Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tartós szálláshasználati szolgáltatás

Létrehozva: 2011. december 1.
Módosítás: 2013. január 16.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás a tartós szálláshasználati szolgáltatás nyújtásának feltételeit tárgyalja.

Cikk:

Tartós szálláshasználati szolgáltatás

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A tartós szálláshasználati szolgáltatás megkezdésének anyagi jogi feltételei
2.2. A tartós szálláshasználati szolgáltatás folytatásának anyagi jogi feltételei
2.2.1. A szolgáltatási tevékenység reklámozása
2.2.2. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás
2.2.3. A szerződés megkötése, elállási jog
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének bejelentése
3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja
3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján
3.2.4. A bejelentésért fizetendő díj
3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása
3.4. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége
3.5. A tartós szálláshasználati szolgáltatás megszüntetése
3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.7. Jogorvoslatok

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

A tartós szálláshasználati szolgáltatás kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység, amely - üzletszerű gazdasági tevékenység keretében - az éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szállás rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem huzamos időtartamra történő használata jogának, avagy közismertebb nevén üdülési jognak a biztosítását jelenti. §

A szűk értelemben vett szolgáltatási tevékenység keretében a szolgáltató egy a tulajdonában álló, általa bérelt, esetleg más módon a rendelkezése alatt álló ingatlan használatának jogát - időben megosztva - különböző személyeknek (fogyasztók) adja át. A fogyasztók az ingatlant a szerződésben meghatározott időszakban - elsősorban üdülés céljából - használhatják. Ha nem a szerződésben meghatározott időszakban, illetve nem a szerződésben meghatározott ingatlant kívánják adott évben üdülés céljából igénybe venni, lehetőség nyílik arra, hogy üdülési jogukat már üdülési jogra elcseréljék.

A tág értelemben vett tartós szálláshasználati szolgáltatás keretében a szolgáltató (vállalkozó) szerződést köt a szolgáltatás igénybevevőjével (azaz a fogyasztóval)

 1. határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy vagy több szállás egynél több meghatározott időszakra vonatkozó használatának jogát (szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés),
 2. határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötött olyan fogyasztói szerződés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében elsődlegesen azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más előnyhöz jusson valamely szállás tekintetében, utazási vagy egyéb szolgáltatástól függetlenül vagy azzal összekapcsolva,
 3. amely alapján a fogyasztó időlegesen jogosult szállás- vagy egyéb szolgáltatás igénybevételére úgy, hogy ellenszolgáltatás fejében belép egy csererendszerbe (csereszerződés), valamint

amelynek keretében a vállalkozás ellenszolgáltatás fejében szállás időben megosztott használati jogának átruházására vagy hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződést közvetít, ideértve azt is, ha a vállalkozás a szerződésnek akár a fogyasztó, akár a saját nevében, de a fogyasztó javára való megkötésére jogosult (viszontértékesítési szerződés). §

Ez utóbbi, tágabb körbe vont szerződések alapján történő szolgáltatásnyújtás kizárólag abban az esetben esik a tartós szálláshasználati szolgáltatás körébe, ha a törvényi definíció valamennyi eleme egyszerre teljesül, azaz praktikusan akkor, ha a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás folytán a fogyasztó közvetlenül jogosulttá válik szállás időközönként ismétlődő, nem huzamos tartózkodásra. Ennek az elemnek a hiányában ugyanis más, elsősorban utazásközvetetítéssel kapcsolatos szolgáltatási tevékenységnek minősül.

A tartós szálláshasználati szolgáltatás a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 68.2 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése ágazatba azon belül pedig a 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakágazatba tartozik.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

2.1. A tartós szálláshasználati szolgáltatás megkezdésének anyagi jogi feltételei

A hatályos szabályozás a tevékenység megkezdéséhez csak szűk körben kapcsol anyagi jogi követelményeket, amelyek kizárólag személyi jellegű követelmények. Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás

 1. vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint
 2. vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység végzésétől. §

2.2. A tartós szálláshasználati szolgáltatás folytatásának anyagi jogi feltételei

Természetesen ahogyan a tevékenység megkezdésének, úgy folytatásának is feltétele a 2.1. pontban megjelölt büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hiánya, valamint az, hogy a vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve maga az egyéni vállalkozás ne álljon a tevékenységtől való eltiltó hatósági határozat hatálya alatt. E követelmények érvényesülését a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság bármikor ellenőrizheti. §

A további követelmények a tevékenység tényleges folytatásának szabályai között találhatóak.

