Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Honvédelem, nemzetközi kötelezettségek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. május 4.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Tájékozódhatnak arról, milyen feltételek mellett állhat be valaki a seregbe, a honvédségnek és az állampolgároknak milyen kötelezettségei vannak. A 2005. január 1-jével hatályos új honvédelmi törvény és az Alkotmány módosított 70/H. §-a mondja ki a sorkatonaság megszűntetését, és az általános hadkötelezettség eltörlését. A hadkötelezettség visszaállítására csak rendkívüli állapot vagy megelőző védelmi helyzetben kerülhet sor, de kizárólag az Alkotmányban és a honvédelmi törvényben rögzített feltételek mellett. A Magyar Honvédség személyi állománya tényleges szolgálatot teljesítő katonákból, köztisztviselőkből, közalkalmazottakból és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalókból, hadkiegészítési állománya önkéntes tartalékosokból, kiképzett és kiképzetlen potenciális hadkötelesekből, valamint megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején - a hadkötelezettség bevezetése után - hadkötelesekből áll. Részletezzük továbbá a katonai büntetőeljárás szabályait, valamint bemutatjuk a hadigondozást is.

Cikk:

Hadkötelezettség

A hadkötelezettek
A hadkötelezettség
A szolgálati kötelezettség
A személyes adatszolgáltatási kötelezettség
Bejelentési kötelezettség
A megjelenési kötelezettség
Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett akadályoztatása esetén

A hadkötelezettek

Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. Az új 2011-ben elfogadott honvédelmi törvény értelmében a hadkötelezettség nem szűnik meg a 40 év betöltésével, azonban katonai szolgálatra nem hívható be a 40. életévét betöltött férfi. §

A hadkötelezettség

A hadkötelezettség első és legfontosabb eleme a katonai szolgálati kötelezettség. A katonai szolgálati kötelezettség járulékos kötelezettségét képezi:

  1. az adatszolgáltatási,
  2. a bejelentési, és
  3. a megjelenési

kötelezettség. §

A szolgálati kötelezettség

A szolgálati kötelezettség keretében a hadkötelesnek vagy fegyveres katonai szolgálatot kell teljesítenie a Magyar Honvédség szervezeteinél, vagy a honvédelmi törvény alapján is lehetőség van a polgári szolgálatra. § A katonai szolgálat időtartama megelőző védelmi helyzet idején legfeljebb 12 hónap, azonban ez a korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli állapot idejére. §

A honvédelmi miniszter rendeletben állapítja meg a behívásra tervezhető létszámot, a katonai szolgálat időtartamát, a katonai szolgálatra való behívás időpontjait, a hadköteleseket fogadó katonai szervezeteket pedig a Honvéd Vezérkar főnöke jelöli ki. A hadkötelesek behívása behívóparanccsal történik, amelyet a katonai igazgatásnak a hadköteles lakóhelye szerint illetékes területi szerve a behívottnak kézbesít. § A be nem hívható személyek körét a jogszabály határozza meg. §

A személyes adatszolgáltatási kötelezettség

A honvédelmi törvény enyhít a hadkötelezettre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségen és az már kizárólag abban az esetben áll fenn, ha őt ebben a tárgyba a jelzett szervek megkeresik. Megkeresésére, a hadkötelezettség bevezetését követően a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles a nyilvántartott adatok pontosításához a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal vezetőjének és a katonai igazgatási központnak köteles adatot szolgáltatni a katonai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló, alábbi adatairól:

  1. személyazonosító adatai,
  2. lakcím adatai,
  3. további értesítési adatai,
  4. további állampolgársága, továbbá
  5. társadalombiztosítási azonosító jele. §

Bejelentési kötelezettség

A hadköteles az adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítését követően az abban foglalt adatokat érintő változást a rá vonatkozó behívhatósági korhatár betöltéséig bejelenteni tartozik, valamint bejelenteni köteles a félbeszakítási ok megszűnését. A bejelentési kötelezettség nem terheli azt a hadkötelest, aki a szolgálat teljesítése alóli felmentéséről értesítést kapott. A hadköteles az adatokat a sorozó központnak jelenti be a változást követő 8 napon belül írásban vagy - személyes megjelenés esetén - szóban. A változások bejelentéséhez csatolni kell, személyes megjelenés esetén pedig be kell mutatni, a megfelelő okiratot vagy annak másolatát. §

A megjelenési kötelezettség

A hadkötelesnek a hadkiegészítő parancsnokság felhívására a megjelölt helyen és időben meg kell jelennie adatainak ellenőrzése és egyeztetése, katonai alkalmasságának megállapítása, orvosi vizsgálat, valamint gyógykezelés céljából. A rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásával összefüggő orvosi, szakorvosi vizsgálatnak köteles magát alávetni, és e célból a sorozó központ, a sorozóbizottság, vagy a jegyző által meghatározott gyógyintézetben és időpontban megjelenni. A hadköteles a sorozó központ felhívására köteles megjelenni a katonai okiratok átvétele, illetve visszaadása céljából. A hadköteles az okiratok átvételét, megőrzését, és visszaadását nem tagadhatja meg. Aki megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, azt a sorozó központ vezetőjének határozata szerint a rendőrség elővezeti. §

Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett akadályoztatása esetén

Ha a hadköteles a személyes adatszolgáltatási, bejelentési vagy megjelenési kötelezettsége teljesítésében akadályozva van, helyette hozzátartozója a rokonsági fok igazolásával, vagy a törvényes képviselője, meghatalmazottja is teljesítheti - az akadályoztatás okának megjelölésével - a bejelentési kötelezettséget. §