Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vásárlói jogok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. január 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az alábbiakban segítséget kívánunk nyújtani, hogy a vásárlókat milyen jogok illetik meg, amennyiben hibás terméket vásárolnak. Szó lesz a blokkban többek között a hibás teljesítésről és a szavatosságról, a kötelező jótállás eseteiről és a levásároltatásról.

Cikk:

Használati és kezelési útmutató

Jótállási jegy

A használati és kezelési útmutató - a minőségtanúsítás mellett - a vásárlási tájékoztató része. A használati és kezelési útmutató tartalmazza a termék rendeltetésszerű használatához, működtetéséhez, kezeléséhez, eltarthatóságához, felhasználhatóságához szükséges feltételeket és ismereteket, a minőségtanúsítás pedig a terméknek a vásárló számára lényeges tulajdonságairól, főbb minőségi, műszaki és egyéb jellemzőiről, minőségi osztályáról ad tájékoztatást.

A fogyasztóknak - a fogyasztási cikk jellegétől és tulajdonságaitól függően - írásban, magyar nyelven és közérthetően kell megkapniuk a vásárlási tájékoztatót. A kereskedő köteles biztosítani az importált áruhoz csatolt külföldi tájékoztatóval megegyező magyar nyelvű ismertetőt. Ennek ellenére gyakran előfordul, hogy a könyvformájú idegen nyelvű leíráshoz pár soros magyar szöveg tartozik, ekkor kérjük a kereskedőtől a teljes magyar ismertetőt.

Külön miniszteri közlemény tartalmazza azoknak a termékeknek a körét, amelyek csak vásárlási tájékoztatóval kerülhetnek forgalomba. A vásárlási tájékoztatóval kapcsolatos előírások megtartását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a regionális felügyelőségek ellenőrzik, és megtiltják, illetve feltételhez kötik azoknak a termékeknek a forgalomba hozatalát, amelyekhez az előírt vásárlási tájékoztatóról nem gondoskodtak.

A gyártó köteles biztosítani a megfelelő használati és kezelési útmutatót, amennyiben az hiányzik, a forgalmazó köteles pótolni. Ha vita van a tájékoztatás megtörténtéről, a forgalmazónak kell ezt bizonyítania. A fogyasztó - választása szerint - a gyártóval, illetve az árut forgalomba hozó bármelyik gazdálkodó szervezettel szemben érvényesítheti jogait, függetlenül attól, hogy a gyártót megnevezték-e. §

Jótállási jegy

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt valamennyi tartós használati cikk vásárlásával - a jogszabály erejénél fogva - jótállási kötelezettség keletkezik, és a kereskedőknek külön kérés nélkül át kell adniuk a jótállási jegyet a vásárlónak. § Ezen termékek esetén a jótállás időtartam egy év, a gyártó azonban ennél hosszabb jótállási időt is vállalhat.

Korábban a jótállási jegy és az ellenérték kifizetésének igazolása együttesen biztosította a minőségi kifogások érvényesíthetőségét, bármelyik hiányában az eladó megtagadhatta a fogyasztó kérését.

A 2003. november 21-étől vásárolt termékek esetében - illetve az újonnan épített lakásoknál 2003. december 5-étől - a jótállási igények már a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása esetében is érvényesíthetők, ezért nem szabad beletörődni abba, ha a kereskedő a jótállási jegy átadásához köti például a kijavítást, miközben a számla a rendelkezésére áll. §

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni §, és azon fel kell tüntetni §:

  1. a vállalkozás nevét és címét,
  2. a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát - ha van -, a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
  3. a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
  4. a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,
  5. az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, § vagyis szavatossági jogokat és kártérítési igényt a jótállási határidő után is érvényesíteni lehet, erre a jótállási jegynek is utalnia kell. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. §

Az újonnan épített lakások és lakóépületek vonatkozásában kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell:

  1. a jótállás körébe tartozó lakás, a lakást kiszolgáló helyiségek és épületrészek, valamint épületszerkezetek és berendezések meghatározását,
  2. a jogosultat a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét és feltételeit,
  3. a vállalkozó és az általa a javításra kijelölt szervezet nevét és címét,
  4. a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontját. §

Ez esetben a jótállási idő három év.

A 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározottakra a jótállás időtartama öt év, a 4. mellékletben meghatározottakra tíz év. Valamennyi határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. §

Hasonló szabályokat kell alkalmazni a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt, a fogyasztó által megrendelt javító-karbantartó szolgáltatások esetében (pl. lakás-karbantartási és javítási szolgáltatások, háztartási gépek, személygépkocsik és motorkerékpárok javítása), amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja. § A javítást, karbantartást végző vállalkozónak szintén van jótállási kötelezettsége. A vállalkozó is köteles a fogyasztónak a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni, és a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása esetében is fennáll a jótállási kötelezettség, amelynek időtartama hat hónap. §