2.2.1. A szolgáltatási tevékenység reklámozása

A szolgáltatásra vonatkozó reklámnak tartalmaznia kell, hogy a fogyasztó jogosult a szerződéskötést megelőző tájékoztatóra, valamint e tájékoztató elérhetőségének megjelölését.

Ha a szolgáltatás értékesítése céljából szervezett rendezvényen kíván a szolgáltató a fogyasztó részére szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot tenni, az e rendezvényre szóló meghívónak tartalmaznia kell a rendezvény e célját és jellegét. Az ilyen rendezvény teljes ideje alatt a fogyasztó rendelkezésére kell állnia a szerződéskötést megelőző tájékoztatónak. §

2.2.2. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A szolgáltató köteles a fogyasztó számára, a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt kellő időben, írásban, díjmentes és részletesen tájékoztatást nyújtani. Az írásbeli tájékoztató a megkötött szerződés részét képezi. § A tájékoztatást szerződéstípusonként meghatározott formanyomtatványon kell megadni:

 1. a szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekhez, §
 2. a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződésekhez, §
 3. a viszontértékesítési szerződésekhez, §
 4. a csereszerződésekhez. §

Ha a fogyasztó EGT-állam állampolgára, vagy lakóhelye EGT-államban van, az írásbeli tájékoztatót választása szerint az állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti állam hivatalos nyelvén kell rendelkezésére bocsátani, amennyiben az a nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve is egyben. Ha az említett államokban több ilyen hivatalos nyelv is létezik, a választás joga a fogyasztót ezek tekintetében is megilleti. §

Az írásbeli tájékoztatótól a szerződésben - kifejezetten utalva az eltérés tényére és a módosítás tartalmára - kizárólag akkor lehet eltérni, ha

 • a felek ebben kifejezetten megállapodtak, vagy
  1. a módosítást a vállalkozás ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény indokolja, amellyel a vállalkozásnak az írásbeli tájékoztató fogyasztó részére történő átadása pillanatában nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy annak következményeit elkerülje vagy elhárítsa. §

Ha a szerződés valamely kikötése az írásbeli tájékoztató tartalmától eltér, a szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles a fogyasztót külön írásban tájékoztatni erről és az eltérés mibenlétéről. A szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles a fogyasztó figyelmét külön felhívni:

 1. a fogyasztót megillető elállási jogra és az annak gyakorlására nyitva álló határidőre, továbbá
 2. arra, hogy az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt a vállalkozás a fogyasztótól nem követelhet és nem fogadhat el részteljesítést. §

2.2.3. A szerződés megkötése, elállási jog

A szerződés tartalmazza

 1. a szerződéskötést megelőző tájékoztatót,
 2. a fogyasztó nevét és lakóhelyét,
 3. a vállalkozás megnevezését és székhelyét a cégnyilvántartással vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásával egyező módon,
 4. az elállási jog gyakorlására vonatkozó formanyomtatványt §, kitöltve azon a vállalkozás nevét és székhelyét, valamint a szerződéskötés időpontját,
 5. a szerződéskötés helyét és idejét, és
 6. a felek aláírásán kívül a fogyasztó külön aláírását az elállási jogra vonatkozó, valamint a részteljesítés követelésének és elfogadásának tilalmát tartalmazó szerinti szerződési feltételek tekintetében. §

Ha a fogyasztó EGT-állam állampolgára, vagy lakóhelye EGT-államban van, a szerződést választása szerint az állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti állam hivatalos nyelvén kell megszövegezni, amennyiben az a nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve is egyben. Ha ez a nyelv nem a magyar, a szerződés magyar nyelvű hitelesített fordítását a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. §

