Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Bevásárlóközpont üzemeltetése

Létrehozva: 2011. december 1.
Módosítás: 2015. augusztus 14.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás a bevásárlóközpont üzemeltetési feltételeit tárgyalja.

Cikk:

Válasszon ügyleírást:

Bevásárlóközpont üzemeltetése

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A bevásárlóközpont-üzemeltetés megkezdésének anyagi jogi feltételei
2.2. A bevásárlóközpont-üzemeltetés folytatásának anyagi jogi feltételei
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének bejelentése
3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja
3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján
3.2.4. A bejelentésért fizetendő illeték
3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása
3.4. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége
3.5. A szolgáltatási tevékenység megszüntetése
3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.7. Jogorvoslatok
4. A szolgáltatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatása
5. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

A bevásárlóközpont üzemeltetése kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység.

A bevásárlóközpont olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat - túlnyomórészt üzletekben - különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak. §

Fontos különbséget tenni a bevásárlóközpont fenntartója, valamint üzemeltetője között:

A fenntartó a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős.

Ezzel szemben az üzemeltető a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult. §

A bevásárlóközpont üzemeltetése a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 68.2 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése ágazatba azon belül pedig a 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakágazatba tartozik.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

2.1. A bevásárlóközpont-üzemeltetés megkezdésének anyagi jogi feltételei

A hatályos szabályozás a tevékenység megkezdéséhez ezen felül sajátos anyagi jogi követelményeket - magára az épületre vonatkozó építésügyi, tűzvédelmi követelmények kivételével - nem kapcsol.

Ennek megfelelően, aki rendelkezik a tevékenység folytatásához a megfelelő használatbavételi engedéllyel rendelkező épülettel, anyagi jogi szempontból azt bevásárlóközpontként üzemeltetheti.

2.2. A bevásárlóközpont-üzemeltetés folytatásának anyagi jogi feltételei

A bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. A hirdetményben fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik. §

Az üzemeltetőnek a bevásárlóközpont működése idején, a bevásárlóközpont helyszínén rendelkeznie kell a bevásárlóközpont üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irattal, dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával. Amennyiben az eredeti iratok, dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre, az üzemeltető köteles az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző hatóság felhívására öt napon belül bemutatni. §

A bevásárlóközpont üzemeltetője az e tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a kistérségi, Budapesten a kerületi jegyzőhöz fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát az üzemeltető köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságoknak bemutatni. §

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

A bevásárlóközpont üzemeltetése tekintetében

 1. a bejelentést fogadó,
 2. a bejelentett bevásárlóközpontokról nyilvántarást vezető,
 3. a szolgáltatási tevékenységet ellenőrző, valamint
 4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó

hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a bevásárlóközpont helye szerinti települési, kerületi, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen igazgatása alatt álló területen a Fővárosi Főjegyző jegyző (a továbbiakban: jegyző) jár el. §

3.2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének bejelentése

Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a jegyzőnek bejelenteni. §

3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja

A 2009-ben bevezetett bejelentési kötelezettség célja, hogy a rendkívül sok adminisztratív teherrel járó engedélyezési eljárás helyett egyszerűbb, gyorsabb, a hatósági ellenőrzésen és a szolgáltató felelősségén alapuló megoldással legyen biztosítható egyes tevékenységek hatósági ellenőrzése, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevők védelme. A bevásárlóközpont üzemeltetése esetében a jogalkotó - mérlegelés alapján - úgy döntött, hogy a közérdek érvényesítése, sérelmének megakadályozása megfelelően biztosítható azáltal, hogy a hatóság a tevékenységre és a szolgáltatóra vonatkozó megfelelő információk birtokában hatékonyan képes ellenőrizni a szolgáltatót, valamint az általa folytatni kívánt tevékenységet.

A bejelentés ugyan közvetlenül nem feltétele a tevékenység megkezdésének, azaz a bejelentés nélkül a bevásárlóközpont üzemeltetése önmagában nem lesz jogellenes, a bejelentési kötelezettség elmulasztása azonban önállóan szankciónálható jogszabálysértésnek minősül.

Ehhez hasonlóan, a bejelentés megtétele nem mentesíti a szolgáltatót a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására jogszabályban meghatározott anyagi jogi követelmények teljesítése alól. Vagyis, ha a szolgáltató szabályszerű bejelentés ellenére jogellenesen üzemelteti a bevásárlóközpontot, a jegyző a szolgáltatóval szemben felügyeleti jogkörében szankciókat alkalmazhat, végső soron akár törölheti is a szolgáltatót a szolgáltatók nyilvántartásából, és megtilthatja számára a szolgáltatási tevékenység folytatását.

A bejelentés határozatlan időre szól, amely tényről a jegyző a bejelentés alapján kiállított igazolásban tájékoztatja a bejelentőt. §

3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

A bevásárlóközpont üzemeltetését a fenntartó a jegyzőnél személyesen szóban vagy írásban, valamint postai úton írásban jelentheti be.

Az elektronikus ügyindítás lehetősége jelenleg - jogszabályi kötelezettség ellenére - technikai okokból nem lehetséges.

