Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Rendkívüli jogorvoslat a büntetőeljárásban

Létrehozva: 2011. március 3.
Módosítás: 2019. október 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

E cím alatt tárgyaljuk a perújítás szabályait, amely révén a bíróság által jogerősen már befejezett ügyekben van lehetőség bizonyos esetekben jogorvoslatra. Itt olvashatnak a perújítás mellett a felülvizsgálatról is, ami szintén olyan rendkívüli jogorvoslati lehetőség, amely kizárólag a jogerős ügydöntő határozattal szemben vehető igénybe.

Cikk:

Válasszon ügyleírást:

A perújítás

A bíróság által jogerősen befejezett ügyekben is van lehetőség jogorvoslatra bizonyos esetekben.

Az egyik ilyen jogorvoslati lehetőség a büntetőeljárásban a perújítás. A perújítási lehetőség mindkét fél számára nyitva áll, ugyanis akár a terhelt javára, akár a terhelt terhére is be lehet jelenteni.

Perújításra akkor van lehetőség, ha az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozóan olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy a terheltet fel kell menteni, vagy vele szemben lényegesen enyhébb büntetést kell kiszabni, illetve büntetés helyett intézkedést kell alkalmazni, vagy a büntetőeljárást meg kell szüntetni; vagy a terhelt bűnösségét meg kell állapítani vagy vele szemben lényegesen súlyosabb büntetést, illetve intézkedés helyett büntetést kell kiszabni, vagy a büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni. §

Perújításnak van helye akkor is, ha a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt már több ügydöntő határozatot hoztak, vagy a terhelt az ügydöntő határozatban nem a valódi személyazonosságával szerepel és ez a határozat kijavításával nem orvosolható. Ez esetben látható, hogy ítélt dologról lévén szó, ugyanazon cselekmény miatt ugyanazt az elkövetőt kétszer nem lehet felelősségre vonni. §

Perújításnak van helye akkor is, ha az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel, illetve az alapügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság valamely tagja a kötelességét a büntető törvénybe ütköző módon megszegte. Ebben az esetben azonban perújítási indítványt csak akkor lehet bejelenteni, ha a hamis vagy hamisított bizonyítékok felhasználásának tényét, illetve a hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság) valamely tagjának törvénysértő kötelességszegését a bíróság jogerős ítélettel korábban már megállapította vagy a bűncselekmény megállapítását nem a bizonyítottság hiánya zárta ki, és ez a bűncselekmény a bírósági ítéletet befolyásolta. §, §

Kötelező a perújítási eljárás lefolytatása akkor is, ha az alapügyet a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény CI-CII. Fejezete, azaz a távollévő terhelttel szemben folytatható külön eljárás szabályai szerint fejezték be, és az utóbb előkerült terhelt perújítást kér. §

Végül perújításnak van helye akkor is, ha a köztársasági elnök a terhelttel szemben indult büntetőeljárás kegyelemből történő megszüntetéséről határozott. §

Perújításnak a terhelt terhére csak életében és csak az elévülési időn belül van helye. Abban az esetben, ha a terhelt már nem él, akkor a terhére az elévülési időn belül sincs lehetőség perújítás kezdeményezésére. A perújítást nem zárja ki, hogy a terhelt büntetését végrehajtották, a terhelt javára szóló perújítást pedig az sem, hogy a terhelt büntethetősége megszűnt. §

Perújítási indítványt a terhelt terhére csak az ügyészség és a pótmagánvádló jelenthet be, ez utóbbi kizárólag akkor, ha a terheltet felmentették vagy az eljárást megszüntették. §, §

A terhelt javára ezzel szemben perújítási indítványt terjeszthet elő

  1. az ügyészség;
  2. a terhelt;
  3. a védő;
  4. a terhelt törvényes képviselője;
  5. a kényszergyógykezelés elrendelése ellen a terhelt házastársa vagy élettársa;
  6. a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa. §

A perújítás megengedhetőségének kérdésében, ha az alapügyben a járásbíróság járt el első fokon, a törvényszék, ha a törvényszék járt el első fokon, az ítélőtábla dönt. § A perújítás elrendelése ellen fellebbezésnek nincs helye, a perújítási indítvány elutasítása miatt az indítványt előterjesztő jelenthet be fellebbezést. § A törvényszék végzése elleni fellebbezést az ítélőtábla, az ítélőtábla végzése elleni fellebbezést a Kúria tanácsülésen bírálja el. §

Ha a bíróság a perújítási indítványt alaposnak találja, a perújítást elrendeli, és az ügyet a megismételt eljárás lefolytatása végett megküldi az alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnak, illetőleg a megismételt eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át. § (Egyidejűleg az alapügyben hozott bármely rendelkezés végrehajtását felfüggesztheti, illetőleg félbeszakíthatja, vagy a szükséges kényszerintézkedést elrendelheti.)

Abban az esetben, ha a perújítás elrendelése folytán lefolytatott bizonyítási eljárás során a bíróság azt állapítja meg, hogy a perújítási indítvány alapos, az alapügyben hozott ítéletet vagy eljárást megszüntető végzését, illetve annak a perújítási indítvánnyal megtámadott részét hatályon kívül helyezi, és a törvénynek megfelelő határozatot hoz. Abban az esetben viszont, ha úgy ítéli meg, hogy a perújítási indítvány alaptalan volt, úgy azt elutasítja. §

Fontos szabály, hogy ha a perújítási indítványt a terhelt javára terjesztették elő, a határozatot a hátrányára nem lehet megváltoztatni, azaz a súlyosítási tilalom a perújítás során is értelemszerűen érvényesül. §