Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Magán-állatorvosi tevékenység folytatása

Létrehozva: 2011. május 25.
Módosítás: 2012. március 13.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás tartalmazza, hogy mit kell tennie annak, aki állatorvosi tevékenységet szeretne folytatni Magyarországon.

Cikk:

Magán-állatorvosi tevékenység folytatása

Bevezető
I. Fejezet - Letelepedés
Magyar Állatorvosi Kamarai tagság kérelmezése
Állatorvosi rendelő létesítésének engedélyeztetése
Működési engedély kérelmezése
Ketamin tartalmú szer használatának bejelentése a rendőrségnél
II. Fejezet - Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő magán-állatorvosi tevékenység bejelentése

Bevezető

Az ügyleírás tartalmazza, hogy mit kell tennie annak, aki állatorvosi tevékenységet szeretne folytatni Magyarországon. A leírás I. fejezete tartalmazza a letelepedésre vonatkozó szabályokat. A tevékenység végezhető magánszemélyként és társas vállalkozásként, de a társas vállalkozási forma csak akkor alkalmazható, ha a gazdálkodó szervezet rendelkezik olyan taggal, vagy munkavállalóval, aki a jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Az alapvető előírások ugyanúgy vonatkoznak mind a magánszemélyekre, mind a gazdálkodó szervekre az engedélyezési, bejelentési eljárásokban. A II. fejezet a határon átnyúló szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eljárást írja le.

Magán-állatorvosi tevékenységnek minősül az állattartó, illetőleg más személy megrendelésére végzett

 1. állatvizsgálat és kezelés;
 2. az állatbetegségek megelőzésére, gyógyítására szolgáló intézkedések megtétele;
 3. az állat tartásával, gyógyításával és az egyéb állatorvosi tevékenységgel összefüggő szaktanácsadás;
 4. az állatnak védő- és egyéb oltások beadása;
 5. az állatból vér-, tej- vagy más minták vétele;
 6. az elhullott állat vizsgálata;
 7. az állat gyógykezelésére szolgáló szerek rendelése;
 8. a vágóhídon kívüli, nem közfogyasztási célú vágásoknál a vágóállat és a hús vizsgálata, ezzel összefüggésben állatorvosi szakvélemény kiadása. §

A magán-állatorvosi tevékenység gyakorolható

 1. "Táskás" állatorvosként
 2. Magán-állatorvosi rendelőben
 3. Magán-állatorvosi szakrendelőben
 4. Magánállatkórházban
  • Kisállatkórházban (kutya-macska, illetve más kedvtelésből tartott állatok)
  • Nagyállatkórházban (gazdasági haszonállatok)

Az állatorvosi rendelő állatorvos, illetőleg - állatorvost is foglalkoztató - jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet által fenntartott, az állatok vizsgálatára és gyógykezelésére kialakított helyiség. §

Az állatorvosi rendelőintézet természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet által működtetett, állatorvosi végzettséggel irányított és több állatorvost foglalkoztató olyan - több helyiségből álló - állat-egészségügyi szolgáltató intézmény, ahol az állattulajdonos kérésére az állatok vizsgálata, sürgősségi, szakosított és egyéb speciális követelményeket igénylő gyógykezelése, továbbá az állatok utókezelésével és ápolásával kapcsolatos szaktanácsadás is biztosított. §

Az állatkórház természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet által működtetett, szakállatorvosi végzettséggel rendelkező állatorvos által irányított olyan állat-egészségügyi szolgáltató intézmény, ahol a tulajdonos (az állattartó) kérésére az állatok vizsgálata, sürgősségi, szakosított és egyes speciális követelményeket igénylő gyógykezelése, valamint átmeneti ideig történő elhelyezése, ápolása és ez alatt rendszeres állat-egészségügyi felügyelete is biztosított. §

Az állatklinika az állatorvosi alap- és továbbképzést, valamint szakirányú kutatást is szolgáló komplex állatkórházi intézmény, ahol a tulajdonosok kérésére az állatok sürgősségi (elsősegély jellegű), szakosított (fertőző és nem fertőző állatbetegségek), valamint speciális (belgyógyászati, szülészeti-szaporodásbiológiai, sebészeti és különleges műszeres vagy műtéti) vizsgálata és gyógykezelése folyik, bentlakásos vagy ambuláns módon. §

I. Fejezet - Letelepedés

A letelepedés keretében történő szolgáltatásnyújtás a gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatását jelenti erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján. §