A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentése tartalmazza:

 1. a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 2. a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
 3. az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 4. a bevásárlóközpont elnevezését,
 5. a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
 6. a terület használatának jogcímét,
 7. a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá
 8. az üzletek, más árusítóhelyek számát. §

A fenntartónak a bejelentéséhez - a bejelentést tartalmazó iratra felragasztva - mellékelnie kell az eljárásért fizetendő illeték megfizetését igazoló illetékbélyeget. §

3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján

A jegyző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 3.2.2. pontban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

 1. ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 2. ha a bejelentés nem felel meg követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. §

Ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a jegyző igazolást küld, amely tartalmazza

 1. az eljáró hatóság (jegyző) megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
 2. a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését (bevásárlóközpont üzemeltetése),
 4. a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
 5. azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól. §

3.2.4. A bejelentésért fizetendő illeték

A fenntartónak az eljárásért az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kell megfizetnie. §

Az illetéket a bejelentés benyújtásakor illetékbélyeggel a bejelentést tartalmazó iraton kell megfizetni. §

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó jegyző a fenntartót, az üzemeltetőt és a bevásárlóközpontot a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó anyagi jogi követelményeknek. §

A nyilvántartás - a természetes személyazonosító és a lakcímadatok kivételével közhitelesen - tartalmazza

 1. a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 2. a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
 3. az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 4. a bevásárlóközpont elnevezését,
 5. a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
 6. a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét,
 7. az üzletek, illetve más árusítóhelyek számát. §

A jegyző az általa vezetett nyilvántartás adatait közzéteszi az interneten. § Kérem, keresse az érintett önkormányzat honlapján!

A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi

 1. a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
 2. a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének,
 3. az illetékes rendőrkapitányságnak. §

A jegyző hivatalból törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha

 1. a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette, vagy
 2. az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt megtiltotta számára a bevásárlóközpont üzemeltetését. §

A jegyző ugyanakkor egy elkülönített nyilvántartást vezet azon személyekről, amelyek tekintetében a bevásárlóközpont üzemeltetését megtiltotta. A jegyző az eltiltott szolgáltatókról szóló nyilvántartást is közzéteszi a honlapján. §

3.4. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége

A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. §

A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi. §

A bevásárlóközpont üzemeltetését érintő változásokat a fenntartó a jegyzőnél személyesen szóban vagy írásban, vagy postai úton írásban jelentheti be. A változásbejelentés illeték vagy dífizetési kötelezettséggel nem jár.

Az elektronikus változásbejelentés lehetősége jelenleg - jogszabályi kötelezettség ellenére - technikai okokból nem lehetséges.

A jegyző a bejelentett adatok változásának a nyilvántartásba történő bejegyzéséről haladéktalanul tájékoztatja

 1. a fogyasztóvédelmi hatóságot,
 2. a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi felügyelőségét,
 3. az illetékes rendőrkapitányságot. §

3.5. A szolgáltatási tevékenység megszüntetése

A bevásárlóközpont üzemeltetése megszüntetését a fenntartó köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szolgáltatót a nyilvántartásból. §

A bevásárlóközpont üzemeltetésének megszűnését a fenntartó a jegyzőnél személyesen szóban vagy írásban, vagy postai úton írásban jelentheti be. A bejelentés illeték vagy dífizetési kötelezettséggel nem jár.

Az elektronikus bejelentés lehetősége jelenleg - jogszabályi kötelezettség ellenére - technikai okokból nem lehetséges.

A jegyző a bevásárlóközpont üzemeltetésének megszűnéséről - a nyilvántartáson történő átvezetést követően haladéktalanul - tájékoztatja

 1. a fogyasztóvédelmi hatóságot,
 2. a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét,
 3. az illetékes rendőrkapitányságot. §

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

A bevásárlóközpont üzemeltetésének az ellenőrzése során a jogszabályi előírások megsértése esetén a jegyző - hivatalból indított hatósági eljárásban - az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

 1. ha megállapítja, hogy a bevásárlóközpontot bejelentés nélkül üzemeltetik, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
  • ha a szolgáltató egyébként megfelel tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi feltételeknek, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
  • ha a szolgáltató nem felel meg tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi előírásoknak, az annak megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, §
 2. elrendeli a bevásárlóközpont ideiglenes bezárását,
 3. elrendeli a bevásárlóközpont azonnali bezárását,
 4. ha a bevásárlóközpontban a kereskedő tevékenysége a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár, a bevásárlóközpont környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében
  • korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve a bevásárlóközpont kötelező éjszakai zárva tartását rendeli el,
  • korlátozza vagy megtiltja a bevásárlóközpontbeli vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékenységet,
  • korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát,
 5. megtiltja az előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését, vagy
 6. bírságot szab ki. §

A bejelentési és változásbejelentési kötelezettség elmulasztásáért fizetendő bírság összege 44 000 Ft-ig terjedhet. Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege a fenti bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, azaz 66 000 Ft. §

3.7. Jogorvoslatok

A jegyzőnek

 1. a bevásárlóközpont ideiglenes bezárását elrendelő,
 2. az előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését megtiltó, valamint
 3. a bírságot kiszabó

döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. §

Szintén nincs helye fellebbezésnek a nemzetgazdasági miniszternek a plázaépítési tilalom alóli felmentés iránti eljárásban hozott döntései ellen. §

A jegyző fellebbezéssel megtámadható döntései ellen a jegyzőnél előterjesztett, de a jegyző székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. §

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint. Végzés elleni fellebbezésért 3 000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. Az illetéket illetékbélyegben, a fellebbezést tartalmazó iratra felragasztva kell leróni. §

A jegyző fentiek szerint fellebbezéssel meg nem támadható döntése, valamint a másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a bevásárlóközpont helye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt jegyző útján, de minden esetben a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. §

A bevásárlóközpont üzemeltetője a tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzőhöz fordulhat. §

4. A szolgáltatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatása

Tekintettel arra, hogy a bevásárlóközpont üzemeltetése feltételezi az erre a célra szolgáló épület meglétét, a tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatása gyakorlatilag kizárt. Ennek megfelelően akár Magyarországon, akár az Európai Gazdasági Térség más tagállamában, akár harmadik országban élő vagy regisztrált személy kíván Magyarországon szálláshely-szolgáltatást nyújtani, ezt azonos feltételek szerint teheti meg.

5. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

 1. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, §
 2. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet, §
 3. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, §
 4. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, §
 5. a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet. §