Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Polgári peres eljárások (bizonyítás)

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. február 11.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A bíróság a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása végett bizonyítást rendel el. Ennek szabályairól, a bizonyítási kötelezettségről és a bizonyítási teherről, valamint a tanúbizonyításról kap képet az olvasó.

Cikk:

A bizonyítás elrendelése és lefolytatása

A bizonyítás helye
Bizonyítás tárgyaláson kívül
Bizonyítás megkeresett bíróság előtt
A bizonyítás ideje, előzetes bizonyítás

A bíróság a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása végett bizonyítást rendel el. § A bizonyítékok szolgáltatása a felek feladata, így a bíróság a bizonyítást általában a felek indítványa alapján rendeli el. Ugyanakkor a bíróság feladata az, hogy megfelelő mederben tartsa a bizonyítási eljárást, és ügyeljen arra, hogy az csak a per eldöntéséhez szükséges tényekre terjedjen ki. Ennélfogva a bíróság mellőzi a bizonyítás elrendelését vagy a már elrendelt bizonyítás lefolytatását, kiegészítését vagy megismétlését, ha az a jogvita eldöntése szempontjából szükségtelen. A bíróság az ellenfél beismerése, mindkét fél egyező vagy az egyik félnek az ellenfél által bírói felhívás ellenére kétségbe nem vont előadása folytán valónak fogadhat el tényeket, ha azok tekintetében kételye nem merül fel.

A bíróság az általa köztudomásúnak ismert tényeket valónak fogadhatja el. Ugyanez áll azokra a tényekre is, amelyekről a bíróságnak hivatalos tudomása van. Ezeket a tényeket a bíróság akkor is figyelembe veszi, ha azokat a felek nem hozták fel, köteles azonban a feleket e tényekre a tárgyaláson figyelmeztetni. §

A per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el.

A bíróság bizonyítást hivatalból akkor rendelhet el, ha azt törvény megengedi. §

A bizonyítás helye

A bizonyítási eljárást általában a perbíróság előtt, a tárgyaláson kell lefolytatni. § A per minél gyorsabb lefolytatását szolgálja az a szabály, hogy a bizonyítást a tárgyaláson akkor is le lehet folytatni (pl. a tanút, szakértőt meg lehet hallgatni), ha valamelyik fél az adott tárgyalást elmulasztja, sőt akkor is, ha nem állapítható meg az idézés szabályszerűsége. Ilyen esetben igazolásnak nincs helye, de a felek bármelyike kérheti a bizonyítás megismétlését (pl. a tanú újbóli kihallgatását), ha ehhez lényeges érdeke fűződik, és a költségeket megelőlegezi. §

Bizonyítás tárgyaláson kívül

A törvény kifejezett felhatalmazása alapján a bizonyítást a tárgyaláson kívül, kiküldött bíró útján is le lehet folytatni. § A kiküldött bíró az eljáró tanács elnöke.

Ezek az esetek a következők:

  1. ha a tanút agg kora, betegsége, testi fogyatékossága vagy más ok miatt a lakásán vagy a tartózkodási helyén kell kihallgatni §;
  2. ha az okiratot a bíróság elé vinni nem lehet, vagy aránytalanul nehéz volna §;
  3. ha a szemlét a helyszínen kell megtartani. §

Bizonyítás megkeresett bíróság előtt

Ha a perbíróság előtti eljárás jelentős nehézséggel vagy aránytalanul nagy költségtöbblettel járna, a bizonyítást megkeresett bíróság útján is le lehet folytatni. § Ennek a leggyakoribb példája, amikor a tanú a bíróság székhelyétől távol lakik, és ahelyett, hogy a bíróság maga elé idézné, tetemes utazási és esetleg szállás költséget okozva ezzel, megkeresi a tanú lakhelye szerint illetékes járásbíróságot a tanú meghallgatása iránt. A megkeresett bírósággal a tanács elnöke közli mindazokat a kérdéseket, amelyeket a bizonyítás során tisztázni kell, illetve mindazokat az adatokat, amelyek a bizonyítás felvételéhez szükségesek. A megkeresett bíróság a bizonyítás lefolytatására határnapot tűz ki, és arról a feleket értesíti. A bíróság a bizonyítást a kellően értesített felek távollétében is lefolytathatja. A megkeresett bíróság a megkeresést tizenöt napon belül teljesíti, a bizonyításról jegyzőkönyvet vesz fel, és azt nyolc napon belül megküldi a megkereső bíróságnak. §

A bizonyítás ideje, előzetes bizonyítás

Az általános szabály szerint a bizonyítás elrendelésére és lefolytatására legelőbb az alperes érdemi ellenkérelmének előterjesztése után kerülhet sor. Bizonyos körülmények ugyanakkor szükségessé tehetik, hogy egyes kérdésekben a bizonyítást előbbre hozzák.

Ezért a törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság a fél kérelmére akár a per megindítása előtt, akár a per folyamán előzetes bizonyítást rendeljen el, ha

  1. valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, illetőleg annak későbbi szakaszában már nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna (pl. a tanú idős, és tartani kell közeli halálától);
  2. valószínűsíthető, hogy az előzetes bizonyítás a per ésszerű időn belüli lefolytatását, illetőleg befejezését elősegíti (pl. abban a kérdésben, hogy a beavatkozást végző orvos követett-e el szakmai szabályszegést, az előzetes szakértői bizonyítás eldöntheti a követelés jogalapját);
  3. valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli;
  4. a bizonyítás előzetes lefolytatását külön jogszabály megengedi. §

Az előzetes bizonyítást a per bíróságánál kell kérni. Ha a per még nem indult meg, az előzetes bizonyítást a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járásbíróságnál vagy annál a járásbíróságnál lehet kérni, amelynek területén a bizonyítás a legcélszerűbben folytatható le. §

Az előzetes bizonyítás eredményét a perben bármelyik fél felhasználhatja. §

Emellett 2009. januárjától az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény lehetővé teszi, hogy a fenti feltételekkel az előzetes bizonyítás lefolytatására közjegyző előtt is sor kerülhessen, feltéve, hogy az ügyben polgári per vagy büntetőeljárás még nincs folyamatban. §

Az eljárásra az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén a bizonyítás helye van. § Ha az előzetes bizonyítást - a bizonyítani kívánt tény vagy állapot jellege miatt - haladéktalanul el kell végezni, de ez a közjegyző hivatali idejében, az egyéb ügyek intézése miatti akadályoztatása folytán nem lehetséges, a közjegyző erről haladéktalanul értesíti a területi kamarát, amely a közjegyző értesítését követően haladéktalanul másik közjegyzőt rendel ki az eljárás lefolytatására. §

median