Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vétele

Létrehozva: 2011. június 10.
Módosítás: 2012. április 10.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Ismertetésre kerülnek a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények, valamint az e szervek nyilvántartásba vételével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok.

Cikk:

Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vétele

A nyilvántartásba történő felvételre irányuló kérelem
A felnőttképzést folytatók nyilvántartása
A nyilvántartásba vétel megtagadása
Az igazgatási szolgáltatási díj
A felnőttképzési intézmények ellenőrzése
A belső képzést folytató intézmények nyilvántartása
A felnőttképzésben résztvevők adatainak nyilvántartása

Felnőttképzési tevékenységet (vagyis felnőttképzést, illetve felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást) csak az a szervezet/intézmény folytathat, amely szerepel a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, s ezáltal rendelkezik nyilvántartási számmal. A nyilvántartásba vételt az intézménynek kell kérnie az illetékes regionális munkaügyi központnál. (Az illetékes állami foglalkoztatási szervek listája, elérhetősége megtalálható a www.afsz.hu weboldalon).

A felnőttképzést az állam támogatja. Az állami támogatás formái:

 1. felnőttképzési normatív támogatás,
 2. foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása,
 3. saját munkavállaló képzésének támogatása,
 4. a felnőttképzés, valamint a felnőttképzés technikai feltételei fejlesztésének támogatása §.

Felnőttnek az a felnőttképzésben résztvevő természetes személy minősül, aki a külön törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítette. §

Felnőttképzési tevékenységeket az alábbi szervezetek folytathatnak:

 1. a közoktatási intézmények,
 2. a felsőoktatási intézmények,
 3. a felnőttképzést folytató költségvetési szervek,
 4. a központi képzőhelyek,
 5. a közhasznú társaságok, egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,
 6. az egyéb jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, valamint ezek felnőttképzési tevékenység folytatására létrehozott társulásai, továbbá
 7. Magyarország területén felnőttképzési tevékenységet folytató külföldi szolgáltatók §.

Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételének alapvető feltétele, hogy a kérelmező cégkivonatában, létesítő okiratában, vállalkozói igazolványában a felnőttképzési tevékenység megnevezés és/vagy annak a TEÁOR-ban meghatározott száma szerepeljen.(A tevékenységi kör lehet: 80.42. máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás és/vagy 80.41 járművezető oktatás.)

A nyilvántartásba történő felvételre irányuló kérelem

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a felnőttképzést folytató intézmény székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központhoz kell benyújtani. A kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni, mely a 48/2001. (XII. 29.) OM rend. 2. számú mellékletében található. §

A kérelemhez csatolni kell:

 1. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó kérelmező - ideértve a közhasznú társaságot is - esetén a cégbíróság által kibocsátott 30 napnál nem régebbi cégkivonatot;
 2. egyéb kérelmezők esetében - a felsőoktatási intézmények kivételével - a kérelmező egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okiratát (alapító okiratát, alapszabályát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, és a nyilvántartásukra illetékes hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozólag, hogy a kérelmező a hatóság nyilvántartásában szerepel;
 3. a képzésnek céljára vonatkozó, általános célú képzés esetén a képzés pontos megjelölésére is kiterjedő nyilatkozatot;
 4. nyelvi képzés esetén az oktatott nyelveket és nyelvvizsgák szintjeit megnevező, az azonosítót tartalmazó, valamint a nyelvvizsga szervezésére való jogosultságot, az akkreditációs számot megjelölő nyilatkozatot;
 5. szakmai célú képzés esetében a szakképesítéseket megnevező, az azonosítót tartalmazó, továbbá államilag elismert szakképesítések esetében a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot;
 6. a képzéshez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését és azonosítóját tartalmazó nyilatkozatot;
 7. a nyilvántartásba vételi díj megfizetését igazoló csekk másolatát.

A szükséges nyilatkozatok formanyomtatvány formájában rendelkezésre állnak a 48/2001. (XII. 29.) OM rend. 3. számú mellékletében.

A felnőttképzést folytatók nyilvántartása

A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása tartalmazza:

 1. a felnőttképzést folytató intézmény megnevezését, cégjegyzékszámát, illetve bírósági nyilvántartásba vételének számát, székhelyét, a felnőttképzési tevékenység végzésének telephelyét, levelezési címét, telefon- és faxszámát, elektronikus levelezési címét, vezetőjének nevét,
 2. közoktatási intézmény esetén az OM azonosító számot,
 3. a nyilvántartásba vételi számot,
 4. a nyilvántartásba vétel időpontját,
 5. a tervezett felnőttképzési tevékenységnek a 3. § (2) bekezdés szerinti célját, illetve a tervezett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formáját,
 6. nyelvi képzés esetén a nyelv(ek) megnevezését,
 7. a hatósági jellegű képesítésekre felkészítő képzések, valamint az államilag nem elismert képesítést nyújtó szakmai célú képzés esetén a képzés megnevezését, az OKJ-ban szereplő szakképesítések megszerzésére felkészítő képzés esetén a szakképesítés megnevezését és azonosítási számát,
 8. általános képzés esetén a képzés megnevezését,
 9. a nyilvántartásból való törlés időpontját és okát §,
 10. valamint a felnőttképzést folytató intézmény adószámát és KSH azonosítóját, szakmai célú képzés esetén a szakképesítés azonosító számát §.

A nyilvántartást vezető regionális munkaügyi központ a nyilvántartásba történő bejegyzésről értesítést, további esetekben igazolást állít ki.

