Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálhoz és az Ügyfélkapuhoz kapcsolódóan 2018.03.23-án (péntek) 22:00 órától 2018.03.24-én (szombat) 06:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál, valamint az Ügyfélkapu alá tartozó honlapok és szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Szíves megértését és türelmét köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Személyi adózás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. március 8.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A magánszemély köteles évente a jövedelmét és az azt terhelő adót megállapítani és bevallani, valamint az adót megfizetni. A jövedelem, bevétel, költség fogalmak elhatárolása után, az adókötelezettség keletkezésével és az szja bevallásával és megfizetésével foglalkozunk.

Cikk:

A személyi jövedelemadó (szja) bevallása és megfizetése

Mely esetekben nem kell magánszemélyeknek adóbevallást készíteni?
Milyen módon lehet az adóbevallást benyújtani?
Bevallási nyilatkozat
Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás
Adóhatósági közreműködés nélküli bevallás
Munkáltatói adómegállapítás
Mely munkáltató jogosult és milyen módon eljárni?
A munkáltató mely esetben jogosult ilyen adómegállapítást igényelni?
A munkáltatói adómegállapítás lehetőségét kizáró feltételek
Adófizetés
Az összevont adóalap megállapítása
Családi kedvezmény

Minden magánszemély (az alábbi kivételektől eltekintve) köteles adóévenként (ami néhány kivételtől eltekintve a naptári évvel egyezik) az adót bevallani. A magánszemély bevallási kötelezettségét a önadózással vagy munkáltatói adómegállapítás révén teljesíti, annak figyelembevételével, hogy bármely esetben jogosult az összevont adóalapja adójának külön törvény szerint meghatározott részéről rendelkező nyilatkozatot adni.

Mely esetekben nem kell magánszemélyeknek adóbevallást készíteni?

Ha a magánszemély az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag olyan bevételt szerzett, amelyet nem kell bevallania.

Nem kell bevallani azt a bevételt,

 1. amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, kivéve a jövedelmet, amit az adóbevallásban, a munkáltatói adómegállapításban tájékoztató adatként szerepeltetni kell (a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól Magyarországon mentesített azon jövedelem, amelyet egyébként az összevont adólapba kellene beszámítani) akkor, ha a magánszemély más okból is köteles a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettség teljesítésére;
 2. ha azt be kell számítani a magánszemély összes jövedelmébe az adóévben;
 3. amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és az éves összege nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot;
 4. amely ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha abból jövedelem nem keletkezik;
 5. amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett;
 6. amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta;
 7. amely pénzbeli nyereménynek [76. § (2) bekezdés] minősül;
 8. amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható;
 9. amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani. §

Milyen módon lehet az adóbevallást benyújtani?

Az adót adóévenként be kell vallani. A magánszemély bevallási kötelezettségét önadózással vagy munkáltatói adómegállapítás révén teljesíti, annak figyelembevételével, hogy bármely esetben jogosult az összevont adóalapja adójának külön törvény szerint meghatározott részéről rendelkező nyilatkozatot adni. §

A magánszemély - ha nem adott nyilatkozatot munkáltatói adómegállapításra, adójának megállapítását a munkáltatója nem vállalja vagy nem tett bevallási nyilatkozatot - az adózás rendjéről szóló törvény szerint előírt módon és határidőben önadózóként

 1. az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást vagy
 2. az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített bevallást

nyújt be az adóhatósághoz. §

Bevallási nyilatkozat

A magánszemély az adóbevallási kötelezettségét bevallási nyilatkozattal teljesítheti, ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek és

 1. az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett belföldön adóköteles jövedelmet, ide nem értve a kamatjövedelmet, az osztalékból származó jövedelmet, az árfolyamnyereségből származó jövedelmet, a vállalkozásból kivont jövedelmet, az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, ha annak összege az egymillió forintot meghaladja, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt;
 2. tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot - kivéve a 10 százalék költséghányadot - nem számol el, és az adóelőleg megállapítása során sem számolt el;
 3. a jövedelemből adóalap-kedvezményt, az adóból adókedvezményt nem érvényesít, és az adóelőleg megállapítása során sem érvényesített;
 4. az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad;
 5. más okból nem köteles adóhatósági közreműködés nélküli bevallást benyújtani. §

