Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Ingatlanrendező földmérői tevékenység

Létrehozva: 2011. december 1.
Módosítás: 2012. május 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás az ingatlanrendező földmérői tevékenység feltételeit tárgyalja.

Cikk:

Ingatlanrendező földmérői tevékenység

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. Szakirányú képzettségi követelmény
2.2. Földmérői gyakorlati idő
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (ingatlanrendező földmérői tevékenység)
3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja
3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő egyéb hatóságok
3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása
3.2.5. Ügyintézési határidő
3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei
3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
3.3. A szolgáltató nyilvántartásba vétele
3.4. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.4.1. A FÖMI felügyeleti jogkörei
3.4.2. A földmérési szakfelügyelet felügyeleti feladatai
3.5. Jogorvoslatok
4. A tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

Az ingatlanrendező földmérői tevékenység

 1. állami földmérési alaptérkép készítésére, illetve az abban bekövetkezett változások átvezetéséhez szükséges munkálatok irányítására, valamint
 2. ilyen munkarészek aláírására, vizsgálatára, minőségének tanúsítására

irányuló szolgáltatási tevékenység. §

Az ingatlanrendező földmérői tevékenység keretében végezhető

 1. az alaptérkép készítésének, illetve állami átvételi vizsgálatának, továbbá az alaptérkép tartalmában változást eredményező földmérési munkának az irányítása,
 2. a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges térkép, változási vázrajz minőségének tanúsítása,
 3. a változási vázrajz hatósági vizsgálata és záradékolása,
 4. a földrészlet-határvonalak kitűzési munkái,

a földmérési szakfelügyelői feladatok ellátása. §

Az ingatlanrendező földmérői tevékenység a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés ágazatban a 71.1 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés alágazaton belül az alábbi szakágazatokba sorolható

 1. 71.11 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
 2. 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

Ingatlanrendező földmérői tevékenységet az végezhet, aki teljesíti az alábbiakban részletesen bemutatott anyagi jogi feltételeket.

Ingatlanrendező földmérői tevékenységet az folytathat, aki

 1. büntetlen előéletű,
 2. nem áll a földmérési, térképészeti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá §

a tevékenység végzéséhez előírt szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves földmérői gyakorlattal, továbbá referenciamunkákkal rendelkezik. §

2.1. Szakirányú képzettségi követelmény

Az ingatlanrendező földmérői tevékenység végzéséhez előírt földmérési és térképészeti szakirányú szakképzettség

 1. az okleveles földmérőmérnöki, az okleveles földmérő szakos építőmérnöki, illetve az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki végzettség;
 2. a földmérő, a földrendező üzemmérnöki, illetve a földmérő, a földrendező mérnöki végzettség;
 3. az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, illetve az okleveles bányamérnöki vagy az okleveles térképész (kartográfus) végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki végzettség;
 4. a földmérő technikusi, térképész technikusi, földmérő és térképész technikusi, földmérő szaktechnikusi, illetve kataszteri szaktechnikusi végzettség;
 5. olyan egyéb - a fentiekben fel nem sorolt - szaktechnikusi, technikusi, illetve szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítő (érettségi) tárgyak között a földmérés vagy a kartográfia szerepel;
 6. a korábban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala, illetve az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal által szervezett földmérési tanfolyami végzettség. §

2.2. Földmérői gyakorlati idő

Földmérői gyakorlati időnek minősül

 1. a munkáltató által igazolt földmérési munkakörben eltöltött idő;
 2. az ingatlanrendező földmérői tevékenységhez szükséges szakirányú szakképzetségnek minősülő szakképesítést nyújtó közép- és felsőfokú oktatási intézményben végzett szakmai oktatói tevékenység;
 3. a földmérői tevékenységhez szükséges szakirányú szakképzetség megszerzése után egyéni vagy társas vállalkozásban folytatott földmérési tevékenység idejét. §

2.3. Földmérési referenciamunka

Földmérési referenciamunka

 1. a földhivatalnál végzett földmérői tevékenység,
 2. a földrészlethatár kitűzése érdekében végzett, valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában változást eredményező, legalább 30 db földmérési munka, az átvevő földhivatal megnevezésével, vagy
 3. legalább 100 ha belterületről vagy 1000 ha külterületről állami földmérési alaptérkép készítése, az átvevő földhivatal megnevezésével. §

