Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Építési műszaki ellenőr

Létrehozva: 2011. június 10.
Módosítás: 2011. június 10.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Ismertetésre kerülnek az építési műszaki ellenőr feladatai, valamint a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos szabályok.

Cikk:

Építési műszaki ellenőri szakmagyakorlási jogosultság megállapítása

A műszaki ellenőr feladatai
A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése
A jogosultsági vizsga
Az engedély iránti kérelem és mellékletei
Igazgatási szolgáltatási díj
A kérelem elbírálása és a határozat tartalma
A névjegyzék vezetése
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása
Tagállami állampolgárokkal kapcsolatos sajátos szabályok

Az építtető helyszíni képviselőjeként az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő építési műszaki ellenőrt bízhat meg. Jogszabály az építési műszaki ellenőr alkalmazását kötelezővé teheti. §

Kötelező például a műszaki ellenőr alkalmazása építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése során. §

Kötelező továbbá a műszaki ellenőr alkalmazása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek esetében. §

A műszaki ellenőr feladatai

Az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata pl.

 1. az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése,
 2. az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 3. az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 4. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
 5. az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
 6. a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
 7. műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
 8. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

teljesítésigazolás kiállítása, építtető részére történő megküldése. §

Műszaki ellenőri tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. A névjegyzéket vezető szerv annak engedélyezi építési műszaki ellenőri tevékenység folytatását,

 1. aki nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 2. büntetlen előéletű,
 3. rendelkezik a szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet műszaki ellenőri tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik műszaki ellenőri jogosultsággal, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellátásában.

Az engedélyezés feltétele a jogosultsági vizsga letételének vagy a jogosultsági vizsga alóli mentesség igazolása. A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának kötelező szakmai kamarai tagság nem feltétele.

A szakmagyakorló a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást 8 munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a területi kamarának. §

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése

Az építési műszaki ellenőri tevékenység engedélyéhez az építményfajtának megfelelő szakirányú felsőoktatásban megszerzett végzettség, vagy középfokú szakirányú végzettség szükséges. Az oklevél mellékletével és leckekönyvvel tanúsított olyan felsőfokú végzettség is elfogadható, amelynek képzési célja, illetve a képzés szintje a kreditpontokban (vagy félévórákban) meghatározott követelményt kielégíti.

A fentieken túlmenően annak az építési műszaki ellenőrnek, aki az épület, illetve antenna, antennatartó-szerkezet és azokhoz tartozó műtárgyak, valamint az ezekkel összefüggő, illetőleg kiszolgáló építmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggésben végzi tevékenységét, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő építési műszaki ellenőr I. vagy építési műszaki ellenőr II. szakképesítéssel kell rendelkeznie. §

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése során szakmai gyakorlati időként az építési műszaki ellenőr esetében felsőfokú képesítés esetén 3 éves, középfokú képesítés esetén 5 éves gyakorlati időt kell igazolni. A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltatói, illetve az építési szakmai érdek-képviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munka- vagy megbízási szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy által kiállított igazolás stb.). §

A jogosultsági vizsga

A jogosultsági vizsgát az illetékes országos kamara bonyolítja le. A vizsgabizottságot az országos kamara hozza létre és működteti. A jogosultsági vizsga díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános követelményrendszerű részek díja 6000-6000 forint, a különös követelményrendszerű részek díja 11 000-11 000 forint. A jogosultsági vizsga - sikertelenség esetén részben vagy egészben - megismételhető. A javítóvizsga díja a jogosultsági vizsga díjával azonos.

A jogosultsági vizsga díját a jogosultsági vizsgára történő jelentkezéskor kell megfizetni a vizsgát szervező országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára. A jogosultsági vizsga díjáról az országos kamara elkülönített nyilvántartást vezet.