A valamely más EGT-államban honos szolgáltató letelepedés keretében a Magyarországon honos szolgáltatókkal azonos feltételek szerint kezdheti meg és folytathatja szolgáltatási tevékenységét, és vele szemben a Magyarországon honos szolgáltatókkal azonos követelményeket kell alkalmazni. §

Magán-állatorvosi tevékenységet Magyarországon az az állatorvos végezhet, aki rendelkezik

 1. kamarai tagsággal,
 2. a tevékenység gyakorlásához szükséges szintű magyar nyelvtudással,
 3. a kamara által előírt, a bejelentett szakmai tevékenységéhez szükséges felszereléssel, illetve a külön jogszabályban foglalt feltételeknek is megfelelő helyiséggel,
 4. a magán-állatorvosi tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással, valamint
 5. a névjegyzékbe bejegyzett székhellyel.

A feltételek teljesítése esetén a Magyar Állatorvosi Kamara működési engedélyt ad ki. A tevékenység magánszemélyként is végezhető. Magán-állatorvosi tevékenységet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet csak akkor folytathat, ha e tevékenységben olyan állatorvost foglalkoztat, aki megfelel a törvény által előírt személyi feltételeknek.

Magyar Állatorvosi Kamarai tagság kérelmezése

Eljárás célja: Magán-állatorvosi tevékenységet az az állatorvos végezhet, aki tagja a Magyar Állatorvosi Kamarának. Az eljárás célja, hogy a kérelmezőt a Magyar Állatorvosi Kamara tagjai közé felvegye.

Ügyintézés feltételei: A Kamara tagja lehet az, aki

 1. Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
 2. magyar egyetemen állatorvosi diplomát szerzett, vagy külföldi egyetemen szerzett állatorvosi diplomáját honosították, illetőleg szakképesítését elismerték,
 3. Magyarország területén állatorvosi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat, vagy kíván folytatni,
 4. vállalja, hogy a kamarai díjat az alapszabályban meghatározott módon fizeti, továbbá
 5. az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.

Eljáró szerv: a Magyar Állatorvosi Kamara illetékes szerve (annál a megyei szervnél célszerű az eljárást megindítani, ahol a rendelőt kívánják üzemeltetni)

Ügyintézés módja: Személyesen vagy meghatalmazott útján. A meghatalmazott által történő eljáráshoz meghatalmazásra van szükség. Ezt lehet ügyvéd vagy közjegyző előtt elkészíteni, de elegendő az is, ha két tanú előtt kötik meg a szerződést. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (név, anyja neve, lakóhelye, személyazonosító igazolvány száma) és sajátkezű aláírását, a meghatalmazás tárgyát, két tanú aláírását, lakóhelyét valamint a dátumot.

Ügyintézési határidő: 1-2 hét (az adott kirendeltség ügyszámától függ)

Ügyintézés költségei:

 1. regisztrációs díj: 15 000 Ft
 2. felvétel esetén alaptagdíj: 1500 Ft/hó
 3. kiegészítő tagdíj: 3000 Ft/hó/ügyeleti kör

A benyújtandó kérelem tartalma:

 1. Magyar Állatorvosi Kamara azon megyei szervezetének megnevezése, ahová a kérelmező benyújtja a kérelmet
 2. a kérelmező teljes neve
 3. a kérelmező születéskori neve
 4. a kérelmező születési helye és ideje
 5. a kérelmező anyja neve
 6. a kérelmező állampolgársága
 7. leendő székhelyének megnevezése (a kamarai törvény értelmében minden kamarai tagnak kötelező megadnia "Székhelyet". Működési engedély nélküli tagság esetében ez egyezzen meg a lakcímmel. Amennyiben a jelentkező működési engedélyt is kér, a székhely megadása függ attól, hogy ki, milyen formában kívánja végezni tevékenységét. Egyéni vállalkozónak minősülőknél és társas vállalkozások (Kft., Bt.) tulajdonrésszel bíró tagja esetében a székhely a vállalkozás székhelye legyen. Alkalmazottak esetében a székhely lehet lakcím, vagy a munkavégzés helye, ahol alkalmazásban áll.)
 8. pontos lakcím irányítószámmal
 9. levelezési cím irányítószámmal
 10. számlázási cím (cégnév és cím, amire a kérelmező a számla kiállítását kéri)
 11. telefonszám
 12. működő e-mail cím
 13. korábbi kamarai nyilvántartási szám (ha volt ilyen), annak kelte, illetve annak megjelölése, hogy melyik megyei szervezetnél mettől, meddig tartott a tagság
 14. nyilatkozat arról, hogy korábbi tagság esetén volt-e etikai büntetése a kérelmezőnek
 15. állatorvosi diploma száma, kelte, kiadásának helye (intézmény)