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

Az ingatlanrendező földmérői tevékenység tekintetében

 1. a tevékenységi engedélyt kiadó,
 2. a szolgáltatókról nyilvántartást vezető,
 3. az ingatlanrendező földmérői tevékenységet ellenőrző, valamint
 4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó

földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) jár el. §

A FÖMI szolgáltatás-felügyeleti hatáskörei mellett a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerveként működő megyei földhivatalok is ellátnak az ingatlanrendező földmérői tevékenység, illetve e tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsági előírások betartása kapcsán hatósági ellenőrzési feladatot.

A FÖMI és a földhivatalok ellenőrző tevékenységüket a földmérési szakfelügyelet útján látják el. §

3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (ingatlanrendező földmérői tevékenység)

Az ingatlanrendező földmérői tevékenység végzéséhez a FÖMI engedélye szerinti ingatlanrendező földmérői minősítés szükséges. §

3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja

Mint általában valamennyi engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenység esetében az engedélyezési eljárás célja, hogy a jogszabályban rögzített anyagi jogi feltételek meglétének ellenőrzése útján biztosítsa az ingatlanrendező földmérői tevékenység biztonságos folytatását, valamint azt, hogy az azt igénybe vevők minőségi szolgáltatáshoz jussanak. Emellett az adminisztratív kötelezettség célja továbbá, hogy az ingatlanrendező földmérői tevékenységet végzőkről megfelelő adatok álljanak a hatóság rendelkezésére ellenőrzési, felügyeleti feladatai ellátásához, valamint a nyilvánosság tájékoztatását is szolgáló nyilvántartás vezetéséhez.

3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

Az ingatlanrendező földmérői tevékenység végzésére irányuló kérelmet írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani a FÖMI-nél.

A FÖMI honlapján elérhető az engedélyezéssel kapcsolatos tájékoztató információk mellett a kérelem benyújtásához szükséges adatlap. § Lásd: ingatlanrendezői névjegyzék.

Az elektronikus ügyindítás jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

A kérelemben meg kell jelölni

 1. a kérelmező nevét,
 2. a kérelmező lakcímét,
 3. a végezni kívánt tevékenység megnevezését (ingatlanrendező földmérői tevékenység). §

A kérelemhez csatolni kell

 1. a hatósági bizonyítványt (erkölcsi bizonyítvány), amely igazolja azt a tényt, hogy a kérelmezővel szemben a büntetett előéletre, foglalkozástól eltiltásra, illetve a büntetőeljárás hatálya alatt állásra vonatkozó kizáró ok nem áll fenn; vagy arra irányuló kérelmet, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat - a FÖMI adatigénylése alapján - a bűnügyi nyilvántartó szerv a FÖMI részére továbbítsa, §
 2. a FÖMI honlapjáról elérhető adatlapot,
 3. a szakirányú szakképesítést igazoló oklevél másolatát,
 4. a szakmai önéletrajzot,
 5. a gyakorlati időt igazoló okiratokat,
 6. a referenciamunkák jegyzékét,
 7. az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás másolatát. §

Az Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság indokolt esetben a felsorolt adatok kiegészítését, további okiratok becsatolását is kérheti. §

3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóságok nem működnek közre.

Az engedélyezési eljárás során szakmai véleményezés keretében a szakfelügyeletet ellátó megyei földhivatalok, §, továbbá döntés-előkészítőként - a vidékfejlesztési miniszter által létrehozott és működtetett - Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság működik közre §.

3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása

Az engedélyezési eljárás megindításáról a FÖMI a kérelmezőt értesíti, amely értesítésnek tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rövid tájékoztatást is, továbbá arra vonatkozó tájékoztatást, hogy ha az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt és a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, másik hatóság vagy szakhatóság az eljárásra nem jelölhető ki, és az ügyfelet megilleti a kérelmezett tevékenység folytatásának joga. §

Az engedélyezési eljárásra további sajátos követelmények nem vonatkoznak.