Ha a szerződés meghatározott ingatlan időben megosztott használati jogának megszerzésére irányul, a fogyasztó kérésére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani a szerződés hitelesített fordítását az ingatlan fekvése szerinti EGT-állam hivatalos nyelvén is, amennyiben az a nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve is egyben. §

A fogyasztó a szerződéstől, annak megkötésétől számított 14 napon belül - indokolás nélkül - elállhat. Ha az erről szóló formanyomtatványt a szolgáltató nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére, vagy a tájékoztatási kötelezettségét egyébként megsértette az elállásra nyitva álló határidő meghosszabbodik. §

Az elállásra nyitva álló időtartam alatt a vállalkozó a fogyasztótól fizetést (előleget, részletfizetést) semmilyen formában nem kérhet és nem követelhet; az ilyen módon teljesített kifizetést köteles haladéktalanul visszatéríteni. §

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

A tartós szálláshasználati szolgáltatás tekintetében

 1. a bejelentést fogadó,
 2. a tartós szálláshasználati szolgáltatást folytató szolgáltatókról szóló nyilvántartást vezető,
 3. a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet ellenőrző, valamint
 4. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó

hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága jár el országos illetékességgel. §

3.2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének bejelentése

A szolgáltató, akár letelepedés, akár határon átnyúló szolgáltatás keretében kíván tartós szálláshasználati tevékenységet folytatni, köteles tevékenységének megkezdését a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóságának bejelenteni. §

3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja

A 2009-ben bevezetett bejelentési kötelezettség célja, hogy a rendkívül sok adminisztratív teherrel járó engedélyezési eljárás helyett egyszerűbb, gyorsabb, a hatósági ellenőrzésen és a szolgáltató felelősségén alapuló megoldással legyen biztosítható egyes tevékenységek hatósági ellenőrzése, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevők védelme. A tartós szálláshasználati tevékenység esetében a jogalkotó úgy döntött, hogy a közérdek érvényesítése, sérelmének megakadályozása megfelelően biztosítható azáltal, hogy a hatóság a tevékenységre és a szolgáltatóra vonatkozó megfelelő információk birtokában hatékonyan képes ellenőrizni a szolgáltatót, valamint az általa folytatni kívánt tevékenységet.

A bejelentés ugyan közvetlenül nem feltétele a tevékenység megkezdésének, azaz a bejelentés nélkül tartós szálláshasználati tevékenységet folytató szolgáltató tevékenysége önmagában nem lesz jogellenes, a bejelentési kötelezettség elmulasztása azonban önállóan szankcionálható jogszabálysértésnek minősül.

Ehhez hasonlóan, a bejelentés megtétele nem mentesíti a szolgáltatót a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására jogszabályban meghatározott anyagi jogi következmények teljesítése alól. Vagyis, ha a szolgáltató szabályszerű bejelentés ellenére jogellenesen folytat tartós szálláshasználati tevékenységet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága a szolgáltatóval szemben felügyeleti jogkörében szankciókat alkalmazhat, végső soron akár törölheti is a szolgáltatót a szolgáltatók nyilvántartásából, és megtilthatja számára a tartós szálláshasználati tevékenység folytatását.

A bejelentés letelepedés keretében tartós szálláshasználati tevékenységet folytató szolgáltatók esetében határozatlan időre, míg határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző szolgáltatók esetében öt évre szól. §

3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

A tartós szálláshasználati tevékenységet a szolgáltató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóságánál személyesen szóban vagy írásban, postai úton írásban, valamint elektronikus formanyomtatvány alkalmazásával jelentheti be.

A tartós szálláshasználati tevékenység megkezdésének írásbeli bejelentéséhez használható formanyomtatványt itt töltheti le: formanyomatvány tartós szálláshasználat bejelentéséhez.

A bejelentés elektronikus benyújtásához szükséges információk innen érhetőek el: E-ügyfélszolgálat.