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

A tagfelvételi adatlap letölthető a honlapról.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. személyi adatokat igazoló okirat másolata
 2. Magyarországi lakóhelyet igazoló okirat másolata (a kamarai tagság feltétele a magyarországi lakóhely)
 3. erkölcsi bizonyítvány
 4. diploma másolata
 5. nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
 6. friss igazolványkép
 7. érvényes állatorvosi felelősségbiztosítási szerződés másolata

Jogszabályi háttér:

 1. 1995. évi XCIV. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról és a magánállat-orvosi tevékenység gyakorlásáról §

Az eljáró szervről további információk érhetők el az alábbi linken.

Állatorvosi rendelő létesítésének engedélyeztetése

Eljárás célja: Állatorvosi rendelő helyiséget tartalmazó építmény építése, ilyen rendeltetésű helyiséget tartalmazó bővítése, átalakítása esetén szükség van az építésügyi hatóság engedélyére.

Ügyintézés feltételei: Az első és másodfokú építésügyi hatósági eljárásban a megyei kormányhivatal kerületi állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatala, illetve a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága szakhatóságként jár el. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Eljáró szerv: az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet §

1/A és 1/B mellékletei tartalmazzák az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó települési, fővárosi kerületi önkormányzatok jegyzőinek listáját.

Hivatalkereső szolgáltatás

Ügyintézés módja: Lehetséges személyesen, írásban, ha az eljáró hatóság biztosítja a feltételeket, elektronikusan.

Ügyintézési határidő: 15 nap

Ügyintézés költségei: építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében az alapilleték 5000 forint, melyen felül meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint fizetendő.

A benyújtandó kérelem tartalma:

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tartalmazza:

 1. az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát;
 2. a kérelmező nevét, címét, telefonszámát;
 3. külföldi ügyfél esetén a magyarországi lakcímmel rendelkező kézbesítési meghatalmazott nevét, címét;
 4. az ingatlannal rendelkezni jogosultak nevét, címét;
 5. a tervező nevét, címét, jogosultságát;
 6. a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, amely lehet:
  • elvi építési engedélyezési eljárás,
  • építési engedélyezési eljárás, egyszerűsített építési engedélyezési eljárás, módosított építési engedélyezési eljárás,
  • bontási engedélyezési eljárás,
  • használatbavételi engedélyezési eljárás,
  • fennmaradási engedélyezési eljárás,
  • fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás,
  • összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás,
 7. a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, különösen
  • a tervezett műszaki megoldásnak az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól való esetleges eltérése engedélyezésének szükségességét,
  • szükség szerint a létrehozandó önálló rendeltetési egységek számát és rendeltetését,
  • a kérelemmel érintett építmények számát és rendeltetését,
 8. a kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét;
 9. a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását, különösen:
  • építési jogosultság igazolása,
  • építészeti-műszaki dokumentáció,
  • tervezői nyilatkozat,
  • felelős műszaki vezető nyilatkozata,
  • építési műszaki ellenőr nyilatkozata,
  • építésügyi műszaki szakértői nyilatkozat, vélemény,
  • építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat,
  • tervtanácsi szakmai vélemény,
 10. az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását; és
 11. az építtető aláírását.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. építési jogosultság igazolása,
 2. építészeti-műszaki dokumentáció,
 3. tervezői nyilatkozat,
 4. felelős műszaki vezető nyilatkozata,
 5. építési műszaki ellenőr nyilatkozata,
 6. építésügyi műszaki szakértői nyilatkozat, vélemény,
 7. építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat,
 8. tervtanácsi szakmai vélemény,
 9. az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

A tervezett építési tevékenység építészeti-műszaki tervdokumentációját a tervezett építmény helyének, környezetének, rendeltetésének, a tervezett építési tevékenység jellegének, a tervfajtának, valamint az építésügyi hatósági eljárás jellegének megfelelő - a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. mellékletben meghatározott - tartalmú és részletezettségű dokumentumokból magyar nyelven kell összeállítani.

A tervező az építészeti-műszaki dokumentáció összeállítása során gondoskodik arról, hogy az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon a helyszínről, annak környezetéről készített minden olyan hitelt érdemlő dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és amely lehetővé teszi a döntés meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadása feltételeinek vizsgálatát, igazolását.

