Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2019. augusztus 16. napján 14:00 órától 18.00 óráig, valamint 2019. augusztus 17. és 2019. augusztus 19. közötti napokon 08:00 órától 12:00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel.

Megértésüket köszönjük!

MORZSÁK

TARTALOM:Közbeszerzés

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. június 12.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Ismertetjük a közbeszerzés szabályait, bemutatjuk a Közbeszerzési Értesítőt és tájékoztatást adunk az Európai Unióban történő közbeszerzési szabályokról.

Cikk:

Közbeszerzési Értesítő

Mi a Közbeszerzési Értesítő és mely hirdetményeket, közleményeket tartalmazza?
Milyen formában és hány alkalommal jelenik meg a Közbeszerzési Értesítő?
Mely szervezet gondoskodik a Közbeszerzési Értesítőben történő hirdetmények és közlemények közzétételéről?
A Hatóság az Értesítő szerkesztését, kiadását, a hirdetmények kezelését, ellenőrzését, közzétételét és a TED-en közzéteendő, vagy az ajánlatkérő által abban közzétenni kért hirdetmények közzétételre feladását a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egysége útján látja el. §
Milyen módon kezdeményezhető a hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele?
Mit jelent a hirdetmények ellenőrzése, és a Szerkesztőbizottság a hirdetményeket milyen szempontok alapján ellenőrzi?
A közzétételre kerülő hirdetmények ellenőrzése
Kell-e fizetni a hirdetmények ellenőrzéséért, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéért?
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel szabályai

Mi a Közbeszerzési Értesítő és mely hirdetményeket, közleményeket tartalmazza?

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) gondoskodik a "Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzési Hivatal Hivatalos Lapja" (a továbbiakban: Közbeszerzési Értesítő) - szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételéről, valamint ellenőrzéséről, továbbá az e törvény által előírt egyéb adatok, információk honlapján, illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről. §

Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőző időszakban a hazai közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban készített hirdetmények hivatalos forrása kizárólag a Közbeszerzési Értesítő volt. Az uniós csatlakozással, 2004. május 1-jétől ez a helyzet annyiban változott meg, hogy a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű [1422/2007/EK rendelet] közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának (Official Journal) Kiegészítésében teszik közzé, amely kizárólag elektronikus formában, a TED-adatbank (Tenders Electronic Daily) honlapjáról, az európai közbeszerzési szerződések hivatalos internetes forrásoldaláról érhető el [http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do].

A hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladására azonban csak a Hatóságon keresztül van lehetőség, így valamennyi hirdetményt továbbra is a Hatósághoz kell eljuttatni közzététel céljából.

A Közbeszerzési Értesítőben kizárólag a Kbt.-ben meghatározott dokumentumok (közlemények, tájékoztatók, felhívások stb.) tehetők közzé. §

Milyen formában és hány alkalommal jelenik meg a Közbeszerzési Értesítő?

A Közbeszerzési Értesítő a Hatóság által meghatározott rendszerességgel, 2008. július 1-jét követően - az Európai Unió Hivatalos Lapjához hasonlóan - kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre. Így a hiteles kiadványnak a teljes lapszámot tartalmazó, elektronikusan aláírt, pdf formátumú dokumentum minősül, amely térítésmentesen elérhető a Hatóság honlapján [www.kozbeszerzes.hu].

A Közbeszerzési Értesítő elektronikus változata változatlanul tartalmazza valamennyi hazai közbeszerzési eljárással kapcsolatban közzétett hirdetményt - ideértve az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményeket is -, a Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróságok határozatait, valamint a Hatóság feladataihoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat (pl. ajánlást, elnöki tájékoztatót, jogszabályokat stb.).

Mely szervezet gondoskodik a Közbeszerzési Értesítőben történő hirdetmények és közlemények közzétételéről?

A Hatóság az Értesítő szerkesztését, kiadását, a hirdetmények kezelését, ellenőrzését, közzétételét és a TED-en közzéteendő, vagy az ajánlatkérő által abban közzétenni kért hirdetmények közzétételre feladását a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egysége útján látja el. §

Milyen módon kezdeményezhető a hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele?

