Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Cselekmények a büntetőeljárás során

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. október 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A büntetőeljárás során számos cselekményre kerül sor, amelyeknek a jogszabályokban meghatározott szigorú szabályoknak kell megfelelnie. Az olvasó betekintést kap a határidők számításába, a tárgyalás elmulasztása során a mulasztás igazolásának szabályaira, a tanúvallomás és az óvadék, valamint az eljárás során keletkező bűnügyi költségek viselésének szabályaira.

Cikk:

Eljárás egyezség esetén

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) megalkotásakor a jogalkotó a tisztességes eljárást biztosító garanciák mellett az eljárások és az eljárásjog egyszerűsítését és gyorsítását tűzte ki célul. Ennek érdekében többek között megteremtette a terhelti együttműködés komplex rendszerét, amelyben a korábbi tárgylásról lemondást a Be. XCIX. fejezete szerinti eljárás egyezség esetén elnevezésű külön eljárás váltotta fel. §

Az ügyészség és a terhelt a vádemelés előtt egyezséget köthet a terhelt által elkövetett bűncselekmény vonatkozásában a bűnösség beismeréséről és ennek következményeiről egyezség esetén lefolytatandó eljárás érdekében. Az egyezség megkötését a terhelt, a védő és az ügyészség egyaránt kezdeményezheti. § Az egyezség megkötése érdekében az ügyészség, a terhelt és a védő a bűnösség beismeréséről és - az egyezség tárgyát képező bűncselekmény tényállását és Btk. szerinti minősítését kivéve - az egyezség tartalmi elemeiről egyeztetést folytathat. §

Az egyezségnek tartalmaznia kell az egyezség tárgyát képező

 1. bűncselekmény ügyészség által megállapított tényállását és Btk. szerinti minősítését;
 2. a terhelt nyilatkozatát arról, hogy a bűnösségét beismeri, és ennek érdekében vallomást tesz; valamint
 3. a büntetést vagy önállóan alkalmazható intézkedést. §

Ezeken kívül az egyezség tartalmazhatja

 1. a mellékbüntetést;
 2. a büntetés vagy intézkedés mellett is alkalmazható intézkedést;
 3. az eljárás megszüntetését;
 4. a feljelentés elutasítását egyes bűncselekmények vonatkozásában;
 5. a bűnügyi költség viselését, illetve
 6. a terhelt által vállalt egyéb kötelezettségeket. §

Ha az ügyészség és a terhelt egyezséget kötött, az ügyészség a jegyzőkönyvbe foglalt egyezséggel azonos tényállás és minősítés miatt emel vádat. Az ügyészség a vádiratban indítványt tesz arra, hogy a bíróság

 1. az egyezséget hagyja jóvá;
 2. az egyezség tartalmával egyező büntetést szabjon ki, illetve intézkedést alkalmazzon; továbbá
 3. az egyezség tartalmával egyező egyéb rendelkezést tegyen.

Az egyezséget tartalmazó jegyzőkönyvet az ügyészség a vádirattal együtt nyújtja be a bírósághoz. §

Az egyezség alapján folytatott bírósági eljárásban a védő részvétele kötelező. § A vádemelés után, az előkészítő ülésen az ügyész ismerteti a vád és a vádiratban szereplő indítványok lényegét. Ezt követően a bíróság tájékoztatja a vádlottat az egyezség jóváhagyásának következményeiről, különösen arról, hogy az egyezséget jóváhagyó végzés ellen nincs helye fellebbezésnek, valamint a fellebbezési jog és bizonyítás felvételének további korlátairól. Ezután a bíróság felhívja a vádlottat arra, hogy nyilatkozzon, beismeri-e az egyezséggel egyezően a bűnösségét és lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról. Ha a vádlott az egyezséggel egyezően beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság e tény, az ügyiratok, valamint - szükség esetén - a vádlott kihallgatása és a védőhöz intézett kérdésekre adott válaszok alapján megvizsgálja, hogy az egyezség jóváhagyásának feltételei fennállnak-e. §

A bíróság az egyezséget akkor hagyja jóvá, ha

 1. az egyezség megkötése a törvényi feltételeknek § megfelelt,
 2. az egyezség tartalma a törvényi feltételeknek § megfelel,
 3. a vádlott az egyezség természetét és jóváhagyásának következményeit megértette,
 4. a vádlott beszámítási képessége és beismerésének önkéntessége iránt észszerű kétely nem mutatkozik,
 5. a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozata egyértelmű és azt az ügyiratok alátámasztják. §

A bíróság az egyezség jóváhagyását megtagadja, ha

 1. a vád és a vádirati indítványok a jegyzőkönyvbe foglalt egyezségtől eltérnek,
 2. a vádlott az előkészítő ülésen nem ismerte be a bűnösségét az egyezséggel egyezően, vagy nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról,
 3. az egyezség jóváhagyásának feltételei nem állnak fenn,
 4. a terhelt az általa vállalt egyéb kötelezettségeinek nem tett eleget,
 5. a vádtól eltérő minősítés látszik megállapíthatónak. §

Ha az egyezség jóváhagyásának feltételei fennállnak és a jóváhagyás megtagadásának nincs helye, a bíróság az egyezséget az előkészítő ülésen jóváhagyja. A bíróság egyezséget jóváhagyó végzése ellen nincs helye fellebbezésnek. §