Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Üzemkiesés
Kezdete: 2020.02.24. 12:00 -- vége: 2020.02.24. 12:30
A megjelölt időszakban a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás szolgáltatás elérésében átmeneti fennakadás várható.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

MORZSÁK

TARTALOM:Menekültek, menekültügyi eljárás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Menekült az a külföldi állampolgár vagy hontalan személy, aki faji, illetőleg vallási okok, nemzeti hovatartozás, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás vagy politikai meggyőződése miatti üldözése, az üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül, a Magyar Köztársaság területén tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni, feltéve, hogy az érintett kérelmére a menekültügyi hatóság menekültként elismerte. Ismertetjük a menekültügyi eljárás szabályait valamint a menedékes jogait és kötelezettségeit.

Cikk:

A befogadott

Ki az befogadott?
A befogadott jogállása
A befogadotti jogállás megszűnése
A befogadott jogai
A befogadott kötelességei
A befogadottként történő elismerés eljárásának lefolytatása

A menedékjog Magyarország területén való tartózkodásra jogosít fel, és egyidejűleg védelmet is jelent a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen. §

E törvény szabályozza a Magyarország által nyújtott menedékjog tartalmát, a menekültként, oltalmazottként, menedékesként, valamint befogadottként történő elismerés (a továbbiakban együtt: elismerés) feltételeit, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasításra, továbbá az elismerésre, illetve annak visszavonására irányuló eljárást.

A menedékjog típusai: a menekültként, az oltalmazottként, a menedékesként, valamint a befogadottként történő elismerés. Jelen leírás a befogadottként történő elismerést mutatja be. A menekült, a menedékes, valamint a oltamazott kategóriák bemutatását önálló ügyleírásokként találhatja meg a tisztelt Olvasó. §

Ki az befogadott?

Magyarország befogadottként védelemben részesíti azt a külföldit, aki nem felel meg a menekültként vagy oltalmazottként való elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén faji, illetve vallási okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vagy politikai meggyőződése miatt üldöztetés veszélyének vagy abban az államban ahová küldenék az a veszély fenyegetné, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá, és nincs olyan biztonságos harmadik ország, amely befogadja.

A menekültügyi hatóság befogadottként ismeri el azt a személyt, akinek esetében a menekültügyi hatóság idegenrendészeti eljárás során a visszaküldés tilalmát állapította meg, vagy a menedékjog iránti kérelmét elutasította, a visszaküldés tilalmának egyidejű megállapításával. A befogadottkénti elismerés feltételeinek fennállását a menekültügyi hatóság évente felülvizsgálja. §

A befogadott jogállása

A befogadottat megilletik a tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek, illetve a befogadottaknak törvényben biztosított jogok. A befogadott köteles személyazonosságának megállapítását elősegíteni, de a személyazonosság tisztázottságának hiánya miatt a tartózkodási engedély kiadása nem tagadható meg. A befogadott a jogszabályban meghatározott ellátásra és szállásra jogosult. §

A befogadotti jogállás megszűnése

A befogadotti jogállás megszűnik, ha

 1. a befogadott más jogcímen tartózkodási jogosultságot szerzett, vagy
 2. a befogadottkénti elismerést a menekültügyi hatóság visszavonja,
 3. a befogadott magyar állampolgárságot szerez.

A befogadottkénti elismerést vissza kell vonni, ha a befogadott

 1. új állampolgárságot szerzett, és élvezi az új állampolgársága szerinti ország védelmét,
 2. önkéntesen visszatelepült abba az országba, amelyet elhagyott, vagy amelyen kívül tartózkodott,
 3. befogadottkénti elismerésének alapjául szolgáló körülmények megszűntek,
 4. elismerésének feltételei már az elismerő határozat meghozatalakor sem álltak fenn, vagy
 5. a befogadott státusz felülvizsgálatára folytatott eljárás során az eljáró menekültügyi hatóság felhívására - a felhívástól számított - egy hónapon belül nem jelenik meg az eljáró hatóság előtt.

A 3. pont nem alkalmazható arra a befogadottra, aki alapos okot tud felhozni származási országa védelmének elutasítására. §

A befogadott jogai

A befogadási feltételek magukba foglalják a befogadás anyagi feltételeit, valamint az elismerését kérő mozgásszabadságával, egészségügyi és szociális ellátásával, valamint oktatásával kapcsolatos valamennyi, törvényben és kormányrendeletben meghatározott jogosultságot és intézkedést.

Az elismerését kérő - ha rászorult - térítésmentesen jogosult a befogadási feltételekre.

Az elismerését kérő az elismerés iránti kérelem benyújtását követően a menekültügyi eljárás jogerős lezárásig az egészségi állapotának megfelelő és alapszükségleteit kielégítő befogadás anyagi feltételeire és egyéb támogatásokra jogosult.

A befogadás anyagi feltételeit a menekültügyi őrizetben lévő elismerését kérő részére is biztosítani kell.

