Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Helyi adók

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. július 15.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A helyi önkormányzat bevételei között a legelőkelőbb helyet a helyi adók (kommunális és helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, gépjármű és luxus adó) foglalják el, melyek egy része teljes egészében az önkormányzat, mások pedig megosztottan az önkormányzat és az állam tulajdonát képezik.

Cikk:

Kommunális adó

A magánszemély kommunális adója
Adó megállapítása, az adó bevallása és megfizetése

A magánszemély kommunális adója

Kommunális adókötelezettség terheli azokat a magánszemélyeket, akik az önkormányzat illetékességi területén

  1. építmény- illetve telekadó fizetési kötelezettség hatálya alá tartoznak, továbbá
  2. nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkeznek.

A főváros esetében a magánszemély kommunális adóját a kerületi önkormányzat jogosult bevezetni. §

Az adót a kerületi önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képviselőtestülete előzetes beleegyezését adja. §

Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. §

Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére az építmény- illetve a telekadónál leírtak az irányadók. §

Az adó évi mértékének felső határa az építményadónál, illetve a telekadónál meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 17.000 forint §, de 2006-tól a képviselő-testület a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a KSH által a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelheti az adó mértékét. §

Az adóalany a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén jogosult az adó felfüggesztésére. §

Adó megállapítása, az adó bevallása és megfizetése

Az önkormányzati adóhatóság az önkormányzat honlapján közzéteszi az adórendelet szövegét, az adórendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint a rendszeresített bevallási, bejelentkezési nyomtatványokat, az elérhetőségi információkat, feltéve, hogy az önkormányzat honlapot üzemeltet. §

A kincstár az önkormányzatok részéről adatszolgáltatási kötelezettsége alapján beérkezett fenti adatokat és elérhetőségi információkat feldolgozza és a honlapján - települések szerinti bontásban - első alkalommal 2013. január 1-jéig közzéteszi. A kincstár a honlapján közzétett adatokat az önkormányzati adóhatóságoktól beérkezett adatokkal havonta, az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatását követő hónap 5. napjáig módosítja.

A magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben kell a kommunális adót megfizetni: az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig. §