Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Árufuvarozás

Létrehozva: 2011. május 23.
Módosítás: 2018. február 8.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

E cím alatt tárgyaljuk a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás részletes szabályait, így olvashatnak többek között az engedély kiadásának feltételeiről, az engedély visszavonásának szabályairól, a járművel, valamint a jármű vezetőjével szemben támasztott követelményekről.

Cikk:

Válasszon ügyleírást:

Árufuvarozás

Az engedély kiadásának költségei
Jogorvoslat
A járművel szemben támasztott követelmények
Kötelezően feltüntetendő adatok
Az áruszállító jármű vezetőjével szemben támasztott követelmények
Az engedély kiadásának költségei
A jármű megfelelőségének igazolása
Az áruszállító jármű vezetője
Minimális életkor
Napi vezetési idő és pihenőidő meghatározása

Az engedély kiadásának költségei

A közúti árufuvarozói engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4700 forint. Az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja 50 járműig 1600 forint, 51-100 járműig 795 forint, 100 jármű felett 335 forint. Az engedély elvesztése, megrongálódása esetén a pótlás díja 1050 forint. §

Jogorvoslat

Az engedély kiadását elutasító határozat ellen - a közlésétől számított 15 napon belül - fellebbezést lehet benyújtani annál a regionális igazgatóságnál, amely a határozatot meghozta. A fellebbezésről az NKH központi hivatala dönt. A másodfokú határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozva a közigazgatási pert a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságnál kell megindítani. §, §

A járművel szemben támasztott követelmények

A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) hatálya alá tartozó M2, M3 és N kategóriába tartozó járművet - a hivatkozott rendeletben és a megállapodásban, továbbá a 6/1990 (IV.12.) Korm. rendelet 92. § (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel - menetíró műszerrel (a továbbiakban: tachográf) kell felszerelni.

Nem kell tachográffal felszerelni a fent említett olyan járművet, amelyet kizárólag belföldön a következőkben meghatározott valamely üzemeltetési célra használnak:

 1. költségvetési szerv (intézmény), valamint települési önkormányzat üzemeltetésében lévő járművel történő - közúti közlekedési szolgáltatásnak nem minősülő - szállítás,
 2. a mezőgazdasági (kertészet, erdőgazdálkodás, földművelés vagy halászat terén működő) vállalkozás által a telephelyétől számított 100 km sugarú körön belül végzett mezőgazdasági termékszállítás,
 3. 7,5 tonna megengedett legnagyobb (együttes) össztömeget meg nem haladó gépjárművel (járműszerelvénnyel) a telephelytől számított 50 km sugarú körön belül végzett szállítás, amennyiben a járművet vezető személynek nem a járművezetés a főtevékenysége és
  • a szállítást a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (13) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó szállításként végzi, vagy
  • a járművet vezető személy a munkája során használt anyagot, felszerelést vagy gépet szállítja,
 4. a sűrített- vagy cseppfolyós-gázüzemű, illetve elektromos meghajtású, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb (együttes) össztömeget meg nem haladó gépjárművel (járműszerelvénnyel) végzett, a telephelytől 50 km-es sugarú körön belüli szállítás,
 5. csatornázási, árvízvédelmi, víz-, gáz- és elektromos hálózat karbantartási, közútkarbantartási és ellenőrzési, lakossági hulladékgyűjtés és szállítási munkákhoz, távirati és telefonos szolgáltatáshoz, rádiós és televíziós műsorszolgáltatáshoz, vagy rádió és televízió adó- és vevőállomások beméréséhez szükséges szállítás,
 6. a vezetővel együtt 17 főt meg nem haladó személy szállítására alkalmas autóbusszal végzett saját számlás szállítás,
 7. különleges járművel végzett cirkuszi és vidámpark-berendezés szállítás,
 8. elsődlegesen álló helyzetben oktatási célú segédeszközként használt jármű,
 9. a gazdaságokból tej begyűjtésére és a tejkonténereknek, illetve állateledel céljára készült tejtermékeknek a gazdaság területére való visszaszállítására használt járművek,
 10. pénz és/vagy értékek szállítására kialakított járművek,
 11. nem emberi fogyasztásra szánt állati hulladék vagy állati tetem szállítására szolgáló járművek,
 12. kizárólag olyan csomópont jellegű helyeken, mint kikötőkben, kombinált árufuvarozási terminálokon és vasútállomásokon használt járművek,
 13. az élő állatoknak a gazdaságokból a helyi piacokra és fordítva, vagy a piacokról a helyi vágóhídra legfeljebb 50 km-es sugarú körben történő szállításához használt járművek.

A tachográfnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy

 1. a megtett utat,
 2. a sebességet, és
 3. a gépkocsivezető vezetési idejét

legalább 24 órás időtartamra rögzítse, továbbá meg kell felelnie a kivitelére és a beépítésére vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek. §

Kötelezően feltüntetendő adatok

A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.

Az áruszállító jármű vezetőjével szemben támasztott követelmények

Közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá közúti személyszállítás keretében járművet az vezethet, aki

 1. az adott jármű vezetéséhez szükséges hatályos vezetői engedéllyel és jogszabályban meghatározott pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,
 2. nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, illetve a vezetési jogosultsága szünetelését a közlekedési igazgatási hatóság jogerősen vagy véglegesen nem rendelte el. §

Az engedély kiadásának költségei

A nemzetközi közúti árufuvarozói tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének díja az igénylő fuvarozó nevére 94 050 forint. A közösségi engedély adatváltozás miatti cseréjének díja 4700 forint. A közösségi engedély hatóságilag hiteles másolati példányáért 4800 forintot kell fizetni. Engedély, illetve hiteles másolat elvesztése, megrongálódása esetén a pótlás díja 4800 forint. Az eljárás díját a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg. §

A jármű megfelelőségének igazolása

A Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány a kibocsátó ország nyelvén tartalmazza a jármű rendszámát, alvázszámát, a gyártás utáni első forgalomba helyezést végző állam és hatósága megjelölését, a gyártás utáni első forgalomba helyezés, valamint az időszakos vizsgálat időpontját. A Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány kétféle lehet: A6 méretű (148 x 105 mm) zöld borítóval és fehér belső lapokkal ellátott könyvecske, illetve zöld vagy fehér, A4 méretű (210 x 197 mm) ív, amelyet A6 méretre hajtanak össze úgy, hogy az illető ország vagy az Egyesült Nemzetek Szervezetének jelét tartalmazó rész az összehajtott Bizonyítvány tetején helyezkedjen el. A Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány kiadásának és pótlásának díja 1190 forint. §

Az áruszállító jármű vezetője

Magyarország csatlakozott a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodáshoz (AETR), amelyet a 2001. évi IX. törvény hirdetett ki. Az AETR egyrészt a közúti közlekedés biztonságát, másrészt a fuvarozásban résztvevő munkavállalók munkakörülményeinek egységesítését szolgálja az egyezményhez csatlakozó országokban. §

Minimális életkor

A nemzetközi árufuvarozást végző gépjárművezetők életkorát 18, illetve 21 évben szabályozták attól függően, hogy mekkora a jármű megengedett legnagyobb össztömege. A 7,5 tonna vagy ennél több megengedett legnagyobb össztömegű járműveket 21 éves kor alatt - de a 18 életévet betöltve - csak akkor lehet vezetni, ha az illető személy megszerezte a szakmai alkalmasságot igazoló képesítést. Magyarország ennél szigorúbb szabályozást alkalmaz, hiszen a nemzetközi árufuvarozásban résztvevő jármű vezetőjének - életkorától függetlenül - rendelkeznie kell a tevékenységéhez igazodó képesítéssel is. §

Napi vezetési idő és pihenőidő meghatározása

Az egyezmény nagy hangsúlyt fektet a vezetési idő és a pihenőidő szabályainak meghatározására. A napi vezetési idő főszabály szerint legfeljebb 9 óra lehet, amelyet azonban négy és fél óra vezetést követően 45 percre meg kell szakítani. Ilyenkor más jellegű munka sem végezhető, s ez az idő nem tekinthető napi pihenőidőnek sem. Minden 24 órás időszakban legalább 11 óra pihenőidő biztosítása kötelező, ha ez több részletben történik az egyik részlet egybefüggően legalább nyolc óra kell, hogy legyen. A vezetési időt tovább korlátozza az a rendelkezés, amely szerint két egymást követő hét folyamán a vezetési idő nem haladhatja meg 90 órát. Hatnapi vezetési időt követően pedig kötelező a kétnapi pihenőidő biztosítása is. §