Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Társadalombiztosítási járulék

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. február 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A társadalombiztosítás a társadalom tagjainak közös kockázatvállalása alapján működő rendszer, amelynek fenntartásához minden társadalombiztosítási jogosultnak bizonyos befizetésekkel, járulékokkal kell hozzájárulnia. Ebben a témakörben tárgyaljuk a tb-járulékok megállapításának, bevallásának és megfizetésének szabályait valamint az eljárási szabályokat.

Cikk:

A tb-járulékok megállapítása, bevallása, megfizetése

A magánnyugdíj-pénztári tagdíj megállapítása és levonása
Az egyéni vállalkozó magánnyugdíj-pénztári tagdíja
A mulasztás és hibás teljesítés jogkövetkezményei
A társas vállalkozásokra irányadó szabályok
A biztosított felelőssége

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot és a nyugdíjjárulékot megállapítani, és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel, amelyet a foglalkoztató az adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés miatt fizetett vissza a biztosítottnak. §

A foglalkoztató - a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg - a biztosítottat írásban tájékoztatja a biztosított jövedelméből levont egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci valamint nyugdíjjárulékról, illetőleg túlvonás miatt a részére visszafizetett (átutalt) járulékokról, a társas vállalkozás pedig a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulékról. §

A foglalkoztató a biztosítottat terhelő járulékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. A megelőlegezett járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba. §

A magánnyugdíj-pénztári tagdíj megállapítása és levonása

A mezőgazdasági őstermelő a nyugdíj-biztosítási, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az állami adóhatóságnak. §

Az egyéni vállalkozó magánnyugdíj-pénztári tagdíja

Az egyéni vállalkozó az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be, illetőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. Az eva adózó egyéni vállalkozó a járulékot az Eva tv.-ben meghatározottak szerint fizeti meg és vallja be. §

A mulasztás és hibás teljesítés jogkövetkezményei

A jogkövetkezményeket főszabályként az állami adóhatóság alkalmazza.

A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a táppénz-hozzájárulást az általa folyósított társadalombiztosítási ellátások elszámolásán tünteti fel. Ha a biztosított részére a táppénzt az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv állapítja meg és folyósítja, a táppénz folyósítását követően a táppénz-hozzájárulás összegét az igazgatási szerv érvényesíti. §

A társas vállalkozásokra irányadó szabályok

A társas vállalkozás köteles a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, annak jövedelméből levont járulékkal együtt a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig befizetni. Amennyiben a tárgyhónapban a társas vállalkozó részére jövedelmet nem fizettek és a tárgyév folyamán - a tárgyhónapig bezárólag - elszámolt járulék a járulékfizetési alsó határ (minimálbér) után számított járulék összegét nem éri el, a társas vállalkozás a tevékenységre jellemző kereset, bejelentés esetén a járulékfizetési alsó határ (minimálbér) utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni, és befizetni. §

A biztosított felelőssége

A foglalkoztató által levont járulék a biztosítottól akkor sem követelhető, ha azt a foglalkoztató bevallani és/vagy befizetni elmulasztotta, és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre. §