3.2.5. Ügyintézési határidő

A kérelmet a FÖMI-nek az általános, 30 napos ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia, ezt a határidőt a hatóság vezetője egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. §

Ha a hatóság az ügyintézési határidő meghosszabbítására vonatkozó végzést hoz, azt még az eredeti ügyintézési határidő lejárta előtt közölni kell a kérelmezővel. A kérelmezőt az azt megalapozó ok felmerülésétől számított öt napon belül értesíteni kell az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról. §

Az eljárásban érvényesül a hallgatás, beleegyezés elve. Eszerint, ha az engedélyezési eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vett részt, és a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott határozatot, az ügyfelet - külön döntés nélkül is - megilleti a tevékenység megkezdésének és folytatásának joga. §

3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei

A FÖMI - ha a kérelem minden szempontból megfelel a jogszabályi követelményeknek - engedélyezi az ingatlanrendező földmérői tevékenység végzését és ennek alapján az ingatlanrendező földmérői minősítést tanúsító okiratként oklevelet állít ki. §

Az engedélyhez kapcsolódóan az engedélyesnek a FÖMI - erre irányuló és a FÖMI-hez vagy a megyei földhivatalnál benyújtott kérelme alapján - a jogosultságot tanúsító földmérő igazolványt állít ki azzal, hogy az igazolvány nem feltétele a jogszerű tevékenységvégzésnek. lásd: §

Ha a kérelem bizonyos feltételekkel felel meg a jogszabályi követelményeknek, a hatóság felhívja az ügyfelet a hiányosságok pótlására.

Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, és a hiányosság nem is orvosolható, a FÖMI a kérelmet elutasítja.

3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

Az ingatlanrendező földmérői minősítés kiadásáért 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. §

Az elveszett, megrongálódott, megsemmisült oklevélről kiállított másolat díja 1500 Ft. §

A földmérő igazolvány kiadásának, kicserélésének és pótlásának díja 4000 Ft. §

A fenti díjakat átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni a FÖMI 10032000-01474527-00000000 számú bankszámlaszámára. §

3.3. A szolgáltató nyilvántartásba vétele

A FÖMI az ingatlanrendező földmérői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről - az engedély kiadásával, hallgatás-beleegyezés esetén az ügyintézési határidő lejártával egyidejű nyilvántartásba vétel mellett - nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból kizárólag az ingatlanrendező földmérői tevékenységek végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. §

Az ingatlanrendező földmérői minősítéssel rendelkező földmérőkről vezetett nyilvántartás adatairól, illetve az adatokban bekövetkezett változásokról a FÖMI a megyei földhivatalokat folyamatosan tájékoztatja. §

A nyilvántartás tartalmazza

a szolgáltató természetes személyazonosító adatait, §

 1. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 2. az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését (ingatlanrendező földmérő),
 3. az engedély számát,
 4. a nyilvántartásba való bejegyzés időpontját. §

A FÖMI ingatlanrendező földmérők nyilvántartásából törli a földmérőt

 1. a földmérő kérelmére, ha a továbbiakban nem kívánja a tevékenységet folytatni;
 2. a földmérő elhalálozása esetén;
 3. az Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság döntése alapján. §

A FÖMI a fentiek mellett törli azt az ingatlanrendező földmérőt a nyilvántartásból, aki a tevékenység végzésére a továbbiakban nem jogosult. §

A FÖMI honlapján elérhető a nyilvántartás: ingatlanrendezői névjegyzék.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság köteles külön nyilvántartást vezetni azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta. § E nyilvántartás a FÖMI honlapján jelenleg - a jogszabályi követelmény ellenére - nem elérhető.