A jogszabállyal védett építményen vagy területen történő építési tevékenység esetén, illetve ha azt külön jogszabály előírja, akkor az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv is.

A tervdokumentációt aláíró-címlappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap az engedélyezés tárgyát képező építési tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtető nevét, illetve cég megnevezését, a tervező nevét. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervező nevét, a tervezési jogosultság számát és a tervező sajátkezű aláírását. Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell:

 1. a tervezett építési tevékenység megnevezését, az építmény rendeltetését,
 2. az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,
 3. az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként,
 4. a tervezők nevét és eredeti aláírását,
 5. a tervezés időpontját,
 6. az építésügyi hatósági engedélyt kérelmező nevét és eredeti aláírását.

Jogszabályi háttér:

 1. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről §
 2. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről §
 3. 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről §
 4. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról §

Működési engedély kérelmezése

Eljárás célja: A megfelelő helyiség biztosítása a tevékenység gyakorlásához. A rendelő létesítését - a Magyar Állatorvosi Kamara területi szervezetének az alapfelszereltség meglétére vonatkozó igazolása alapján - a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága engedélyezi.

Ügyintézés feltételei: Az állatorvosi működéséhez (engedélyezett tevékenységi köréhez) szükséges alapfelszereltséget és személyi feltételeket a Magyar Állatorvosi Kamara illetékes területi szervezete ellenőrzi, míg a rendelőt járványügyi szempontból, továbbá az állatgyógyászati készítmények tárolását és felhasználását, valamint a további felhasználásra alkalmatlan gyógyászati eszközök és segédeszközök, a rendelőben képződő állati hulladékok átmeneti tárolását, illetve ártalmatlanná tételét a területileg illetékes állomás ellenőrzi.

Eljáró szerv: a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai.

Hivatalkereső szolgáltatás

Ügyintézés módja: Kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni kell a Magyar Állatorvosi Kamara igazolását arról, hogy a szükséges felszerelések rendelkezésre állnak. Az igazolás nélkül is benyújtható a kérelem, ilyenkor a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága keresi meg a Magyar Állatorvosi Kamarát.

Ügyintézési határidő: 1-2 hét (az adott kirendeltség ügyszámától függ)

Ügyintézés költségei: A működési engedély eljárási illetéke 10 000 Ft.

A benyújtandó kérelem tartalma: A kérelemnek nincs kötött formája, gyakorlatilag annak kell benne szerepelnie, hogy melyik állatorvos, hol és milyen tevékenységet szeretne folytatni. A tevékenység gyakorolható ún. táskás állatorvosi, állatorvosi rendelő vagy állatkórház formájában.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. a Magyar Állatorvosi Kamara igazolása arról, hogy a szükséges felszerelések rendelkezésre állnak

Jogszabályi háttér:

 1. 1995. évi XCIV. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról és a magánállat-orvosi tevékenység gyakorlásáról §
 2. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról §

Ketamin tartalmú szer használatának bejelentése a rendőrségnél

Eljárás célja: Ha az állatorvosi rendelőben a magán-állatorvos műteni is kíván, akkor az altatáshoz szükséges ketamin tartalmú szerekkel végzett tevékenységet be kell jelentenie a rendőrségnek.

Ügyintézés feltételei:

Az állatgyógyászati intézmény, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, valamint a magán-állatorvos a kábítószerrel vagy pszichotróp anyaggal végzett tevékenységét - annak megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelentenie a rendőrhatóságnak. A rendőrség - a hiánytalan adatszolgáltatást követően - a bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vétel tényéről 15 napon belül visszavonásig hatályos hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány birtokosa az általa felhasznált kábítószerről és pszichotróp anyagról évente - összesített formában, minden év január 31-ig - tájékoztatja a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, és a rendőrséget.

Az ügyintézésről további információ érhető el az alábbi linken.

Eljáró szerv: Országos Rendőr-főkapitányság vagy a területi rendőr-főkapitányság

Ügyintézés módja: A tevékenység bejelentése az "Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti Osztály 1903 Budapest, Pf.: 314/15." levelezési címre történhet.