Az értesítés/igazolás tartalmazza:

 1. a nyilvántartásba vétel tényét;
 2. a felnőttképzést folytató intézmény elnevezését, székhelyét;
 3. a nyilvántartásba vételi számot;
 4. a nyilvántartásba vételnek és az érvényességi idő lejáratának időpontját;
 5. a nyilvántartást vezető nevét, hivatalos bélyegzőlenyomatát;
 6. a folytatni kívánt felnőttképzési tevékenység(ek) megnevezését, az azonosítószámát, sorszámozott felsorolásban.

A nyilvántartásba vétel időpontja az értesítés kiadásának napja.

A nyilvántartást vezető az adatok változása esetén a változásnak megfelelő igazolást állít ki. Az adatváltozás nem befolyásolja az érvényességi idő lejáratának és a beszámolási kötelezettség benyújtásának időpontját. §

A nyilvántartásba vétel megtagadása

A nyilvántartásba vételt meg kell tagadni, ha

 1. a kérelmező nem csatolta a szükséges mellékletek valamelyikét;
 2. a kérelmező által csatolt cégkivonatban, létesítő okiratban, vállalkozói igazolványban, nem szerepel a felnőttképzési tevékenység és/vagy annak a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerben (TEÁOR) meghatározott száma;
 3. a kérelmező korábban már szerepelt a nyilvántartásban, azonban a nyilvántartásból azért törölték, mert a felnőttképzés neki felróható okból hiúsult meg és ismételt kérelmet a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül terjeszt elő;
 4. a kérelmező a felnőttképzési tevékenység folytatásától való eltiltást kimondó határozat hatálya alatt áll.

A nyilvántartásba vételt legfeljebb 1 év időtartamra meg lehet tagadni, ha a kérelmező korábban már szerepelt a nyilvántartásban, azonban az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettsége, valamint a beszámolási kötelezettsége teljesítésének elmulasztása miatt törölték. §

Az igazgatási szolgáltatási díj

A nyilvántartásba vételi eljárásért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ennek mértéke tizenháromezer forint. A jogorvoslati díj mértéke hatezer forint, amelyet a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles megfizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a nyilvántartást vezető által megadott számlaszámra, a jogorvoslati díjat postai befizetéssel vagy átutalással kell megfizetni.

A nyilvántartásba vétel megtagadása elleni fellebbezés díját a kérelmezőnek vissza kell téríteni, amennyiben a fellebbezése alaposnak bizonyul.

Azoknak, akik az illetéktörvény alapján teljes személyi illetékmentességben § részesülnek, nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. §

A felnőttképzési intézmények ellenőrzése

A regionális munkaügyi központ ellenőrizni jogosult, hogy a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmény bejelentési kötelezettségének eleget tett-e, (a valóságnak megfelelnek-e a bejelentésben, illetve a nyilvántartásban szereplő adatok) és a felnőttképzési tevékenysége megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, így például:

 1. rendelkezik-e képzési programmal, az OKJ-ban szereplő szakképesítések megszerzésére felkészítő képzés esetén a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelő tárgyi, személyi feltételekkel, képzési programmal, és képzéseit ennek megfelelően folytatja-e,
 2. rendelkezik-e a képzések - képzési programnak megfelelő - lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,
 3. megkötötte-e a képzésben résztvevőkkel a felnőttképzési szerződést és személyi adataikat megfelelően kezeli-e,
 4. vezeti-e megfelelően a képzés megvalósításával összefüggő dokumentumokat.

Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a regionális munkaügyi központ felszólítja a bejelentés megtételére, és a felszólítással egyidejűleg a kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösének megfelelő összegű bírságot szab ki.

Ha a felnőttképzési intézmény a bejelentési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a minimálbér tízszeresének megfelelő összegű bírsággal kell sújtani. §

A belső képzést folytató intézmények nyilvántartása

Belső képzésnek minősül a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselői továbbképzés. §

A kizárólag belső képzést folytató intézményről egyszerűsített nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványát a 48/2001. (XII. 29.) OM rend. 5. számú melléklete tartalmazza.

A kérelemhez csatolni kell:

 1. a Gt. hatálya alá tartozó kérelmező esetén a cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
 2. az Gt. hatálya alá nem tartozó kérelmező esetén a hatályos létesítő okiratát, valamint
 3. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének bizonylatát.

Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke négyezer forint, a jogorvoslati díj mértéke háromezer forint. §

Az egyszerűsített nyilvántartás tartalmazza:

 1. a nyilvántartásba vétel tényét;
 2. a felnőttképzést folytató intézmény elnevezését, székhelyét;
 3. a nyilvántartásba vételi számot;
 4. a nyilvántartásba vételnek és az érvényességi idő lejáratának időpontját;
 5. a nyilvántartást vezető nevét, hivatalos bélyegzőlenyomatát;
 6. a belső képzés pontos megjelölését,
 7. a nyilvántartásból való törlés időpontját és okát. §

A felnőttképzésben résztvevők adatainak nyilvántartása

A felnőttképzést folytató intézmények állami vagy európai uniós forrásból támogatott felnőttképzésben résztvevők adatait továbbítják az állami szakképzési és felnőttképzési intézet számára, amely ezen adatokat elektronikusan és mások számára hozzá nem férhető módon tartja nyilván és 40 évig kezeli. Ezeket az adatokat a felnőttképzésben résztvevők által igénybe vett támogatások párhuzamos finanszírozásának elkerülése, a felnőttképzés ellenőrzése, valamint a felnőttképzés rendszerének hatékonyságát elemző vizsgálatok céljából kezelik. §