Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Építészeti-műszaki tervezés

 • Aktív elem: Ügyleírás
 • Kapcsolódó anyagok
 • Letölthető dokumentumok
 • Szolgáltatások
 • Lépésről lépésre
 • Segítség
 • Jogszabályok

Létrehozva: 2011. június 10.
Módosítás: 2011. június 10.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Ismertetésre kerül az építészeti-műszaki tervezési tevékenység definíciója, valamint megtudhatják, hogy melyek a szakmagyakorlási jogosultság feltételei.

Cikk:

Építészeti-műszaki tervezési szakmagyakorlási jogosultság megállapítása

A szakmagyakorlási jogosultság feltételei
Igazgatási szolgáltatási díj
A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem előterjesztése
A kérelem elbírálása
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése.

Ilyen tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (a továbbiakban: tervezői, illetve műszaki szakértői jogosultság). A névjegyzéket vezető szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett természetes személyt.

Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet csak az folytathat, aki kamarai tagsággal rendelkezik. §

A szakmagyakorlás iránti engedélyt a területi (megyei) építész kamara adja ki, másodfokon az országos kamara (Magyar Építész Kamara) jár el. Az építész kamarák elérhetősége megtalálható a www.mek.hu weboldalon. A Magyar Építész Kamara címe: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2., információ kérhető a mek@mek.hu e-mail címen. §

Az építészeti-műszaki tervezői névjegyzék vezetése hatósági nyilvántartásnak minősül. §

A szakmagyakorlási jogosultság feltételei

Építészeti-műszaki tervezési tevékenység: az építésügyi hatósági eljáráshoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges, az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése. §

A névjegyzéket vezető szerv annak engedélyezi az építészeti-műszaki tervezési tevékenység folytatását, aki

 1. nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 2. büntetlen előéletű,
 3. rendelkezik a 104/2006. (IV. 28) Korm. rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, és

megfelel az abban meghatározott § egyéb feltételeknek. §

Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet folytató személy csak olyan szakterületen végezhet tervezési munkát, amelyhez e törvény szerint megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezheti ezt a tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik tervezői jogosultsággal, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellátásában. §

Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet illetékességi területén az építészeti-műszaki dokumentációt engedélyező vagy felügyeletet gyakorló hatóság illetékességi területén a hatóság köztisztviselője.

A tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és számításokat, a tervezői nyilatkozatot alá kell írnia, és ezzel azonos helyen fel kell tüntetnie szakképesítését, értesítési címét (lakcím, székhely, telephely), valamint a tervezői névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát. Az építési (létesítési) engedély iránti kérelem mellékletét képező, valamint a kiviteli tervdokumentációban szereplő tervezői nyilatkozaton a tervező szakképesítését az oklevélben szereplő megnevezéssel azonos módon, rövidítés nélkül kell feltüntetni.

A tervezőnek az általa készített településrendezési, illetve építészeti-műszaki tervet a megbízónak történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie, és arról évenkénti nyilvántartást kell vezetnie.

Nem folytathat településtervezési tevékenységet - a külön jogszabályban meghatározott kivétellel - illetékességi területén a településrendezési eszközök előkészítésében, véleményezésében, döntéshozatalában közreműködő személy. §

Harmadik országbeli állampolgár számára viszonosság alapján állapítható meg szakmagyakorlási jogosultság.

A szakmagyakorlási tevékenységre kamarai tagság nélkül jogosult

 1. a kamarai tagságra nem jogosító végzettséggel rendelkező, e rendelet hatálybalépése előtt szakmagyakorlási jogosultságot szerzett - a külön névjegyzékbe bejegyzett - személy;
 2. a szakmagyakorlási tevékenységet a szabad szolgáltatásnyújtás keretében folytató tagállami állampolgár;

a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott eseti tervezői engedéllyel rendelkező személy; §

Igazgatási szolgáltatási díj

A kérelem benyújtásakor az építészeti-műszaki tervezői tevékenység folytatására engedélyt kérelmező személy harmincezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja ugyancsak harmincezer forint. §

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem előterjesztése

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványon § a kérelmező lakóhelye szerinti területi szakmai kamaránál terjeszthető elő.

