Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Utazásszervezés, utazásközvetítés

Létrehozva: 2011. május 23.
Módosítás: 2012. február 29.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

E cím alatt megtudhatják, hogy mi a különbség az utazásszervező és az utazásközvetítő tevékenység között, melyek e tevékenységek végzéséhez szükséges követelmények és mik a nyilvántartásba vétel feltételei. Ismertetésre kerül, hogy mit kell tennie annak, aki utazásszervező és -közvetítő tevékenységet szeretne folytatni Magyarországon.

Cikk:

Utazásszervező és -közvetítő tevékenység folytatása

Bevezető
I. Fejezet - Letelepedés
Hatósági nyilvántartásba vételi és engedélyezési kérelem utazásszervező és -közvetítő tevékenység gyakorlásához
II. Fejezet - Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő utazásszervező és -közvetítő tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Bevezető

Az ügyleírás tartalmazza, hogy mit kell tennie annak, aki utazásszervező és -közvetítő tevékenységet szeretne folytatni Magyarországon. A leírás I. fejezete tartalmazza a letelepedésre vonatkozó szabályokat. A tevékenység végezhető egyéni és társas vállalkozásként, feltéve, hogy a tevékenységért felelős személy rendelkezik a jogszabályban meghatározott utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal, megfelel a képesítési követelményeknek és egyéb jogszabályban rögzített feltételeknek, és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyezte számára a tevékenység folytatását. A II. fejezet a határon átnyúló szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eljárást írja le.

Az utazásszervezői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás, utazási szolgáltatás összeállítása és nyújtása §.

Az utazásközvetítői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése §.

I. Fejezet - Letelepedés

A letelepedés keretében történő szolgáltatásnyújtás a gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatását jelenti erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján §. A valamely más EGT-államban honos szolgáltató letelepedés keretében Magyarországon honos szolgáltatókkal azonos feltételek szerint kezdheti meg és folytathatja szolgáltatási tevékenységét, és vele szemben a Magyarországon honos szolgáltatókkal azonos követelményeket kell alkalmazni §.

Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, és kérelme alapján e tevékenység folytatását számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyezte.

Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás

 1. által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy),
 2. vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 3. vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől,
 4. - az utazásközvetítő kivételével - rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott vagyoni biztosítékkal §.

Hatósági nyilvántartásba vételi és engedélyezési kérelem utazásszervező és -közvetítő tevékenység gyakorlásához

Eljárás célja: Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység a kereskedelmi hatóság engedélyével folytatható §.

Ügyintézés feltételei:

Az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a kereskedelmi hatóság részére - annak utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa §.

Az utazásszervezői tevékenység folytatásának további feltétele, hogy a vállalkozó rendelkezzen a külön jogszabályban meghatározott vagyoni biztosítékkal §.

A vagyoni biztosíték lehet:

 1. bankgarancia,
 2. biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető,
 3. az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött, meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (pénzbeli letét). §

Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről §.

A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig (függetlenül a lejárat időpontjától) meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (MKEH) igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak október 31-éig azt kell igazolnia a MKEH részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja §.

A vagyoni biztosítéknak minden időszakban fedezetet kell nyújtania:

 1. az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint
 2. az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére §.

Eljáró szerv: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Ügyintézés módja: Az engedély iránti kérelmet postai úton, elektronikus úton vagy személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának Ügyfélszolgálati Osztályán lehet benyújtani.

Ügyintézési határidő: A hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidő 15 nap, az ügyintézési határidő 45 nap.

Ügyintézés költségei: 10 000 Ft eljárási díj

A benyújtandó kérelem tartalma:

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, telefon- és faxszámát, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,
 2. az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
 3. az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
 4. a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának számát,
 5. az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címét, telefon- és faxszámát, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
 6. az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölését,
 7. utazásszervezői tevékenység esetén a vagyoni biztosítékra vonatkozó adatokat

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

 1. Nyomtatvány:
 2. Formanyomtatvány utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez
 3. Elektronikus űrlap:
 4. MKEH 100 - Általános kérelem adatlap egyes első fokú külkereskedelmi államigazgatási, kereskedelmi, közraktározás-felügyeleti és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági eljárásokhoz

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A kérelemhez csatolandó igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok:

