Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Temetkezési szolgáltatások

Létrehozva: 2011. december 1.
Módosítás: 2013. február 14.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás a temetkezési szolgáltatások nyújtásának feltételeit tárgyalja.

Cikk:

Válasszon ügyleírást:

Temetkezési szolgáltatások

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A temetkezési szolgáltatási tevékenység megkezdésének anyagi jogi követelményei
2.1.1. Pénzügyi teljesítőképesség
2.1.2. Megfelelő telephely
2.1.3. Összeférhetetlenségi szabályok
2.1.4. Temetkezési szolgáltató szakképesítés
2.1.5. Egyes temetkezési szolgáltatásokra vonatkozó sajátok követelmények
2.2. A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásának anyagi jogi követelményei
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság
3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránti eljárás)
3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja
3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok
3.2.4. Ügyintézési határidő
3.2.5. A körzetközponti jegyző sajátos feladatai az eljárás során
3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei
3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása
3.4. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.5. Jogorvoslatok

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

Temetkezési szolgáltatási tevékenységnek minősülnek, és teljes körűen vagy önállóan is végezhetőek:

 1. a temetésfelvétel,
 2. az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - előkészítése,
 3. a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
 4. a ravatalozás,
 5. az egyházi szertartás szerinti búcsúztatás kivételével a búcsúztatás,
 6. sírhelynyitás és visszahantolás,
 7. a sírba helyezés,
 8. a halottszállítás,
 9. a hamvasztás és az urnakiadás,
 10. az urnaelhelyezés,
 11. a hamvak szórása,
 12. az exhumálás,
 13. az újratemetés. §

A temetkezési szolgáltatások a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 96 Egyéb személyi szolgáltatás ágazatban, azon belül a 96.0 Egyéb személyi szolgáltatás alágazatba és a 96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás szakágazatba tartoznak.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

2.1. A temetkezési szolgáltatási tevékenység megkezdésének anyagi jogi követelményei

Temetkezési szolgáltatási tevékenységet az végezhet,

 1. aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 2. aki arra szakmailag alkalmas,
 3. aki rendelkezik megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel,
 4. aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel,
 5. akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és
 6. akinek - gazdálkodó szervezet esetében - legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, egyéni vállalkozó esetében - ha a tevékenységet nem maga látja el - legalább egy foglalkoztatottja rendelkezik megfelelő szakképesítéssel. §

E feltételeknek egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozónak, a gazdasági társaság vezetőjének, az egyéni cég tagjának kell megfelelnie. §

2.1.1. Pénzügyi teljesítőképesség

A pénzügyi teljesítőképesség akkor megfelelő, ha

 1. adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett (azaz nincs köztartozása),
 2. vagyoni biztosítékkal - pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betéttel, bankgaranciával vagy felelősségbiztosítással - folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybe vevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott. §

A vagyoni biztosíték mértéke a temetkezési szolgáltatás megkezdésekor 200 ezer Ft. Ha a temetkezési szolgáltatás megkezdésétől számított két év eltelt, illetőleg a szerződés meghosszabbításakor, a vagyoni biztosíték mértéke a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt nettó árbevételhez igazodóan

 • egymillió Ft nettó árbevételig 200 ezer Ft;
 • egymillió Ft és ötmillió Ft árbevétel között 400 ezer Ft;
 • ötmillió Ft és tízmillió Ft árbevétel között 600 ezer Ft;
 • tízmillió Ft árbevétel fölött egymillió Ft.

A tevékenységét tovább folytató temetkezési szolgáltató a felhasznált vagyoni biztosítékot köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül pótolni. §

A vagyoni biztosíték a fennálló kötelezettségek teljesítése után és csak a temetkezési szolgáltatói tevékenység megszűnését követő 3 hónap elteltével szüntethető meg. §

2.1.2. Megfelelő telephely

A telephelyen külön helyiséget kell biztosítani az ügyfelek fogadására,

 • ha a telephelyen temetésfelvétel is történik (temetésfelvételi iroda), és
 • ha a temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul (bemutatóterem).

Temetésfelvételi iroda lakás céljára nem használt, az elhunyt tiszteletét biztosító körülményeknek megfelelő helyiségben létesített telephelyen működhető. Több telephellyel rendelkező temetkezési szolgáltató ugyanakkor - 1000 fő alatti településen - temetésfelvételi irodát lakáson belül, de az elhunyt tiszteletét biztosító körülményeknek megfelelő külön helyiségben is működtethet. §

A telephelyen az elhunytat akkor lehet tárolni, ha a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély e tevékenységre kiterjed. A telephelyen a holttest hűtéséről folyamatosan kell gondoskodni. Olyan telephelyen ugyanakkor, amely fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, szanatórium, szociális ellátó intézmény, lakó- és szállásépület, üdülő, oktatási, nevelési és kulturális intézmény, vendéglátóhely, vendéglátóüzlet bármely bejáratától számított 200 méteres távolságon belül található, az elhunyt hűtését, illetve az elhunyt temetésre való előkészítését nem lehet végezni. §

Telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítése csak akkor végezhető, ha a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély erre kiterjed. §

2.1.3. Összeférhetetlenségi szabályok

Összeférhetetlenség miatt nem folytathat temetkezési szolgáltatási tevékenységet

 1. egészségügyi intézményben az orvos, az egészségügyi feladatot ellátó vezetői megbízású alkalmazott, továbbá az egészségügyi feladatot ellátó alkalmazott (nem lehet temetkezési szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, illetőleg gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja),
 2. a fenti szerinti személyek közeli hozzátartozója (házastársa, bejegyzett élettársa, egyenesági rokona, örökbefogadott, mostoha- vagy neveltgyermeke, örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülője, testvére) ugyanabban a megyében. §

2.1.4. Temetkezési szolgáltató szakképesítés

A tevékenység folytatásához temetkezési szolgáltató szakképesítés szükséges. § A szükséges szakmai vizsga (OKJ 51 853 01 0000 00 00)

 • a Debreceni Regionális Képző Központban (4043 Debrecen Vámospércsi u. 84.), valamint
 • a Nyíregyházi Regionális Képző Központban (4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 13.)

tehető le. §

A szakmai és vizsgakövetelményeket lásd: §

2.1.5. Egyes temetkezési szolgáltatásokra vonatkozó sajátok követelmények

Halottszállítási tevékenységhez szükséges továbbá a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított jármű, valamint fedéllel ellátott koporsó (szállítókoporsó) lehet. Halottat szállítani kizárólag ilyen járműben és szállítókoporsóban lehet. §

Halotthamvasztási tevékenységhez szükséges továbbá, hogy a településrendezési tervnek megfelelően, építési engedély alapján létesített hamvasztóüzemi építmény álljon a szolgáltató rendelkezése alatt. § Hamvasztóüzem céljára felhasznált ingatlanon hagyományos sírhelyek, sírboltok nem létesíthetők, kivéve, ha az üzem valamely temető területén létesült. §

A halottvizsgálati bizonyítvány szerint hamvasztható holttest Magyarország bármely hamvasztóüzemében elhamvasztható, ismeretlen holttest hamvasztása azonban kizárt. §

A halottszállítást legalább kettő, a ravatalozást és a sírba helyezést legalább négy főnek kell végeznie. Az urnaravatalozást és ur naelhelyezést egy fő is elvégezheti. §

2.2. A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásának anyagi jogi követelményei

A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. §

Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató köteles

 1. a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás jogát biztosítani,
 2. a végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban közreműködőkkel és eltemettetőkkel - az elhunyt életében tett rendelkezésére is figyelemmel - együttműködni,
 3. a világi temetés szertartásrendjét az eltemettető vagy eltemettetők kívánalmainak megfelelően biztosítani, §
 4. az egyházi temetés során az egyházak hitéleti tevékenységét és vallási szokásait tiszteletben tartani,
 5. a nemzeti és etnikai kisebbségek törvényben biztosított jogait tiszteletben tartani. §

A temetkezési szolgáltatásban közreműködők a munka során kötelesek méltó magatartást tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben munkát végezni. §

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság

A temetkezési szolgáltatások tekintetében

 1. az engedélyt kiadó,
 2. a temetkezési szolgáltatókról nyilvántartást vezető,
 3. a temetkezési szolgáltatás nyújtását ellenőrző, valamint
 4. a temetkezési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó

hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a temetkezési szolgáltató székhelye, Budapesten pedig a temetkezési szolgáltató székhelye szerinti kerületben illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) jár el. §

3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránti eljárás)

Temetkezési szolgáltatási tevékenység kizárólag a körzetközponti jegyző engedélyével folytatható. §

A temetkezési szolgáltató a temető, a hamvasztóüzem és a temetkezési emlékhely területén kívül

 1. a temetkezési szolgáltatások közül a temetésfelvételt, az elhunyt temetésre való előkészítését és a temetéshez szükséges kellékekkel történő ellátását, továbbá
 2. a temetkezési szolgáltatás ellátása során az elhunyt hűtését, a halottszállító jármű tárolását

csak engedélyezett telephelyen végezheti. §

3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja

Mint általában valamennyi engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenység esetében az engedélyezési eljárás célja, hogy a jogszabályban rögzített anyagi jogi feltételek meglétének ellenőrzése útján biztosítsa a temetkezési szolgáltatást igénybe vevők számára azt, hogy minőségi, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó szolgáltatáshoz jussanak, hogy a temetkezési szolgáltatás megfeleljen a közegészségügyi, környezetvédelmi követelményeknek és ne sértsen más közérdeket. Emellett az adminisztratív kötelezettség célja továbbá, hogy a temetkezési szolgáltatókról megfelelő adatok álljanak a körzetközponti jegyző rendelkezésére ellenőrzési, felügyeleti feladatai ellátásához, valamint a nyilvánosság tájékoztatását is szolgáló nyilvántartás vezetéséhez.