A kérelemhez mellékelni kell:

 1. a szakirányú végzettséget (szükség esetén kiegészítő képesítést) igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre;
 2. a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevél mellékletét is be kell nyújtani, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha a kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri;
 3. a névjegyzékbe való bejegyzéshez külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását;
 4. a szakmai gyakorlat igazolását;
 5. a jogosultsági vizsga eredményes letételének vagy a vizsga alóli mentességnek az igazolását.

Az építésügyi műszaki szakértői jogosultság iránti kérelemhez - a fentieken túlmenően - mellékelni kell a kérelmező részletes szakmai tevékenységét bemutató önéletrajzát is.

A végzettséget tanúsító oklevél közjegyző által hitelesített másolata helyett az eredeti dokumentum egyidejű bemutatása esetén elfogadható a benyújtott egyszerű másolat, amelyre az illetékes szakmai kamara rájegyzi az eredetivel való egyezés tényét.

§

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra tekintettel a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében folyatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentésnek a fentiekben meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell:

 1. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 2. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 3. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint

az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött. . §

A kérelem elbírálása

Ha a kérelem hiányos, a területi szakmai kamara tizenöt munkanapos határidő megjelölésével a kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel.

A területi szakmai kamara az engedélyezési eljárásban az illetékes területi mérnöki, illetve építész kamara elnökségének véleményét beszerzi a kamarai tagfelvétel, valamint a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából.

A kérelemnek helyt adó egyszerűsített határozat tartalmazza

 1. az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját,
 2. a tervezési és szakértői szakterületek megnevezését,
 3. a tevékenységi kör jellegét,
 4. a jogosultság azonosítására alkalmas névjegyzéki jelölést (az 1-3. melléklet szerinti betűjel, a területi kamara kódja és a regisztrációs szám),
 5. a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése igazolása elmaradásának jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást.

A területi szakmai kamara a kérelmet elutasítja, ha a kérelmező az e rendeletben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

A területi szakmai kamarák - a fentieken túlmenően - kérelemre feljegyezhetik a névjegyzékbe azt a szakterületet vagy részterületet, amelyen a kérelmező kiemelkedő gyakorlatot igazolt. §

A névjegyzékbe felvettekről az alábbi személyes adatokat lehet nyilvántartani:

 1. családi és utónév, születési név, jogi személy esetén név és a jogosultsággal rendelkező tag (alkalmazott) e bekezdés szerinti adatai,
 2. születési hely és idő, anyja neve,
 3. lakcím, székhely,
 4. személyi igazolvány száma, cégjegyzékszám,
 5. iskolai végzettség, szakképesítés, szakvizsga, szakmai gyakorlat, szakmagyakorlási jogosultsági vizsga (megnevezése, szakirányúság, száma, kiállító szerv neve, kelte) adatai,
 6. fegyelmi büntetések,
 7. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató neve.

A nyilvántartásokban a személyes adatokat el kell különíteni. A személyes adatokat csak az erre jogszabályban felhatalmazottakkal, illetve az érintett hozzájárulásával rendelkezőkkel lehet közölni. §

A szakmagyakorló a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást 8 munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a területi szakmai kamarának. §

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

A területi szakmai kamara az engedélyét visszavonja és ezzel egyidejűleg törli a névjegyzékből azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban előírt időközönként nem igazolja. A névjegyzéki bejegyzés szüneteltethető. A szüneteltetés időtartamát a névjegyzéket vezető területi szakmai kamaránál be kell jelenteni.

A szüneteltetés időtartama alatt szakmagyakorlási tevékenység nem végezhető, a továbbképzési kötelezettség teljesítését nem kell igazolni. A továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő elteltét követően a szüneteltetett szakmagyakorlási tevékenység abban az esetben folytatható, amennyiben a névjegyzéki bejegyzés szüneteltetésének megszüntetését kérő személy továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja. §