A tartós szálláshasználati tevékenység megkezdése bejelentésének tartalmaznia kell

 1. a tartós szálláshasználati tevékenységet folytató szolgáltató nevét, székhelyét,
 2. azt, hogy a szolgáltató tartós szálláshasználati tevékenységet kíván folytatni, §
 3. a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
 4. a vállalkozás telefon- és faxszámát, valamint - ha a vállalkozás a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,
 5. a vállalkozás vezető tisztségviselőjének, vezető állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatása lejártát,
 6. tartós szálláshasználati tevékenységhez kapcsolódó írásbeli tájékoztatót magyar nyelven, valamint a szerződésmintát magyar nyelven,
 7. ha a szállásként alkalmazni kívánt ingatlan fekvése szerinti államban az ingatlan használatba vétele, illetve építése engedélyhez kötött, a jogerős használatbavételi engedély vagy - ha az ingatlan építés alatt áll vagy építése még nem kezdődött meg - a jogerős építési engedély másolatát és az építőipari kivitelezési tevékenység előrelátható befejezésének időpontját,
 8. a szállásként alkalmazni kívánt ingatlan címét, és ha van, helyrajzi számát, továbbá
 9. ingatlannak nem minősülő szállás esetében annak azonosítására szolgáló adatát. §

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a Magyar Köztársaság területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tartós szálláshasználati tevékenységére vonatkozó bejelentésnek a fentieken túl tartalmaznia kell

 1. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 2. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 3. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tartós szálláshasználati tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
 4. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött. §

A tartós szálláshasználati tevékenység bejelentéséhez - elektronikus úton történő bejelentés kivételével - mellékelni kell az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot (az átutalásról szóló banki igazolást, csekkszelvényt vagy annak másolatát). §

3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 3.1.2. pontban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

 1. ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 2. ha a bejelentés nem felel meg követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. §

Ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága igazolást küld, amely tartalmazza

 1. az eljáró hatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága) megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
 2. a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
 5. azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól, vagy - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén - azt, hogy a bejelentés öt naptári évre szól. §

3.2.4. A bejelentésért fizetendő díj

A tartós szálláshasználati tevékenységet folytató szolgáltatók bejelentésével összefüggésben a szolgáltatónak 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie. §

A díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10032000-00282448 számú számlája javára, 310 Kincstári Tranzakciós Kód megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető. A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eredeti befizetési bizonylat alapján az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága számlát állít ki. §

Az elektronikus úton benyújtott bejelentésre vonatkozó tájékoztatást itt olvashatja: tájékoztató elektronikus díjfizetésről.

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága a tartós szálláshasználati tevékenységet folytató szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó anyagi jogi követelményeknek. §

A tartós szálláshasználati tevékenységet folytató szolgáltatókról vezetett nyilvántartás tartalmazza

 1. a tartós szálláshasználati tevékenységet folytató szolgáltató nevét, székhelyét,
 2. a szolgáltatási tevékenység megjelölését (tartós szálláshasználati szolgáltatás),
 3. határon átnyúló szolgáltatást nyújtó szolgáltató esetén
  • a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
  • a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
  • a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tartós szálláshasználati tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
 4. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött, §
 5. a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
 6. a vállalkozás telefon- és faxszámát, valamint - ha a vállalkozás a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,
 7. a vállalkozás vezető tisztségviselőjének, vezető állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatása lejártát,
 8. ha a szállásként alkalmazni kívánt ingatlan fekvése szerinti államban az ingatlan használatba vétele, illetve építése engedélyhez kötött, a jogerős használatbavételi engedély vagy - ha az ingatlan építés alatt áll vagy építése még nem kezdődött meg - a jogerős építési engedély másolatát és az építőipari kivitelezési tevékenység előrelátható befejezésének időpontját,
 9. a szállásként alkalmazni kívánt ingatlan címét, és ha van, helyrajzi számát, továbbá
 10. ingatlannak nem minősülő szállás esetében annak azonosítására szolgáló adatát. §

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága az általa vezetett nyilvántartás adatait közzéteszi az interneten. § A nyilvántartás itt található: tartós szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága hivatalból törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha

 1. a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette,
 2. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetében a bejelentést követő ötödik naptári év elteltével, §
  • a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására előírt valamely feltétellel nem rendelkezik, vagy
  • ellene a bíróság felszámolási eljárást rendelt el. §

A jegyző ugyanakkor egy elkülönített nyilvántartást vezet azon szálláshely-szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását megtiltotta. Az eltiltott szolgáltatókról szóló nyilvántartást is közzéteszi a honlapján. §

3.4. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége

A tartós szálláshasználati tevékenységet folytató szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóságának.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi. §

A tartós szálláshasználati tevékenységet érintő változásokat a szolgáltató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóságánál személyesen szóban vagy írásban, postai úton írásban, valamint elektronikus formanyomtatvány alkalmazásával jelentheti be.