Ügyintézési határidő: 10 munkanap

Ügyintézés költségei: 2 200 Ft illetékbélyeg formában

A benyújtandó kérelem tartalma:

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 1. a tevékenységet végző szervezet, illetve a magán-állatorvos neve, székhelyének címe;
 2. a tevékenységet végző szervezet azonosítószáma (cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés száma, egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel száma, költségvetési szervek törzskönyvi száma), illetve magán-állatorvos esetén a kamarai igazolvány száma;
 3. a tevékenység jellege (állatgyógyászati intézmény, állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, magán-állatorvos);
 4. a tevékenység helyének pontos megjelölése;
 5. a kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személy megnevezése;
 6. a tevékenység jellegének megfelelő engedélyek (forgalmazási engedély / rendelő, szakrendelő (rendelőintézet), kórház, klinika engedélye / magán-állatorvosnál kamarai engedély) adatai (az engedély száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte és időbeli hatálya);
 7. a tárolóhely és a tárolási rend leírása (helyileg hol, miben, zárhatóság módja, kik férnek hozzá, ki(k) vezeti(k) a nyilvántartást).

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linken.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. Működésre jogosító engedélyek fénymásolata,
 2. Az általános illetéket a beadványon illetékbélyeg formában kell leróni.

Jogszabályi háttér:

 1. 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről §

Az eljáró szervről további információk érhetők el az alábbi linken.

II. Fejezet - Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás a szolgáltatási tevékenység letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel történő folytatását jelenti. § Ebben az esetben valamely más EGT-tagországban letelepedett vállalkozás, vagy magánszemély szeretne gazdasági tevékenységet folytatni Magyarországon, aki erre a letelepedés helye szerinti tagországban jogosultsággal rendelkezik.

A valamely más EGT-államban letelepedett, ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatónak (a továbbiakban: a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató) a Magyarország területén való, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásához - ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet a közrend védelme, a közbiztonság, a nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekek védelme érdekében, továbbá közegészségügyi vagy környezetvédelmi követelmények érvényesítése céljából a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan kifejezetten eltérően nem rendelkezik - nincs szükség engedélyezésre, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének a bejelentésére vagy bármilyen tanúsítvány, hatósági bizonyítvány vagy igazolvány meglétére. § Ha jogszabály előírja, hogy a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltató köteles az ott meghatározott, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak bejelenteni, a bejelentésre a 2009. évi LXXVI. törvény II. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. §

A magán-állatorvosi tevékenység előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakma. §

A hatóság vizsgálja a magánszemélyek szolgáltatás nyújtására való alkalmasságát, és a gazdálkodó szervezet szolgáltatásnyújtásra való jogosultságát. Az állatorvosi tevékenység esetében a Magyar Állatorvosi Kamarához kell bejelenteni a határon átnyúló tevékenység folytatására irányuló szándékot.

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő magán-állatorvosi tevékenység bejelentése

Eljárás célja: A Magyarország területén, a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett magán-állatorvosi tevékenység olyan tevékenységnek minősül, amelyet a szolgáltatásnyújtó köteles bejelenteni a rendeletben meghatározott hatóságnak, vagyis a Magyar Állatorvosi Kamarának.

Ügyintézés feltételei: Ha szolgáltatásnyújtó a bejelentési kötelezettség alá tartozó határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga végzi az adott tevékenységet, akkor bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni. A szolgáltatásnyújtó bejelentése egy évre szól.

Eljáró szerv: a Magyar Állatorvosi Kamara illetékes szerve

Ügyintézés módja: Személyesen, postai úton, vagy elektronikus aláírás alkalmazásával elektronikusan. A meghatalmazott által történő eljáráshoz meghatalmazásra van szükség. Ezt lehet ügyvéd vagy közjegyző előtt elkészíteni, de elegendő az is, ha két tanú előtt kötik meg a szerződést. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (név, anyja neve, lakóhelye, személyazonosító igazolvány száma) és sajátkezű aláírását, a meghatalmazás tárgyát, két tanú aláírását, lakóhelyét valamint a dátumot.

A benyújtandó kérelem tartalma: A bejelentés tartalmazza:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai biztosíték összegéről vagy az abban foglalt garancia felső határáról,
 5. a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett időtartamát,
 6. a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet,
 7. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 8. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 9. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
 10. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

Az ügyintézéshez nem tartozik külön formanyomtatvány.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. állampolgárságot igazoló közokirat másolata
 2. olyan okirat hiteles másolata és fordítása, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására
 3. a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatai és hiteles fordításai, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette
 4. abban az esetben, ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma, akkor annak az okiratnak a hiteles másolata és hiteles fordítása, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban

Jogszabályi háttér:

 1. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól §
 2. 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről §
 3. 1995. évi XCIV. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról és a magánállat-orvosi tevékenység gyakorlásáról §
 4. 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról §

Az eljáró szervről további információk érhetők el az alábbi linken.