Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Taxizás

Létrehozva: 2011. május 23.
Módosítás: 2016. december 9.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

E cím alatt olvashatnak többek között a személytaxi-szolgáltatás végzéséhez szükséges taxiengedély kiadásának feltételeiről, az engedély bevonásáról, a gépkocsival kapcsolatos követelményekről, valamint a személytaxi vezetői igazolványra vonatkozó szabályokról.

Cikk:

Taxizás és személyszállító szolgáltatás

Általános szabályok
A személyszállító szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések
Személyes megbízhatóság
Szakmai alkalmasság
Megfelelő pénzügyi teljesítőképesség
A személygépkocsival szemben támasztott követelmények
Személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata
Képzés és vizsga
A tevékenységi engedély
Az infokommunikációs eszközön keresztül megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok
Ellenőrzés
Meghatározott (maximált vagy fix) ár a személyszállításban

Általános szabályok

A személytaxi-szolgáltatást és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásra, a díj ellenében személyt szállító személygépkocsi vezetőjére, a személyszállító szolgáltatást igénybe vevőre (a továbbiakban: utas), a diszpécserszolgálatra, valamint az önálló diszpécserszolgálatra vonatkozó szabályokat a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet határozza meg. §

Személyszállító szolgáltatásnak minősül a személygépkocsival, ellenérték - ideértve a továbbiakban a teljes- vagy részleges költségtérítést, költség átvállalást, költség megosztást is - fejében végzett tevékenység, amely megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben meghatározott személyszállítási szolgáltatásnak. §

Személytaxi-szolgáltatásnak minősül a viteldíjjelző készülékkel ellátott, a személygépkocsi vezetőjén kívül legalább négy és legfeljebb hat utas utazására alkalmas személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás. §

Személygépkocsival üzletszerűen, ellenérték fejében személyt csak személytaxi-szolgáltatást folytató, vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat. Utas kizárólag az e rendeletben meghatározott feltéteknek megfelelő vállalkozás által nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. §

A személyszállító szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések

Személyszállító szolgáltatás a szolgáltatás folytatására jogosító hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély) birtokában végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozhat.

A tevékenységi engedélyt - kérelemre - a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A közlekedési hatóság kérelemre - a tevékenységi engedélyen kívül - a vállalkozás által személyszállító szolgáltatás végzése céljából üzemben tartott személygépkocsikra személygépkocsinként engedélykivonatot is kiállít. Ugyanarra a személygépkocsira csak egyféle - tehát vagy személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó - engedélykivonat állítható ki.

Tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság annak a vállalkozásnak ad, amely a tevékenység folytatásához e rendeletben - továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében - meghatározott feltételeknek megfelel.

Engedélykivonatot a közlekedési hatóság a tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsira abban az esetben ad ki, ha a személygépkocsi megfelel az e rendeletben - továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat rendeletében - meghatározott feltételeknek.

A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.

A személygépkocsis személyszállító szolgáltatás fehér alapszínű, sorozatban előállított, állandó rendszámtáblával és regisztrációs matricával ellátott személygépkocsival végezhető. §

A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt - erre irányuló kérelemre - annak a vállalkozásnak adja ki, amely igazolja a vállalkozás

 1. szakmai irányítójának személyes megbízhatóságát,
 2. szakmai irányítójának szakmai alkalmasságát és
 3. megfelelő pénzügyi teljesítőképességét,

továbbá - ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését - a kérelemhez csatolja a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e feltételek teljesüléséről.

A vállalkozásnak - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül - rendelkeznie kell:

 1. olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság a 10. §-ban meghatározottak szerint elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálaton a személyszállító szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített; és
 2. olyan személygépkocsi vezetővel, aki
  • legalább két éve "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,
  • az e rendeletben előírt vizsgakötelezettségének eleget tett, valamint
  • betöltötte a huszonegyedik életévét.
 3. személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi engedély esetén a 176/2015 (VII.7.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel. §

Személyes megbízhatóság

A személyes megbízhatóság követelményének a vállalkozás szakmai irányítója abban az esetben nem felel meg, ha

 1. korábban olyan vállalkozás szakmai irányítója volt, amelynél a vezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre, valamint az önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás használatára vonatkozó rendelkezéseket megsértették, és ezért a tevékenységet engedélyező hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét felfüggesztette, a felfüggesztés időtartama alatt;
 2. korábban egyéni vállalkozó volt és a személyszállító szolgáltatásra vonatkozó vállalkozói tevékenységének a folytatását a közlekedési hatóság megtiltotta, a megtiltásáról hozott határozat végrehajthatóvá válásától számított egy évig, vagy ha a határozatban foglalt időtartam ennél hosszabb, akkor addig az időtartamig;
 3. korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelyet a cégbíróság hivatalból törölt, a jogerős törléstől számított egy évig;
 4. korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság visszavonta, a visszavonástól számított egy évig;
 5. az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül jogerősen elmarasztalták a rendelet által meghatározott tevékenység engedély nélküli végzése miatt;
 6. korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság jogsértés miatt - ideértve a helyi önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatára kiadott jogszabályok megsértését is - visszavonta, a visszavonástól számított egy évig; vagy
 7. büntetett előéletű. §