3.4. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

3.4.1. A FÖMI felügyeleti jogkörei

Az ingatlanrendező földmérői tevékenység engedélyezése tekintetében a szolgáltatási tevékenység felügyeletét a FÖMI látja el. §

A FÖMI az engedélyhez kötött tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a tevékenységet végző személy nem büntetett előéletű-e, nem áll-e foglalkozástól eltiltás, illetve a büntetőeljárás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzést folytató FÖMI ennek keretében adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. §

A FÖMI visszavonja a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez kiadott engedélyt, ha a hatósági ellenőrzés keretében megállapítja, hogy

 1. az ingatlanrendező földmérői tevékenységet végző személlyel szemben a büntetett előéletre, foglalkozástól eltiltásra, illetve a büntetőeljárás hatálya alatt állásra vonatkozó kizáró ok áll fenn, § vagy
 2. az ingatlanrendező földmérői tevékenységet végző személy ellen benyújtott panasz megalapozott, és a szakmai vagy etikai okokból a jogszabálysértés súlya ezt indokolja. §

Az ingatlanrendező földmérő ellen benyújtott panasz kapcsán a FÖMI az Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság vizsgálatának és a megyei földhivatal véleményének figyelembevétele, valamint az érintettek meghallgatása mellett jár el. A panasz alapján lefolytatott eljárás eredményeképpen szakmai vagy etikai indokok alapján a FÖMI az ingatlanrendező földmérőt a jogsértés súlya szerint

 1. írásbeli figyelmeztetésben részesíti;
 2. a tevékenységvégzési jogosultságot legfeljebb kétévi időtartamra felfüggeszti; vagy
 3. - a fentiek szerint - visszavonja az engedélyt.

Visszavonás esetén a minősítés újbóli megadása a visszavonást kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított három év elteltével kérhető. §

A földmérési szakfelügyelet indokolt esetben jogosult az ingatlanrendező földmérői minősítés visszavonását kezdeményezni. §

3.4.2. A földmérési szakfelügyelet felügyeleti feladatai

A FÖMI és a megyei földhivatalok ellenőrző tevékenységüket a földmérési szakfelügyelet útján látják el. §

A szakfelügyeleti ellenőrzés körébe tartozik különösen

 1. a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságnak, valamint
 2. a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának

az ellenőrzése. §

Több megye területén földmérési tevékenységet végző jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek és természetes személyek (a továbbiakban: földmérő szervezetek) szakfelügyeleti ellenőrzése a telephely szerint illetékes megyei földmérési szakfelügyelő hatáskörébe tartozik. Amennyiben a földmérő szervezetek telephelyükön kívül végeznek a szakfelügyeleti ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, az ellenőrzésbe a munkavégzés helye szerint illetékes megyei szakfelügyelő - megkeresés útján - bevonható. §

A földmérési szakfelügyelet az ingatlanrendező földmérőt az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a hiányosságok megszüntetésére kötelezi, indokolt esetben szabálysértési eljárást kezdeményez. §

3.5. Jogorvoslatok

A FÖMI fellebbezéssel megtámadható döntései ellen a hatóságnál előterjesztett, de az agrár-vidékfejlesztésért felelős vidékfejlesztési miniszternek címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. §

A vidékfejlesztési miniszter által hozott másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig Fővárosi Törvényszéken lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt hatóság útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. §

A megyei földhivatalok szakfelügyeleti hatósági ügyekben hozott, fellebbezéssel megtámadható döntései ellen a hatóságnál előterjesztett, de a FÖMI-nek címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. §

A jogorvoslati eljárásért általános tételű eljárási illetéket kell megfizetni. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. §

A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. §

Az illetéket a jogorvoslati kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel a kérelmet tartalmazó iraton kell megfizetni. §

A FÖMI által hozott másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a közigazgatási ügyekben eljáró, az eljáró szerv székhelye szerint illetékes törvényszéken lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt megyei földhivatal útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. §

4. A tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

Az ingatlanrendező földmérői tevékenység kapcsán nincs olyan ágazati szabály, amely alapján az, aki e tevékenységet a letelepedése szerinti (EU, EGT) tagállamban jogszerűen folytatja, külön engedély vagy bejelentés megtételére lenne köteles a Magyarországra irányuló határon átnyúló - azaz letelepedés nélküli, alkalmi vagy átmeneti jellegű - szolgáltatásnyújtás esetében. § §

5. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

Az ingatlanrendező földmérői tevékenységre és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó ágazati jogszabályok:

 1. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény, §
 2. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet, §
 3. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendelet, §
 4. a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet, §
 5. a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, §
 6. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, §
 7. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény. §