Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tevékenységhez köthető szerződések (vállalkozás, építés, szerelés, tervezés, kutatás, utazás)

Létrehozva: 2015. január 12.
Módosítás: 2016. április 14.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A tevékenységkifejtő szerződések csoportjába azok a szerződések tartoznak, amelyek esetében a szolgáltatás egészében vagy meghatározó részében egy tevőleges magatartásból, a kötelezett részéről a jogosult érdekében kifejtett tevékenységből áll. Ebben a szerződés csoportban a vállalkozási, tervezési, építési és szerelési, valamint a kutatási és utazási szerződés szabályaival ismerkedhet meg az olvasó.

Cikk:

Tervezési szerződés

A tervezési szerződés alanyai
A tervezési szerződés tárgya és ellenértéke
A tervezési szerződés tartalma
A tervező kötelezettségei
Szavatosság a terv megfelelőségéért

Tervezési szerződés alapján a vállalkozó (azaz a tervező) tervezőmunka elvégzésére és a tervdokumentáció átadására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles. §

A tervezési szerződés a vállalkozási szerződés egyik altípusa.

A tervezési szerződés alanyai

A tervezési szerződés alanyai a megrendelő és a tervező (vállalkozó). A tervek megrendelője a polgári jog bármely jogalanya lehet, tehát mind természetes, mind pedig jogi személy, mind jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Tervezőként megfelelő szakmai (tervezői) képesítéssel rendelkező egyéni tervező, tervezőiroda vagy tervezési tevékenységgel foglalkozó cég köthet szerződést. Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, a tervező igénybe vehet alvállalkozót is a teljesítés során. §, §

A tervezési szerződés tárgya és ellenértéke

A tervezési szerződés lényeges tartalmi eleme a szolgáltatás meghatározása, amely a beruházó igényeihez igazodó tervező munka elvégzésére irányul. A tervezőmunka eredményeként létrejött terv oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A tervezési díj szabad megállapodás tárgya, mértékét a tervezőmunkára fordított idő, valamint a létrehozott szellemi alkotás határozza meg. A díjfizetés - amennyiben a felek másként nem állapodnak meg - a terv szerződésszerű átadásakor válik esedékessé. §

A tervezési szerződés tartalma

A megrendelő főkötelezettsége a tervdokumentáció átvétele és a díjfizetés. Az átvett terv a vállalkozó (azaz a tervező) szellemi alkotása, melyhez fűződő személyi és vagyoni jogokat a megrendelő köteles tiszteletben tartani. A szellemi alkotás védelme érdekében a megrendelő a tervet főszabály szerint csak a szerződésben meghatározott célra és esetben használhatja fel.

A tervező kötelezettségei

A tervező főkötelezettsége a tervezőmunka elvégzése és az ennek eredményeként létrejött tervdokumentáció átadása. A tervezőt jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli az átadott tervek tekintetében. A jogszavatossági kötelezettség alapján a tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza vagy korlátozza §.

A tervező a megrendelő felé felelős azért, hogy ún. jogtiszta tervdokumentációt szolgáltasson. Ha például a tervező a tervhez felhasználja egy másik tervező tervét vagy más szellemi alkotást (szabadalom stb.), köteles a jogosulttól felhasználási engedélyt kérni, hogy ez ne akadályozza a terv kivitelezését.

Szavatosság a terv megfelelőségéért

Kellékszavatossági kötelezettség terheli a tervezőt a tervezési szerződés szerződésszerű teljesítéséért. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a tervdokumentáció megfelel a szerződésben megfogalmazott követelményeknek, hatósági előírásoknak, illetőleg a gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek.

A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. §

Hibásan teljesít a tervező, ha az átadott terv nem felel meg a fenti kritériumoknak.

A szavatosság körében érvényesülő sajátos rendelkezés a tervező szavatossági felelősségének kitolódása. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók §.

median