A jogosultsági vizsgától az országos szakmai kamara eltekint, ha a kérelmező

 1. építésügyi vizsgával, építésügyi szakmai tartalmú közigazgatási vizsgával rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a szakmagyakorlási jogosultsági vizsga követelményrendszerével teljeskörűen megegyezik,
 2. az Országos Képzési Jegyzék szerinti építési műszaki ellenőri szakképesítéssel rendelkezik,
 3. a kérelmező betöltötte 60. életévét és a kérelmezett szakterületen a kérelem benyújtását megelőzően legalább tizenöt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A jogosultsági vizsgától az országos szakmai kamara részben eltekint, ha a kérelmező

 1. a kérelmező a kérelemtől eltérő e rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultság, valamint építészeti-műszaki tervezői vagy építésügyi műszaki szakértői szakmagyakorlási jogosultság valamely szakterületén már eredményes jogosultsági vizsgát tett, vagy

a kérelmező építésügyi vizsgával, építésügyi szakmai tartalmú közigazgatási vizsgával rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a szakmagyakorlási jogosultsági vizsga követelményrendszerével részben megegyezik. §

Az engedély iránti kérelem és mellékletei

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti tartalommal kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell:

 1. a szakirányú végzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre (a végzettséget tanúsító oklevél közjegyző által hitelesített másolata helyett az eredeti dokumentum egyidejű bemutatása esetén elfogadható a területi kamara által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat);
 2. a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevél mellékletét is be kell nyújtani, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha a területi kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri;
 3. az engedélyhez meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását;
 4. a szakmai gyakorlat igazolását;

a jogosultsági vizsga eredményes letételének vagy a vizsga alóli mentességnek az igazolását. §

Igazgatási szolgáltatási díj

A kérelem benyújtásakor harmincezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára az építési-műszaki ellenőri tevékenység folytatására engedélyt kérelmező személy. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja ugyancsak harmincezer forint. §

A kérelem elbírálása és a határozat tartalma

Ha a kérelem hiányos, a területi kamara tizenöt munkanapos határidő megjelölésével a kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel.

A területi kamara a kérelemnek egyszerűsített határozatban ad helyt, amely tartalmazza:

 1. az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját, amely a szakmagyakorlási jogosultságot megalapozza;
 2. az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői szakterület, illetve kategória megnevezését;
 3. a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy nyilvántartási számát, valamint a névjegyzéki jelét,

a továbbképzési kötelezettség teljesítése igazolása elmaradásának jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást §.

A névjegyzék vezetése

A területi kamarák közös, az országos kamarák által meghatározott módon és tartalommal működtetett elektronikus névjegyzéket vezetnek, amelyet folyamatosan aktualizálnak a szakmagyakorlók adatváltozásról tett adatszolgáltatása, valamint a továbbképzési kötelezettségének igazolása alapján.

A területi kamara a szakmagyakorlási tevékenységet folytató személyeket jogosultságuk megállapításával egyidejűleg névjegyzékbe veszi. A névjegyzék a szakmagyakorlási tevékenységet végző személyek személyes adatait, szakirányú végzettségét, valamint a mellékletben meghatározott névjegyzéki jelét tartalmazza. A névjegyzékben rögzíteni kell a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének tényét. §

Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet meghatározza továbbá azokat az eseteket is, amikor a műszaki ellenőrt a névjegyzékből törölni kell , illetve amikor a szakmagyakorási jogosultságát fel kell függeszteni. §

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

A névjegyzéket, vezető területi kamara a névjegyzékből törli azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban előírt időközönként nem igazolja. A szakmagyakorlási tevékenység folytatása szüneteltethető. A szüneteltetés időtartamát a névjegyzéket vezető területi kamaránál be kell jelenteni. A szüneteltetés időtartama alatt szakmagyakorlási tevékenység nem végezhető, a továbbképzési kötelezettség teljesítését nem kell igazolni.

A szüneteltetett szakmagyakorlási tevékenység abban az esetben folytatható, amennyiben a névjegyzéki bejegyzés szüneteltetésének megszüntetését kérő személy a továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja. §

Tagállami állampolgárokkal kapcsolatos sajátos szabályok

Az EU tagállam állampolgára a névjegyzékbe vétel iránti kérelmét a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a szakmai képesítésének elismerése iránti kérelmével egyidejűleg nyújtja be az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében hatáskörrel rendelkező Budapesti Építész Kamarához, illetve a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához.

A kérelmet és mellékleteit az elismerési eljárást lefolytató hatóság a szakképzettség elismeréséről szóló jogerős határozatával együtt haladéktalanul megküldi a névjegyzékbe vételre hatáskörrel rendelkező területi kamarának és a területi kamara dönt a névjegyzékbe vételről. §