Nem zárja ki a bevallási nyilatkozat megtételét, ha a magánszemély az adóévben

 1. a közterhek teljesítéséhez az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetésről jogszerűen tett nyilatkozatot az adóelőleget megállapító munkáltatónak,
 2. egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyból származó jövedelmet szerzett,
 3. a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójáról szóló jogszabály hatálya alá tartozó bevételt szerzett. §

Nem minősül adóelőleget megállapító munkáltatónak az a társas vállalkozás, amellyel a magánszemély tagi jogviszonyban áll, és e jogviszonya alapján a magánszemély a társas vállalkozásnál díj ellenében személyes közreműködésre köteles. §

Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás

Az adózás rendjéről szóló törvény 26/B. §-a szerinti magánszemély részére az állami adóhatóság a nyilvántartásaiban szereplő adatokból összeállított adóbevallási tervezetet készít. §

Adóhatósági közreműködés nélküli bevallás

Adóhatósági közreműködés nélküli bevallást köteles benyújtani az a magánszemély, aki:

 1. egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét;
 2. mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;
 3. fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 4. a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot;
 5. ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 6. az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles;
 7. nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyilatkozatot);
 8. a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 9. olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;
 10. nem belföldi illetőségű magánszemély;
 11. a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 12. valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 13. valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
 14. adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;
 15. ha nem tehet vagy nem tesz egyszerűsített bevallásra vagy munkáltatói elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot. §

Munkáltatói adómegállapítás

Mely munkáltató jogosult és milyen módon eljárni?

A munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot adó magánszemély adóját az adó elszámolását vállaló munkáltató állapítja meg és számolja el (ilyen munkáltató lehet a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság is, amellyel a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozattétel napján a magánszemély tagi jogviszonyban áll, feltéve, hogy e napon nem áll más kifizetővel munkaviszonyban, és tagi jogviszonya alapján a társas vállalkozásnál, illetve a polgári jogi társaságnál díj ellenében személyes közreműködésre vagy mellékszolgáltatás teljesítésére köteles).

Az adó elszámolásában a munkáltatónak az adóévben szerzett összes olyan bevételt figyelembe kell vennie, melyet a magánszemély egyébként köteles lenne önadózóként bevallani, majd megállapítja, bevallja, megfizeti az adót, túlfizetés esetén az adókülönbözetet a magánszemélynek visszatéríti, valamint az előzőek elszámolásáról bizonylatot állít ki a magánszemély számára. §

A munkáltató mely esetben jogosult ilyen adómegállapítást igényelni?

Munkáltatói adómegállapításra vonatkozó nyilatkozat megtételére magánszemély akkor jogosult, ha az adóévben

 1. kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani, ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által jóváírt támogatói adományt is, de csak akkor, ha azt kizárólag elszámolást vállaló munkáltató fizette be;
 2. az elszámolást elvégezheti a munkáltató abban az esetben is, ha
  • az említett bevételt több egymást követő munkaviszonyból származott, feltéve, hogy a korábbi munkáltató által kiadott megfelelő igazolás az elszámolást vállaló munkáltató rendelkezésére áll, továbbá
  • az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez tartozó kifizetőktől szerzett bevételről legyen szó olyan munkáltatók esetén, akik a költségvetési szervek központosított illetmény-számfejtési körébe tartoznak;
 3. elszámolható még adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevétel is, feltéve, hogy a bevétel folyósítója az adó elszámolását vállaló munkáltató vagy a magánszemély a bevételről kiállított igazolást az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak.

Nem zárja ki a munkáltatói adómegállapítást, ha a magánszemély adókedvezményt érvényesít, az adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban (ide nem értve, ha a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat megtételére külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján jogosult a magánszemély) rendelkezik, feltéve, hogy az adókedvezményre jogosító igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát az adózás rendjéről szóló törvényben előírt határidőig az adó elszámolását vállaló munkáltatónak átadja, továbbá ha az adójáról külön törvényben előírtak szerint rendelkezik.

A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő az e törvény rendelkezései szerinti nemleges bevallási nyilatkozatát az adó elszámolását vállaló munkáltatónak adja át. §

A munkáltatói adómegállapítás lehetőségét kizáró feltételek

A magánszemély nem tehet munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatot, ha

 1. önadózóként kötelezett bevallás benyújtására;
 2. nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik;
 3. az adóévre nyugdíjbiztosítás miatt az adóhatóság által korábban kiutalt összeg növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;
 4. az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg miatt levont, kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;
 5. nyugdíj-előtakarékossági számláról nem-nyugdíj szolgáltatásként felvett összeg vagy a nyugdíj-előtakarékossági számla tartós befektetési szerződéssel történő átalakítása miatt a kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles. §

Adófizetés

A magánszemély adóévi bevétele alapján meghatározott jövedelmet terhelő adót - az adóévi bevétele után általa megfizetett, valamint a kifizető, a munkáltató által megfizetett (fizetendő) adóelőleg és adó beszámításával - az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint megfizeti.