A Kbt. szerinti, az Értesítőben közzéteendő vagy közzétehető hirdetmények TED-en történő közzétételre való feladását, illetve az Értesítőben történő közzétételét a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez megküldött kérelemmel kell kezdeményezni. A hirdetmény közzétételre való feladására vagy közzétételére irányuló kérelmet az ajánlatkérő vagy képviselője (a továbbiakban: kérelmező) nyújthatja be a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez. Ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében más személy vagy szervezet nyújtja be, úgy kell tekinteni, hogy ő az ajánlatkérő által meghatalmazott, és az ajánlatkérőnek küldendő iratokat a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység e személynek vagy szervezetnek is megküldi. Az e bekezdés szerinti meghatalmazott szervezetek megbízott szervezetként kötelesek regisztrációra a Hatóság által nyújtott informatikai rendszerben. A kérelem kizárólag külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton küldhető meg. A kérelemhez mellékelni kell a hirdetmény egy példányát, szükség esetén a minőségellenőrzési tanúsítványt, valamint a közbeszerzési dokumentumokat, illetve azok módosítását, ha a kérelmező a közbeszerzési dokumentumok ellenőrzését is kéri. §

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik;
 2. hogy a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá (ideértve az önkéntes vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is);
 3. a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
 4. az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét;
 5. annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben vagy a TED-en történő közzétételt kezdeményezi;
 6. ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben vagy a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
 7. ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését;
 8. a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját;
 9. ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését;
 10. ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban mentességre jogosult, ennek közlését. §

A kérelem és a hirdetmény kézhezvételét a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kézhezvétel napján elektronikus úton visszaigazolja a kérelmezőnek. §

Mit jelent a hirdetmények ellenőrzése, és a Szerkesztőbizottság a hirdetményeket milyen szempontok alapján ellenőrzi?

A hirdetmények közzétételéhez - függetlenül attól, hogy annak közzétételét az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy a Közbeszerzési Értesítőben kezdeményezik - ellenőrzési funkció kapcsolódik.

A közzétételre kerülő hirdetmények ellenőrzése

Valamennyi megküldött kérelem és hirdetmény megküldését követő két munkanapon belül a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység megvizsgálja, hogy a hirdetmény szerinti ajánlatkérő szerepel-e a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában, és a kérelem, illetve a hirdetmény szerinti adatai(k) megegyeznek-e az ajánlatkérők nyilvántartása szerinti adatokkal. §

Ha az ajánlatkérő nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás szerinti adatai eltérnek a kérelem vagy a hirdetmény szerinti adataitól, akkor a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel, és tájékoztatja, hogy a hirdetmény csak az értesítési kötelezettség teljesítését követő egy munkanap elteltével küldhető meg. §

A hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hiánypótlás alá nem tartozó kérelmet a megküldését követő két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is megvizsgálja, és a következő intézkedéseket teszi:

 1. ha a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését és a kérelem alapján megállapítható, hogy a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a
  • a TED-adatbankban történő közzétételre megküldött dokumentumot a megküldését követően legkésőbb két,
  • a nem TED-adatbankban történő közzétételre megküldött dokumentumot öt munkanapon belül feladja;
 2. ha a kérelem hiányosságai miatt nem állapítható meg, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, akkor a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt a kérelem megküldését követő két munkanapon belül felhívja a kérelem javítás keretében történő kiegészítésére;
 3. ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező, vagy a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy kéri a hirdetmény ellenőrzését, akkor a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (6) bekezdés és a hiánypótlás szabályai szerint jár el. §

A hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység, ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező, vagy a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy kéri a hirdetmény ellenőrzését, a kérelmet és a hirdetményt a megküldésétől számított két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is ellenőrzi:

 1. a kérelem tartalmazza-e a kötelező tartalmi elemeket;
 2. az ellenőrzési díj jóváírásra került-e a számlán;
 3. a hirdetmény megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak;
 4. amennyiben a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt határoz meg, a hirdetmény megküldésére sor került-e a határidőn belül. §