3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

A temetkezési szolgáltatás engedélyezése iránti kérelmet személyesen szóban vagy írásban, továbbá postai úton írásban lehet benyújtani a temetkezési szolgáltató székhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél (polgármesteri hivatalban, okmányirodában).

Az elektronikus ügyindítás jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

A temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelemben meg kell jelölni

 1. a kérelmező és - ha a kérelmet képviselő útján nyújtja be - képviselője nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 2. a temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezésére irányuló kifejezett kérelmet, §
 3. a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, illetve telephelyek címét, használata jogcímét,
 4. az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási, illetve az azzal összefüggő hűtésre, illetőleg a halottszállító jármű tárolására vonatkozó tevékenységet,
 5. a temetkezési szolgáltató szakképesítéssel rendelkező személyek nevét és azt, hogy tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el, § valamint
 6. ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik,
  • a szociális helyiségek biztosításának módját,
  • a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, zaj-, bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt,
  • a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyag megnevezését, gyűjtésének, kezelésének módját, valamint
 7. az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-elhelyezést módját akkor is, ha a telephelyen a halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik. §

A temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell

 1. a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot,
 2. más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentumot, továbbá a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul,
 3. a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat,
 4. a kérelemben megnevezett személyek szakképesítésének igazolását,
 5. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,
 6. a kérelmező büntetlen előéletét, valamint azt igazoló hatósági bizonyítványt, hogy a kérelmező nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, vagy az arra irányuló kérelmét, hogy az e körülményeket igazoló adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv továbbítsa a körzetközponti jegyzőnek, §
 7. az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló átutalási bizonylat vagy készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrész másolatát. §

Ha a kérelmező a telephely vagy telephelyek jogszerű használatát igazoló okiratot nem csatolja a kérelméhez, a kérelem nem utasítható el csak ezen az alapon, a körzetközponti jegyző a jogcím igazolásához szükséges tulajdoni lapot, egyéb okiratot az illetékes földhivatal vagy bíróság megkeresése útján, illetve a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával hivatalból szerzi be. §

Ha a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó a köztartozás-mentességét kérelmében nem igazolja, és nem is szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a körzetközponti jegyző hivatalból megkeresi a köztartozásokról nyilvántartást vezető hatóságot a szükséges adatok továbbítása iránt. §

3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságok nem működnek közre.

3.2.4. Ügyintézési határidő

A kérelmet a körzetközponti jegyzőnek 30 napos (általános) ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia. Ezt a határidőt a körzetközponti jegyző egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. §

Ha a körzetközponti jegyző az ügyintézési határidő meghosszabbítására vonatkozó végzést hoz, azt még az eredeti ügyintézési határidő lejárta előtt közölni kell a kérelmezővel. A kérelmezőt az azt megalapozó ok felmerülésétől számított öt napon belül értesíteni kell az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról. §

Az eljárásban érvényesül a hallgatás, beleegyezés elve. Eszerint, ha az engedélyezési eljárásban az elsőfokú eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vett részt, és a körzetközponti jegyző a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott határozatot, az ügyfelet - külön döntés nélkül is - megilleti a temetkezési szolgáltatás nyújtásának a joga. §

3.2.5. A körzetközponti jegyző sajátos feladatai az eljárás során

Az engedélyezési eljárás megindításáról a körzetközponti jegyző a kérelmezőt értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell az adott ügyfajtára irányadó jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rövid tájékoztatást is, továbbá - ha alkalmazásának feltételei fennállnak - arra vonatkozó tájékoztatást, hogy ha az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt és a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, másik hatóság vagy szakhatóság az eljárásra nem jelölhető ki, és az ügyfelet megilleti a kérelmezett tevékenység folytatásának joga. §

A körzetközponti jegyző a döntése előtt köteles meggyőződni arról, hogy

 1. a településrendezési tervben meghatározott övezeti besorolás alapján a kérelemben feltüntetett ingatlanon az elhunyt hűtése, illetve az elhunyt temetésre való előkészítése végezhető-e,
 2. a telephely az elhunyt temetésre való előkészítésére, hűtésére megfelel-e. §

3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei

Ha a kérelem, a kérelmező, szakképesítéssel rendelkező munkavállalója vagy a kérelmező által megjelölt telephely nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, és a hiányosság nem is orvosolható, a körzetközponti jegyző a kérelmet elutasítja.