Ha a magánszemély adóévi bevétele után általa megfizetett, valamint a kifizető, a munkáltató által megfizetett (fizetendő) adóelőleg és adó összege meghaladja a magánszemély adóévi bevétele alapján meghatározott jövedelmet terhelő adót, a különbözetet az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint visszatéríti.

Ha a kifizető az adót, adóelőleget levonta, az adóhatóság a továbbiakban azt csak a kifizetőtől követelheti.

Ha a magánszemély egyes külön adózó jövedelmeiből az adót a kifizető állapítja meg és az adó levonására nincs lehetősége, a kifizetőnek és a magánszemélynek az adóelőlegre irányadó szabályok szerint kell eljárnia.

Ha a befektetési szolgáltató olyan megbízást teljesít, amelynek alapján az egyik fél tulajdonában lévő értékpapír (értékpapír-letéti) számláról másik fél tulajdonában lévő értékpapír (értékpapír-letéti) számlára értékpapír áthelyezésére kapott megbízást, és az ügyletben a részt vevő személyekre (felekre) vonatkozó adatokból megállapítható, hogy azok egyike vagy mindegyike magánszemély, olyan igazolást ad ki, amely tartalmazza az ügylet szereplőinek azonosító adatait, adóazonosító jelét/adószámát, az áthelyezett értékpapír fajtáját, névértékét, valamint - ha a megbízást adó fél igazolja, vagy arról nyilatkozik - az értékpapír átruházása ellenében megszerzett bevételt, továbbá amelyben felhívja a figyelmet arra, hogy az értékpapír átruházásából származó és/vagy értékpapír formájában megszerzett jövedelem után az adókötelezettséget a jövedelem szerzési jogcíme szerinti rendelkezéseknek megfelelően kell teljesíteni. A befektetési szolgáltató ezen kötelezettsége nem érinti az ügyletben félként részt vevő kifizető adókötelezettségét. §

Az összevont adóalap megállapítása

Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 82 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. §

Családi kedvezmény

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti. §

A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

 1. egy eltartott esetén 66 670 forint,
 2. kettő eltartott esetén
  • 2016-ban 83 330 forint,
  • 2017-ben 100 000 forint,
  • 2018-ban 116 670 forint,
  • 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint,
 3. három és minden további eltartott esetén 220 000 forint. §

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult:

 1. az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa, azonban nem minősül jogosultnak az a magánszemély, aki a családi pótlékot
  • gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel,
  • szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel,
  • javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja;
 2. a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
 3. a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
 4. a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély;

a 3-4. pont szerinti esetben azzal, hogy az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy - a döntésük szerinti - minősül jogosultnak. §

Kedvezményezett eltartott:

 1. az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
 2. a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
 3. az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 4. a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. §

Eltartott:

 1. a kedvezményezett eltartott,
 2. az, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg, családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja. §

Jogosultsági hónap az a hónap:

 1. amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
 2. amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
 3. amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. §

A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe. §

A családi kedvezményt a jogosult arra a hónapra tekintettel veheti igénybe, mely számára jogosultsági hónapnak minősül. Több jogosult esetén az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményt a jogosultak közösen is igénybe vehetik. §

Ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre egy magánszemély jogosult, az őt megillető családi kedvezményt - adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban - megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni. Azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe veszi, a megosztás nem alkalmazható. §

Több jogosult vagy a kedvezmény megosztása esetén az igénybevétel feltétele az érintett magánszemélyek - adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, továbbá a kedvezmény összegének - az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával történő - közös igénybevételére, megosztására vonatkozó döntésüket. §

A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata

 1. a jogosultság 29/A. § (3) bekezdés szerinti jogcíméről, és
 2. a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén erről a tényről,

amelyen fel kell tüntetnie - a magzat kivételével - minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét, továbbá azt, hogy e személyek - ideértve a magzatot is - az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak. A családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét is fel kell tüntetni. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.