Amennyiben a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység megállapítja, hogy a kérelem vagy a hirdetmény nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, a kérelmezőt - a hiány, illetve a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett - a kérelem megküldését követően legkésőbb két munkanapon belül írásban hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra történő felhívást a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység elektronikus úton küldi meg a kérelmezőnek. A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység tájékoztatást ad arról, hogy ha a felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog megjelenni. §

A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység tájékoztatást ad arról is, hogy az ellenőrzési díj összegének a jogszabály szerinti mértéket a felhívás alapján benyújtott hirdetmény tekintetében kell elérnie. Ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a kérelmező az ellenőrzési díjat nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmezőt a befizetendő ellenőrzési díj összegének meghatározásával hívja fel hiánypótlásra. A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység tájékoztatást ad a hiánypótlásra nyitva álló határidőről is. §

Kell-e fizetni a hirdetmények ellenőrzéséért, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéért?

Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri, a hirdetmények ellenőrzéséért - az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések költségvetési szervei kivételével - ellenőrzési díjat kell fizetni.

Az ellenőrzési díj mértéke - függetlenül az érintett hirdetmények terjedelmétől - hirdetményenként egységesen:

 1. a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény esetében: 200 000 forint,
 2. a közbeszerzési dokumentumok esetében: 200 000 forint,
 3. a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény módosítását és az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény esetében: 80 000 forint,
 4. az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények esetében: 100 000 forint,
 5. a szerződés módosításáról szóló tájékoztató esetében: 100 000 forint,
 6. a fentiek alá nem tartozó hirdetmények esetében: 80 000 forint. §

A díjból ötven százalék kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti kedvezményezett kistérségekben található, a fenti mentesség alá nem tartozó és tízezer főnél kevesebb lakosú települések esetében a költségvetési szerveket. §

A hirdetményeknek a TED-adatbankban való közzététele költségeit az Európai Unió viseli. §

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel szabályai

A hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egységnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel esetében az általános közzétételre vonatkozó eljárást kell alkalmaznia, de az eredetileg megküldött, a javított vagy a hiánypótlásra válaszként benyújtott hirdetményt annak megküldését követően legkésőbb két munkanapon belül adja fel a TED-adatbankban történő közzétételre. A hirdetménynek a TED-adatbankban történő közzétételre való feladására elektronikus úton kerül sor. §

Amennyiben a TED-en közzéteendő hirdetménnyel kapcsolatban a Kiadóhivatal hibaüzenetet küld a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egységnek, azt a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetmény javítására irányuló felhívás keretében a hibaüzenet kézhezvételétől számított két munkanapon belül továbbítja a kérelmező számára. A kérelmező a hibaüzenet továbbításától számított tizenöt napon belül a hirdetmény javítására irányuló kérelmet és javított hirdetményt jogosult megküldeni, amelyet a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység az (1) bekezdésben foglaltak szerint ad fel a TED-en történő közzétételre. Ha a hirdetmény javítására nyitva álló határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. §

A hirdetmények és azok tartalmának Értesítőben történő közzétételére a TED-en történt közzétételt megelőzően nem kerülhet sor, illetve az Értesítőben közzétett hirdetmények nem tartalmazhatnak eltérő adatokat, mint amelyek a TED-en megjelentek. Az Értesítőben történő közzététel esetében fel kell tüntetni a Kiadóhivatal részére történő feladás napját is. A hirdetményt közzétételre a Hatóság adja fel. A hirdetmény feladásának napját a Hatóságnak tudnia kell igazolni. A Kiadóhivatal a hirdetményt a feladást követően legkésőbb öt napon belül teszi közzé. A Kiadóhivatal visszaigazolja az ajánlatkérőnek a hirdetmény átvételét, valamint az elküldött adatok közzétételét, jelezve a közzététel időpontját. Ez a visszaigazolás a közzétételre vonatkozó bizonyítéknak minősül. A hirdetmény tájékoztató jellegű közzétételére a hirdetménynek a TED-en történő közzétételre való feladásától számított ötödik napon, illetve az Értesítő ezt követően megjelenő első számában kerül sor. §