A bejelentés elektronikus benyújtásához szükséges információk innen érhetőek el: E-ügyfélszolgálat.

A tartós szálláshasználati tevékenységet folytató szolgáltatónak váltzozásbejelentésenként 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie. §

A díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10032000-00282448 számú számlája javára, 310 Kincstári Tranzakciós Kód megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető. A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eredeti befizetési bizonylat alapján az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága számlát állít ki. §

Az elektronikus úton benyújtott bejelentésre vonatkozó tájékoztatást itt olvashatja: tájékoztató elektronikus díjfizetésről.

3.5. A tartós szálláshasználati szolgáltatás megszüntetése

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység megszűnését a szolgáltató köteles a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóságának a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága a bejelentést követően haladéktalanul törli a szolgáltatót a nyilvántartásból. §

A tartós szálláshasználati tevékenység megszüntetésének bejelentésével egyidejűleg a szolgáltatónak 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie. §

A tartós szálláshasználati tevékenység folytatásának megszűnését a szolgáltató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóságánál személyesen szóban vagy írásban, postai úton írásban, valamint elektronikus formanyomtatvány alkalmazásával jelentheti be.

A bejelentés elektronikus benyújtásához szükséges információk innen érhetőek el: E-ügyfélszolgálat.

A díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10032000-00282448 számú számlája javára, 310 Kincstári Tranzakciós Kód megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető. A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eredeti befizetési bizonylat alapján az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága számlát állít ki. §

Az elektronikus úton benyújtott bejelentésre vonatkozó tájékoztatást itt olvashatja: tájékoztató elektronikus díjfizetésről.

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

A tartós szálláshasználati szolgáltatás ellenőrzése során a jogszabályi előírások megsértése esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága - hivatalból indított hatósági eljárásban - az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

 1. ha megállapítja, hogy a szolgáltató tartós szálláshasználati szolgáltatást bejelentés nélkül nyújt, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
  • ha a szolgáltató egyébként megfelel tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi feltételeknek, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
 2. ha a szolgáltató nem felel meg tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi előírásoknak, az annak megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, §
 3. a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására előírt valamely feltétellel nem rendelkezik, vagy ellene a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, törli a szolgáltatót a nyilvántartásból, §
 4. vezető tisztségviselőjét, vezető beosztású munkavállalóját, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó szolgáltatót öt évre eltiltja a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység végzésétől. §

A bírság összege 50 000 forint. Ha a szolgáltató a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege hetvenötezer forint. §

3.7. Jogorvoslatok

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága fellebbezéssel megtámadható döntései ellen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóságánál előterjesztett, de a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervének címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. §

A bejelentéssel összefüggésben meghozott döntésekkel szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáért a szolgáltatónak 5 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie. §

A díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10032000-00282448 számú számlája javára, 310 Kincstári Tranzakciós Kód megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető. A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eredeti befizetési bizonylat alapján az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága számlát állít ki. §

Az elektronikus úton benyújtott bejelentésre vonatkozó tájékoztatást itt olvashatja: tájékoztató elektronikus díjfizetésről.

A másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a közigazgatási ügyekben eljáró, a felperes (vagyis az ügyfél) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei bíróságon (Budapesten a Fővárosi Bíróságon) lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága útján, de a döntést hozó Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve elleni keresetlevélben. §

4. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

 1. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, §
 2. a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet, §
 3. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, §
 4. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, §
 5. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, §
 6. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet, §
 7. a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet. §