Ha a kérelem, a kérelmező, szakképesítéssel rendelkező munkavállalója és a kérelmező által megjelölt telephely bizonyos feltételekkel felel meg a jogszabályi követelményeknek, a körzetközponti jegyző vagy felhívja az ügyfelet a hiányosságok pótlására vagy feltételes engedélyt ad. A feltételes engedély alapján a szolgáltatási tevékenység csak a feltételek megtartásával folytatható.

Ha a kérelem, a kérelmező, szakképesítéssel rendelkező munkavállalója és a kérelmező által megjelölt telephely is megfelel a jogszabályi feltételeknek, a jegyző a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt kiadja.

3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

Az eljárásért 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell a körzetközponti jegyző részére megfizetni. §

Az igazgatási szolgáltatási díjat

 1. átutalással vagy
 2. fizetési számlára postai úton történő készpénzbefizetéssel
 3. a települési önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell megfizetni. § A számlaszámokat lásd: §

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása

A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkező szolgáltatókról nyilvántartást vezet. §

A temetkezési szolgáltatás engedélyezése iránti eljárásban a szolgáltatás felügyeletét körzetközponti jegyző az engedély megadásával egyidejűleg - vagy hallgatás-beleegyezés esetén az ügyintézési határidő lejártakor - hivatalból nyilvántartásba veszi a temetkezési szolgáltatót. §

A temetkezési szolgáltatók nyilvántartása tartalmazza

 1. a temetkezési szolgáltató nevét,
 2. a temetkezési szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. az engedélyezett temetkezési szolgáltatások megjelölését, valamint
 4. az engedély számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait. §

A körzetközponti jegyző nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta. §

A körzetközponti jegyző a nyilvántartások adatait az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhetővé teszi. § Kérem, keresse az érintett önkormányzat honlapján!

3.4. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

A körzetközponti jegyző ellenőrzi, hogy a temetkezési szolgáltatási tevékenység megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, valamint az engedélyben foglaltaknak. §

A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság a temető fenntartásának és üzemeltetésének ellenőrzése során is vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. §

A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a temetkezési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett temetkezési szolgáltatást végző személy büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy a temetkezési szolgáltatási tevékenységet folytató személy büntetlen előéletű-e, valamint, hogy a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. §

A körzetközponti jegyző az ellenőrzés eredménye alapján, vagy az egyébként hivatalos tudomására jutott bizonyítékok alapján

 1. a temetkezési szolgáltatást legfeljebb 90 napig felfüggeszti vagy korlátozza, ha azt állapítja meg, hogy a telephely az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg.
 2. ha a temetkezési szolgáltató a felfüggesztés, illetve korlátozás időtartama alatt az engedélyben foglalt feltételeket nem teremti meg, az engedélyt visszavonja, §
 3. az adott temetkezési szolgáltatási tevékenység tekintetében törli a nyilvántartásból azt a temetkezési szolgáltatót, aki a tevékenység végzésére a továbbiakban nem jogosult. §

3.5. Jogorvoslatok

A körzetközponti jegyzőnek

 1. a temetkezési szolgáltatási engedély iránti kérelmet elutasító,
 2. a temetkezési szolgáltatást felfüggesztő vagy korlátozó, valamint
 3. az engedélyt visszavonó

döntése ellen a körzetközponti jegyző székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalnak címzett, de a körzetközponti jegyzőnél benyújtott fellebbezésnek van helye. §

A másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében a közigazgatási ügyekben eljáró, az eljáró szerv székhelye szerint illetékes megyei bíróságon lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt körzetközponti jegyző útján, de minden esetben a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. §

A temetkezési szolgáltatási engedély iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezésért a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal számára 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. §

Az igazgatási szolgáltatási díjat

 1. átutalással vagy
 2. fizetési számlára postai úton történő készpénzbefizetéssel

a területi kormányhivatal költségvetési elszámolási számlájára kell megfizetni. § A számlaszámokat lásd: §

4. A szolgáltatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatása

A temetkezési szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység kapcsán nincs olyan ágazati szabály, amely alapján az, aki e tevékenységet a letelepedése szerinti (EU, EGT) tagállamban jogszerűen folytatja, külön engedély vagy bejelentés megtételére lenne köteles a Magyarországra irányuló határon átnyúló - azaz letelepedés nélküli, alkalmi vagy átmeneti jellegű - szolgáltatásnyújtás esetében. § Ez természetesen nem mentesíti a határon átnyúlóan temetkezési szolgáltatást nyújtó személyt a temetkezési szolgáltatás 2. pont szerinti anyagi jogi követelményeinek való megfelelés alól.

5. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

 1. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, §
 2. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, §
 3. a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet, §
 4. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, §
 5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, §
 6. az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet, §
 7. az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet. §

A szolgáltatási tevékenység megkezdése, engedélykérelem benyújtása előtt - a teljesség igénye nélkül - indokolt az alábbi jogszabályok áttekintése is:

 1. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, §
 2. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, §
 3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. §