Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Társadalombiztosítási járulék

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. február 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A társadalombiztosítás a társadalom tagjainak közös kockázatvállalása alapján működő rendszer, amelynek fenntartásához minden társadalombiztosítási jogosultnak bizonyos befizetésekkel, járulékokkal kell hozzájárulnia. Ebben a témakörben tárgyaljuk a tb-járulékok megállapításának, bevallásának és megfizetésének szabályait valamint az eljárási szabályokat.

Cikk:

A tb-járulékkal kapcsolatos eljárási szabályok

A nyilvántartás
Adatszolgáltatás
A társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás
A befizetések elszámolása
Ellenőrzés

A nyilvántartás

A foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, az őstermelő valamint a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltatónak a Magyarországon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző vagy kiküldetésben lévő munkavállalója (foglalkoztatottja) köteles a jogszabályokban rögzített nyilvántartást vezetni és az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti adatszolgáltatást teljesíteni. §

A foglalkoztató a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az állami adóhatóságnak teljesíti. §

Adatszolgáltatás

A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat ismételt közlését, amely a kötelezett bejelentésében, bevallásában már szerepelt. Nem esik az előző korlátozás alá, ha az egészségbiztosítási szerv a pénzbeli ellátások megállapításához az igénylő adatait a foglalkoztatótól, illetőleg a társadalombiztosítási igazgatási szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az állami adóhatóságtól kérik. A társadalombiztosítás igazgatási szervei az ellátásokra való jogosultság megállapításával, a járulékok alapjául szolgáló jövedelemmel és a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő adótitok megismerésére jogosultak. §

A társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás

A foglalkoztató a tevékenységében személyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba venni és erről a magánszemélynek igazolást adni, hogy abból a törvényben előírt adatok a munkavégzés (tevékenység) megkezdésétől megállapíthatók legyenek. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt a foglalkoztatót az Art. szerint megállapítható mulasztási bírság - a nyilvántartásba nem vett személyenként - terheli. A foglalkoztató a biztosítottakról - az egyéni vállalkozó a biztosítással összefüggő adatairól - köteles a külön törvényben meghatározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a foglalkoztató adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. A Munka Törvénykönyve XVI. fejezete (munkaerő-kölcsönzés) alapján foglalkoztatott munkavállalót a kölcsönbeadó köteles nyilvántartásba venni. §

A nyilvántartást a foglalkoztató havonta lezárja, archiválja, és arról a tárgyhót követő hó 12-éig - elektronikus úton - a NAV-hoz bevallást, a nyugdíjazás évéről, valamint a tárgyév április 30., illetve meghatározott esetekben augusztus 31. előtti nyugdíjigény esetén a nyugdíjazás évét megelőző évről, továbbá a 2009. január 1. napját megelőző időtartamra vonatkozó visszamenőleges adatokról vagy az adatmódosításról, illetőleg az Art. szerinti elévülési időn túli időszakról pedig a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít.

Ha a bevallási kötelezettség teljesítése, vagy a már teljesített adatszolgáltatás módosítása a 2008. évet megelőző időszakra, illetve az Art.-ban meghatározott elévülési időn túli év(ek)re vonatkozik, az adatszolgáltatást a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni.

A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő "tól-ig" tartamáról, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegéről, a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni. §

A befizetések elszámolása

A befizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékból az állami adóhatóság 81,89 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak, 18,11 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető járulékot naponta kell átutalni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára. §

Ellenőrzés

Az igazgatási szervek hatáskörükben eljárva ellenőrzik az előírt nyilvántartást, a biztosítási kötelezettség elbírálását és az egyéni nyilvántartás vezetését. §

Az ellenőrzés során a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára

  1. a járulék utólagos megállapítása nélkül az egészségbiztosítási szerv,
  2. a járulék utólagos megállapítása mellett a NAV jogosult. §