karbantartás elmarad.
A karbantartás új időpontja: 2017. 03. 01. (szerda) 22:00 órától 2017.03.02. (csütörtök) 02:00 óráig.
Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál és az Ügyfélkapu alá tartozó honlapok és szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Szíves megértését és türelmét előre is köszönjük!

MORZSÁK

TARTALOM:Adózási szabályok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. szeptember 2.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az adó a közszükségletek kielégítését szolgáló közbevételek legismertebb fajtája. Az adóigazgatási eljárásban az adóhatóság az adózóra nézve jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg, ellenőrzi az adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás törvényességét, az adózást érintő tényekről, adatokról, körülményekről nyilvántartást vezet, valamint adatot igazol, és ellenőrzést végez.

Cikk:

Jogorvoslatok az adóigazgatási eljárásban

A határozat (végzés) módosítása és visszavonása
Fellebbezés
A másodfokú eljárás
Új eljárásra utasítás
Felügyeleti intézkedés
A felettes szervek hatásköre
Adó- és vámhatósági határozat bírósági felülvizsgálata

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a feladatait központi szervei, továbbá középfokú és alsó fokú területi szervei útján látja el.

A NAV hatáskörébe tartozó hatósági eljáró szervek:

Első fokon a NAV alsó fokú adóztatási szervei:

 1. a megyei (fővárosi) adóigazgatóságok,
 2. a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága (a továbbiakban: KAIG). §

Másodfokon a NAV középfokú adóztatási szervei:

 1. a regionális adó főigazgatóságok,
 2. a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság (a továbbiakban: KAVFIG). §

A NAV központi szervei:

 1. a Központi Hivatal,
 2. a Bűnügyi Főigazgatóság,
 3. az Informatikai Intézet,
 4. a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet.

A határozat (végzés) módosítása és visszavonása

Ha az adóhatóság megállapíthatja, hogy a felettes szerv vagy a bíróság által még el nem bírált határozata (végzése) jogszabálysértő. Ennek eredményeként határozatát (végzését) módosíthatja vagy visszavonhatja:

 1. az adózó terhére a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül,
 2. az adózó javára az adó megállapításához való jog elévüléséig (vagyis főszabályként annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltéig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni; a bíróság által jogerősen megállapított bűncselekmény esetében a büntethetőség elévüléséig),
 3. a megállapításhoz, a visszaigényléshez való jog elévüléséig, ha azt törvény írja elő. §

Az előzőekben ismertetett, az adózó terhére történő módosítás korlátozása nem érvényesül abban az esetben, ha

 1. a bíróság a büntetőügyben hozott jogerős ítéletével megállapította, hogy az adózó adókötelezettsége teljesítésével összefüggésben csalást, költségvetési csalást, adócsalást, illetve munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást követett el,
 2. a határozatot (végzést) hozó adóhatóság dolgozója a kötelességét a büntetőtörvénybe ütköző módon szegte meg úgy, hogy ez a határozat (végzés) meghozatalát befolyásolta, és ezt a bíróság büntetőügyben hozott jogerős ítélete megállapította, valamint, ha
 3. az adózó rosszhiszemű volt. §

A rosszhiszeműséget az adóhatóságnak kell bizonyítani. §

Ha az adóhatóság határozata (végzése) jogszabálysértő, melynek következtében az adózónak visszatérítési igénye keletkezik, az adóhatóság a visszatérítendő összeg után a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet, kivéve, ha a téves adómegállapítás az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett érdekkörében felmerült okra vezethető vissza. §

Fellebbezés

Az adózó az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezés joga megilleti az adózón kívül azt is, akire a határozat valamilyen rendelkezést tartalmaz. §

A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés csak a határozat ellen benyújtott fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha az önálló fellebbezést e törvény megengedi. §

Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott,

 1. az eljárást felfüggesztő,
 2. az eljárást megszüntető,
 3. a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító,
 4. a bevallás, a bejelentés és a fellebbezés határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító,
 5. az iratbetekintési jog korlátozását elrendelő,
 6. az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmét elutasító,
 7. a visszatartási jog gyakorlásáról hozott,
 8. a végrehajtási kifogást elbíráló,
 9. az eljárási bírságot kiszabó,
 10. az eljárási költség viselésével kapcsolatos, a költségmentességi kérelmet elutasító, valamint
 11. a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító

végzés ellen. §

Az automatikus részletfizetés iránti kérelemnek helyt adó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. §