A befogadási feltételek biztosítása során figyelemmel kell lenni a különleges bánásmódot igénylő személy sajátos szükségleteire.

Az elismerését kérő egészségügyi alapellátásra, valamint a külön jogszabály szerinti egészségügyi ellátásra a jogszabályokban meghatározott szabályok szerint jogosult. §

A befogadott kötelességei

Az elismerését kérő köteles

 1. a menekültügyi hatósággal együttműködni, így különösen: feltárni a menekülésének körülményeit, személyes adatait közölni és személyazonosságának tisztázását elősegíteni, okmányait átadni;
 2. nyilatkozni vagyonáról, jövedelméről;
 3. a menekültügyi hatóság által számára kijelölt szálláshelyen életvitelszerűen tartózkodni és a kijelölt szálláshelyen a tartózkodásra irányadó magatartási szabályokat megtartani;
 4. jogszabály vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapján magát egészségügyi szűrésnek, gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az egészségügyi hatóság által megbetegedési veszély esetén elrendelt, hiányzó védőoltások pótlásának alávetni.

Az elismerését kérő személyazonosításra alkalmas, hiteles okmányok hiányában köteles minden tőle telhetőt megtenni személyazonosságának tisztázása érdekében, így különösen ennek érdekében felvenni a kapcsolatot családtagjaival, rokonaival, jogi képviselőjével, illetve - nem állami, vagy azzal kapcsolatban lévő üldöző esetén - származási országa hatóságaival. §

Az elismerését kérő a menekültügyi eljárás során köteles tűrni

 1. csomagjának, ruházatának, járművének átvizsgálását;
 2. arcképmásának, továbbá ujjnyomatának rögzítését. §

Ha az elismerését kérő - különösen tartós munkavállalása esetén - nem minősül rászorultnak, a menekültügyi hatóság megkövetelheti a befogadás anyagi feltételeinek, illetve az egészségügyi ellátás költségeinek részben vagy egészben történő megtérítését.

Ha bebizonyosodik, hogy az elismerését kérő rendelkezett a befogadás anyagi feltételei, illetve az egészségügyi ellátás fedezetével, miközben ezeket számára rászorultsági alapon a menekültügyi hatóság biztosította, a menekültügyi hatóság elrendelheti az elismerését kérő számára a költségek visszatérítését. §

A befogadottként történő elismerés eljárásának lefolytatása

A menekültügyi eljárás a menekültügyi hatóságnál benyújtott elismerés iránti kérelemre indul. Az elismerést kérő menekültügyi eljárás hatálya alatt áll

 1. a nemzetközi védelem iránti kérelme menekültügyi hatóság előtt történő személyes előterjesztésétől, vagy
 2. a nemzetközi védelem iránti kérelme egyéb hatóság előtt történő előterjesztése esetén a menekültügyi hatóság által a kérelme regisztrálásától

az eljárásban hozott, további jogorvoslattal nem támadható döntés közléséig.

Az elismerését kérő a menekültügyi eljárásban személyesen jár el.

A menekültügyi eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

Az elismerés iránti kérelem előterjesztésekor az elismerését kérőnek a menekültügyi hatóság előtt személyesen meg kell jelennie.

Ha a cselekvőképtelen személy személyesen kíván elismerés iránti kérelmet előterjeszteni, a menekültügyi hatóság köteles a menekültügyi eljárásba a cselekvőképtelen személy helyett a törvényes képviselőjét bevonni, ennek hiányában ügygondnok kirendelését kérni.

Ha az elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú, a menekültügyi hatóság haladéktalanul intézkedik a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről és egyidejűleg megkeresi a gyámhatóságot a kiskorú képviseletét ellátó gyermekvédelmi gyám kirendelése iránt. A gyermekvédelmi gyámot a menekültügyi hatóság megkeresésének megérkezését követő nyolc napon belül kell kirendelni. A kirendelt gyermekvédelmi gyám személyéről a gyámhatóság haladéktalanul tájékoztatja a kísérő nélküli kiskorút és a menekültügyi hatóságot.

A kísérő nélküli kiskorú ügyében a menekültügyi eljárást soron kívül kell lefolytatni.

Családtagok közös kérelmezése esetén az elismerés iránti kérelmet az eljárási képességgel rendelkező elismerését kérő a családtagjaira is kiterjedően nyújtja be.

Az elismerés iránti közös kérelem a cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes családtagra akkor terjed ki, ha a közös kérelmezéshez előzetesen vagy legkésőbb személyes meghallgatásakor írásban hozzájárul. Az elismerés iránti közös kérelem a cselekvőképtelen családtagra a törvényes képviselő vagy az ügygondnok írásbeli hozzájárulásával terjed ki.

A menekültügyi hatóság az elismerés iránti kérelem benyújtásakor, illetve a menekültügyi őrizet elrendelésekor intézkedik az elismerését kérő arcképmásának, valamint ujjnyomatának rögzítése iránt. §