Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Idegenvezetői tevékenység

Létrehozva: 2011. május 23.
Módosítás: 2012. február 29.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

E cím alatt olvashatnak az idegenvezető feladatairól, a szakképesítés, azaz az idegenvezetői igazolvány megszerzésének feltételeiről, követelményeiről. Ismertetésre kerül, hogy mit kell tennie annak, aki idegenvezetői tevékenységet szeretne folytatni Magyarországon.

Cikk:

Idegenvezetői tevékenység folytatása

Bevezető
I. Letelepedés
Idegenvezetői tevékenység folytatásának bejelentése
II. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Bevezető

Az ügyleírás tartalmazza, hogy mit kell tennie annak, aki idegenvezetői tevékenységet szeretne folytatni Magyarországon. A leírás I. fejezete tartalmazza a letelepedésre vonatkozó szabályokat. A tevékenység végezhető magánszemélyként és társas vállalkozásként, de a társas vállalkozási forma csak akkor alkalmazható, ha a gazdálkodó szervezet rendelkezik olyan taggal, vagy munkavállalóval, aki a jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Az alapvető előírások ugyanúgy vonatkoznak mind a magánszemélyekre, mind a gazdálkodó szervekre az engedélyezési, bejelentési eljárásokban. A II. fejezet a határon átnyúló szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eljárást írja le.

Az idegenvezetői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai szempontból jelentős értékeknek és egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek számára a helyszínen való részletes ismertetése és ehhez kapcsolódóan a látogatók számára nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben segítség nyújtása §.

I. Letelepedés

A letelepedés keretében történő szolgáltatásnyújtás a gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatását jelenti erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján §. A valamely más EGT-államban honos szolgáltató letelepedés keretében a Magyarországon honos szolgáltatókkal azonos feltételek szerint kezdheti meg és folytathatja szolgáltatási tevékenységét, és vele szemben a Magyarországon honos szolgáltatókkal azonos követelményeket kell alkalmazni §.

Idegenvezetői tevékenységet végezhet gazdálkodó szervezet és magánszemély egyaránt Magyarországon.

Idegenvezetői tevékenységet az a személy folytathat, aki

rendelkezik a külön jogszabályban előírt idegenvezetői szakképesítéssel §.

Idegenvezetői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amely esetében

a vállalkozás nevében a tevékenységet ténylegesen végző személy rendelkezik a külön jogszabályban előírt idegenvezetői szakképesítéssel §.

Idegenvezetői tevékenység folytatásának bejelentése

Eljárás célja: Az idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándékot kötelező a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek a kereskedelmi hatóság a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hatósági igazolványt állít ki §.

Ügyintézés feltételei:

Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek idegenvezetői szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az idegenvezetői tevékenység csak azon (azokon) a nyelven (nyelveken) folytatható, amely (amelyek) tekintetében az idegenvezetői tevékenységet folytató személy nyelvvizsgát tett, vagy az azzal egyenértékű nyelvismerettel rendelkezik.

Az idegenvezetői tevékenységet folytató nem természetes személy vállalkozás esetén a vállalkozás nevében a tevékenységet ténylegesen végző személynek kell idegenvezetői szakképesítéssel rendelkeznie. A tevékenység folytatására irányuló szándékra vonatkozó bejelentési kötelezettség pedig a vállalkozást terheli tagjai és alkalmazottai tekintetében.

Eljáró szerv: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Ügyintézés módja: A bejelentés személyesen vagy meghatalmazott útján az MKEH Ügyfélszolgálati Irodáján (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf.: 919.) vagy elektronikusan nyújtható be.

Ügyintézési határidő: Az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10 munkanapon belül hivatalból nyilvántartásba veszi az idegenvezetői tevékenységet folyató szolgáltatót, és a hatóság által vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

Ügyintézés költségei: 10 000 Ft eljárási díj

A benyújtandó kérelem tartalma:

A bejelentés tartalmazza a szolgáltató (önálló vállalkozó, vagy szervezet alkalmazottja):

 1. nevét,
 2. születési idejét és helyét,
 3. anyja nevét,
 4. lakcímét vagy székhelyét,
 5. telefonszámát,
 6. e-mail címét,
 7. a folytatni kívánt tevékenység megjelölését,
 8. azon idegen nyelv(ek) megjelölését, amely(ek)en folytatni kívánja a tevékenységet.