A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. §

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogról - az előterjesztése után vissza nem vonható nyilatkozatban - lemondhat. §

Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az első fokon döntést hozó adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. §

A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezésben természetesen új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. §

A másodfokú eljárás

A felettes szerv a fellebbezéssel megtámadott határozatot (végzést) és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. Az utólagos adómegállapítás során hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés esetén a határozat meghozatalára nyitva álló határidő az iratoknak a felettes szervhez történő megérkezését követő naptól számított 60 nap. A határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal, a végzés ellen irányuló fellebbezést végzéssel kell elbírálni. A vizsgálat eredményeként az adóhatóság a határozatot (végzést) helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. §

A fellebbezési eljárás során hozott határozatot (végzést) a fellebbezővel (és mindazokkal, akikkel az elsőfokú döntést közölték) az első fokon eljárt adóhatóság útján, írásban kell közölni. §

Új eljárásra utasítás

Amennyiben a jogorvoslati kérelemmel megtámadott határozat részben jogszabálysértő és ezért új eljárásra utasításnak van helye, a jogorvoslati kérelmet elbíráló felettes szerv - amennyiben az ügy körülményei ezt lehetővé teszik - csak a jogszabálysértő megállapítások (intézkedések) tekintetében rendeli el az új eljárást, egyebekben a határozatot (végzést) helybenhagyja, vagy megváltoztatja (ez a részjogerő lehetősége). Új eljárásra utasítás esetén a felettes szerv határozatában (végzésében) meghatározza az új eljárásban vizsgálandó körülményeket, illetőleg az adót, költségvetési támogatást és bevallási időszakot, melyre az új eljárás kiterjed. Az adóhatóság a felettes szerve vagy a bíróság által elrendelt új eljárásban kizárólag az új eljárás elrendelésére okot adó körülményeket, illetőleg az ezekkel összefüggő tényállási elemeket vizsgálhatja. §

Felügyeleti intézkedés

A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter kérelemre vagy hivatalból felügyeleti intézkedést tesz, ha az ügyben eljárt adóhatóság határozata, önálló fellebbezéssel megtámadható végzése (intézkedése) jogszabálysértő, vagy a határozat, az önálló fellebbezéssel megtámadható végzés meghozatalára (intézkedésre) jogszabálysértő módon nem került sor. Az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter kérelemre abban az esetben jár el, ha a NAV elnöke felettes szervként az ügyben már döntést hozott. §

A felettes szervek hatásköre

A felettes adóhatóság, illetve az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a jogszabálysértő határozatot, önálló fellebbezéssel megtámadható végzést (intézkedést):

 1. megváltoztatja,
 2. megsemmisíti, és új eljárás lefolytatását rendeli el, vagy
 3. az elsőfokú adó- és vámhatóságot eljárás lefolytatására utasítja. §

A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az ügyben eljárt adóhatóság döntését a bíróság már felülvizsgálta. Az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem fizeti meg az eljárási illetéket. A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha a bírósági felülvizsgálatot az adózó kezdeményezte. A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedést mellőzi, ha jogszabálysértést nem állapít meg. A felügyeleti intézkedés iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, illetve a felügyeleti intézkedés mellőzéséről az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter az adózót határozat (végzés) meghozatala nélkül értesíti. §

A felettes adóhatóság, illetve az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedésről határozatot (végzést) hoz. §

Felügyeleti intézkedés keretében nem hozható olyan döntés, amely az adókötelezettséget, az adó alapját, az adó összegét, a költségvetési támogatás alapját, összegét az adózó terhére változtatja meg. Amennyiben a felettes adóhatóság vagy az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter megállapítása szerint a felülvizsgált döntés (intézkedés) súlyosításának lenne helye, úgy a jogszabálysértő döntést (intézkedést) megsemmisíti és új eljárás lefolytatását rendeli el. §

Adó- és vámhatósági határozat bírósági felülvizsgálata

Az adóhatóság másodfokú jogerős határozatát - a fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában hozott, illetve az elsőfokú határozat megsemmisítését elrendelő határozat kivételével - a bíróság az adózó kérelmére jogszabálysértés esetén megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, az adóhatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Az adóhatóság másodfokú végzésével szemben bírósági felülvizsgálatnak nincs helye. §

Lényeges, hogy a bírósági felülvizsgálat az adóhatósági határozat végrehajthatóságát nem érinti. A végrehajtás felfüggesztéséről a bíróság az adózó kérelmére dönt. §

Az eljáró adóhatóság az adós kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtást, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották mulasztási bírsággal. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.