 1. vezető tisztségviselő(k), vezető beosztású munkavállaló(k), egyéni vállalkozó büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 2. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i),
 3. vezető tisztségviselő(k), vezető beosztású munkavállaló(k) és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata arról, hogy nem volt eltiltva a tevékenység végzésétől,
 4. tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 5. tevékenységért felelős személy 10 éves szakirányú, szakmai gyakorlatának vagy minősítő vizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat,
 6. tevékenységért felelős személy szakképesítésének meglétét igazoló okirat,
 7. tevékenységért felelős nyelvvizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat,
 8. tevékenységért felelős munkaszerződése vagy foglalkoztatására irányuló egyéb jogviszonyának igazolása,
 9. amennyiben a kérelmező utazási vállalkozó - a kérelem benyújtásának időpontjában - nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjában,
 10. hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez,
 11. nyilatkozat a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §. (3) bekezdés a) illetve c) pontja szerinti tevékenységek végzéséről §,
 12. vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása (eredeti),
 13. nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről,
 14. a biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben vagy hitelesített másolatban,
 15. nyilatkozat nettó árbevétel összegéről,
 16. charter nyilatkozat,
 17. nyilatkozat garantált szerződésről,
 18. az eljárási díj befizetésének igazolása.

Jogszabályi háttér:

 1. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről §
 2. 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről §

Az eljáró szervről további információk érhetők el az alábbi linken.

Segítség:

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Idegenforgalmi Hatósági Iroda által ellátott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásával kapcsolatos közigazgatási feladatokról további információ érhető el az alábbi linken.

II. Fejezet - Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás a szolgáltatási tevékenység letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel történő folytatását jelenti §. Ebben az esetben valamely más EGT-tagországban letelepedett vállalkozás, vagy magánszemély szeretne gazdasági tevékenységet folytatni Magyarországon, aki erre a letelepedés helye szerinti tagországban jogosultsággal rendelkezik.

A valamely más EGT-államban letelepedett, ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatónak (a továbbiakban: a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató) a Magyarország területén való, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásához - ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet a közrend védelme, a közbiztonság, a nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekek védelme érdekében, továbbá közegészségügyi vagy környezetvédelmi követelmények érvényesítése céljából a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan kifejezetten eltérően nem rendelkezik - nincs szükség engedélyezésre, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének a bejelentésére vagy bármilyen tanúsítvány, hatósági bizonyítvány vagy igazolvány meglétére §. Ha jogszabály előírja, hogy a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltató köteles az ott meghatározott, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak bejelenteni, a bejelentésre a 2009. évi LXXVI. törvény II. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni §.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni §. A bejelentés megtételére kijelölt hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal.

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő utazásszervező és -közvetítő tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Eljárás célja: A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékot kötelező a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni Magyarországon.

Ügyintézés feltételei:

A határon átnyúló szolgáltatás keretében Magyarországon ideiglenesen folytatandó utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtást megelőzően köteles írásban bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) részére.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a szolgáltatási törvény megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben előírt követelményeknek.

Eljáró szerv: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Ügyintézés módja: Tájékoztató, bejelentőűrlap az MKEH Ügyfélszolgálati Irodáján (1024 Budapest, Margit krt. 85.) szerezhető be, a bejelentést is ott lehet megtenni személyesen vagy meghatalmazott által. A bejelentőűrlap letölthető a www.mkeh.gov.hu weboldalról is.

Postai beküldés esetén a bejelentést célszerű ajánlott levélként a MKEH címére (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1537 Bp. Pf. 345.) elküldeni.

Ügyintézési határidő: Az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a megfelelő bejelentés megtörténtéről igazolást ad ki és a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül hivatalból nyilvántartásba veszi az utazásszervezői és/vagy -közvetítői szolgáltatási tevékenységet folyató szolgáltatót, és a hatóság által vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

Ügyintézés költségei: 10 000 Ft eljárási díj

A benyújtandó kérelem tartalma:

A bejelentés tartalmazza:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai biztosíték összegéről vagy az abban foglalt garancia felső határáról,
 5. a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett időtartamát,
 6. a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet,
 7. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 8. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 9. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
 10. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

 1. Nyomtatvány:
 2. BEJELENTÉS Utazásszervezői és -közvetítői tevékenységet határon átnyúló szolgáltatás keretében Magyarországon folytatni kívánó, valamely más EGT-államban letelepedett szolgáltatók részére

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. állampolgárságot igazoló közokirat másolata
 2. olyan okirat hiteles másolata és fordítása, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására
 3. a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatai és hiteles fordításai, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette
 4. abban az esetben, ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma, akkor annak az okiratnak a hiteles másolata és hiteles fordítása, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban
 5. eljárási illeték megfizetésének igazolása

Jogszabályi háttér:

 1. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól §
 2. 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről §
 3. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről §

Az eljáró szervről további információk érhetők el az alábbi linken.

Segítség:

A határon átnyúló szolgáltatás keretében Magyarországon folytatott utazásszervezői és/vagy -közvetítői tevékenységgel kapcsolatos tájékoztató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján az EU harmonizált tevékenységek pont alatt érhető el.