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

 1. Nyomtatvány:
 2. Elektronikus űrlap:

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy csatolja:

 1. az idegenvezetői szakképesítését igazoló okirat másolatát,
 2. a nyelvismeretet tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, vagy az azzal egyenértékű nyelvismeretet igazoló okirat másolatát,
 3. igazolvány méretű fényképét (papíralapú benyújtás esetén 2 darabot),
 4. személyazonosító igazolványának fénymásolatát,
 5. nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a bejelentés nyomtatványon feltüntetett, a kötelező adatszolgáltatáson túlmenően bekért személyes adatait, kizárólag az azonosíthatóság céljából a hatósági nyilvántartásában kezelje,
 6. eljárási díj befizetésének igazolását.

Jogszabályi háttér:

 1. 2005. évi CLXIV törvény a kereskedelemről §
 2. 33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet az idegenvezetői tevékenységről §

Az eljáró szervről további információk érhetők el az alábbi linken.

Segítség:

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Idegenforgalmi Hatósági Iroda által ellátott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásával kapcsolatos közigazgatási feladatokról további információ érhető el az alábbi linken.

II. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás a szolgáltatási tevékenység letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel történő folytatását jelenti §. Ebben az esetben valamely más EGT-tagországban letelepedett vállalkozás, vagy magánszemély szeretne gazdasági tevékenységet folytatni Magyarországon, aki erre a letelepedés helye szerinti tagországban jogosultsággal rendelkezik.

A valamely más EGT-államban letelepedett, ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatónak (a továbbiakban: a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató) a Magyarország területén való, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásához - ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet a közrend védelme, a közbiztonság, a nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekek védelme érdekében, továbbá közegészségügyi vagy környezetvédelmi követelmények érvényesítése céljából a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan kifejezetten eltérően nem rendelkezik - nincs szükség engedélyezésre, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének a bejelentésére vagy bármilyen tanúsítvány, hatósági bizonyítvány vagy igazolvány meglétére §. Ha jogszabály előírja, hogy a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltató köteles az ott meghatározott, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak bejelenteni, a bejelentésre a 2009. évi LXXVI. törvény II. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni §.

Az idegenvezetői tevékenység előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakma §. A bejelentés megtételére kijelölt hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal.

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Eljárás célja: Az idegenvezetői tevékenység előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakma Magyarországon. A szolgáltatásnyújtó köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a kijelölt hatóságnak bejelenteni.

Ügyintézés feltételei:

A határon átnyúló szolgáltatás keretében Magyarországon ideiglenesen folytatandó idegenvezetői tevékenységet a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtást megelőzően köteles írásban bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) részére.

A hatóság a bejelentést egyedileg bírálja el. Az eljárás során a hatóság a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy az oklevél/bizonyítvány/igazolása idegenvezetői tevékenység gyakorlására jogosít a származási országban. A MKEH a megfelelő bejelentés megtörténtéről igazolást ad ki. A bejelentés 1 évre szól.

Eljáró szerv: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Ügyintézés módja: Tájékoztató, bejelentőűrlap az MKEH Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) szerezhető be, a bejelentést is ott lehet megtenni személyesen vagy meghatalmazott által. A bejelentőűrlap letölthető a www.mkeh.gov.hu weboldalról is.

Postai beküldés esetén a bejelentést célszerű ajánlott levélként a MKEH címére (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1534 Budapest BKKP, Pf.: 919.) elküldeni.

Ügyintézési határidő: Az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi az idegenvezetői tevékenységet folyató szolgáltatót, és a hatóság által vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

Ügyintézés költségei:

A közigazgatási hatósági eljárás általános mértékű illetéke: 3 000 Ft.

A benyújtandó kérelem tartalma:

A bejelentés tartalmazza:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai biztosíték összegéről vagy az abban foglalt garancia felső határáról,
 5. a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett időtartamát,
 6. a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet,
 7. annak megjelölését, hogy mely nyelven (nyelveken) kívánja a tevékenységet folytatni,
 8. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 9. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 10. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
 11. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

 1. Nyomtatvány:

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. állampolgárságot igazoló közokirat másolata
 2. olyan okirat hiteles másolata és fordítása, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására
 3. a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatai és hiteles fordításai, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette
 4. abban az esetben, ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma, akkor annak az okiratnak a hiteles másolata és hiteles fordítása, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban
 5. eljárási illeték megfizetésének igazolása

Jogszabályi háttér:

 1. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól §
 2. 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről §
 3. 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról §
 4. 33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet az idegenvezetői tevékenységről §

Az eljáró szervről további információk érhetők el az alábbi linken.

Segítség:

A határon átnyúló szolgáltatás keretében Magyarországon folytatott idegenvezetői tevékenységgel kapcsolatos tájékoztató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján az EU harmonizált tevékenységek pont alatt érhető el.