Szakmai alkalmasság

A szakmai irányítónak - a jogszabályban meghatározott kivétellel - személytaxis vállalkozói képesítéssel vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel (a továbbiakban: képesítés) kell rendelkeznie. A képesítés megszerzéséhez a szakmai irányítónak az 1. melléklet szerinti szaktanfolyamon kell részt vennie, és eredményes vizsgát kell tennie. A képesítés megszerzéséhez szükséges vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A szakmai irányító a képesítés megszerzését a közlekedési hatóság által kiadott személytaxis vállalkozói vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói vizsgabizonyítvánnyal igazolja.

A tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtásakor a fenti vizsgabizonyítvány megszerzése alól hat hónapos haladékot kaphat az a szakmai irányító, aki - a kérelem benyújtását megelőzően - tíz évnél nem régebben legalább öt évig szakmai irányító beosztásban dolgozott személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál. A közlekedési hatóság felmentést adhat a vizsgakötelezettség alól annak a személynek is, aki a 2. mellékletben meghatározott felsőfokú képesítésről kiállított okirattal rendelkezik. §

Megfelelő pénzügyi teljesítőképesség

A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás

 1. az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és
  • ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
  • szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
 2. rendelkezik a jogszabályban meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal. §

A személygépkocsival szemben támasztott követelmények

A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsit fel kell szerelni a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontjában meghatározottakkal.

A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsinak saját célra történő használata esetében az igénybevétel lehetőségének jelzésére szolgáló fényjelző berendezést (a továbbiakban: taxi szabadjelző) le kell venni, vagy le kell takarni úgy, hogy megtévesztésre ne legyen alkalmas.

Személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata

Azt a személygépkocsit, amellyel a vállalkozás a személyszállító szolgáltatást végezni kívánja, a tevékenységi engedély iránt benyújtott kérelem elbírálását megelőzően a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgaállomáson forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálatra kell bemutatni. §

Képzés és vizsga

A személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személytaxis személyszállító, a személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személygépkocsis személyszállító alapképesítési szaktanfolyamon kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. Nem kell alapképesítési szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát tennie annak, aki

 1. az e rendeletben meghatározott, az adott területre érvényes alapképesítéssel rendelkezik, vagy
 2. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet [a továbbiakban: 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet] 1. számú melléklet A. rész I. pont 1/a) alpontjában foglalt vizsgakötelezettséget teljesítette, és erről igazolása van.

A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A vizsgáztatást a közlekedési hatóság által kijelölt - a 4. melléklet szerinti szakmai képesítéssel rendelkező, vizsgajegyzőkönyvben megnevezett és szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő - vizsgabiztosok végzik. §

A tevékenységi engedély

A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozik. Mindkét tevékenységre külön-külön kell a tevékenységi engedélyt kiadni. A tevékenységi engedély ötéves időtartamra adható ki. A tevékenységi engedély időtartamát a közlekedési hatóság a vállalkozás kérelmére ismételten öt évre meghosszabbítja. Ha a vállalkozás a tevékenységi engedély kiadására e rendeletben meghatározott feltételeknek továbbra is megfelel, a tevékenységi engedély időbeli hatályának a meghosszabbítása nem tagadható meg. §

Az infokommunikációs eszközön keresztül megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok

Az infokommunikációs eszközön keresztül megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell.

Az infokommunikációs eszközön keresztül fogadott, továbbított és tárolt adatok kezelése az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott rendelkezések szerint történik. §

Ellenőrzés

A fenti rendelkezések megtartását - a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint, az általuk tervezett és az általuk elvégzett átfogó ellenőrzésről egymást tájékoztatva - a közlekedési hatóság, továbbá a fővárosban a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetője, helyi önkormányzat közlekedés-szervezője (a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedés-szervezője), valamint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek a rendeletben előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető vagy szabálysértési feljelentést tesznek, illetve hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik. §

Meghatározott (maximált vagy fix) ár a személyszállításban

A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat - a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete a területi kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a fogyasztóvédelmi hatóság és a szolgáltatásban közvetlenül érintett szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével rendeletben állapíthatja meg a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit. A személytaxi szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a képviselő-testület - a helyi körülmények mérlegelésével - legmagasabb hatósági árként vagy rögzített hatósági árként határozhatja meg. §

Fontos új rendelkezés az is, hogy a hatósági árra vonatkozó előírásokat megszegőkkel szemben már fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabhatnak. A bírság legkisebb összege a jogsértő magatartással elért anyagi előny, maximális mértéke pedig annak kétszerese. §