Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység

Létrehozva: 2011. december 1.
Módosítás: 2019. április 15.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység folytatásának feltételeit tárgyalja.

Cikk:

Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A természetes személy társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények
2.2. A gazdálkodó szervezet társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.2. A szolgáltatási tevékenység bejelentése
3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja
3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján
3.2.4. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása
3.4. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége
3.5. Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás megszüntetése
3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.7. Jogorvoslatok
4. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti önálló, üzletszerűen - nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység, amelynek keretében a társasházkezelő

 1. a társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan;
 2. a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat;
 3. a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben. §

A társasházkezelés a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 68 Ingatlanügyletek ágazatban a 68.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás alágazaton belül a 68.32 Ingatlankezelés szakágazatba tartozik.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet az folytathatja, aki teljesíti az alábbiakban részletesen bemutatott anyagi jogi feltételeket.

2.1. A természetes személy társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői szolgáltatási tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának feltétele természetes személy esetében, hogy:

 1. rendelkezzen társasházkezelői szakmai képesítéssel; § lásd: §
 2. büntetlen előéletű legyen; §
 3. a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; §
 4. köztartozásmentes adózó legyen; §
 5. olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed. §

2.2. A gazdálkodó szervezet társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények

Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet olyan köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy − egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan − foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, a 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel. §

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység tekintetében

 1. a bejelentés fogadásával,
 2. a tevékenységet végzőkről való nyilvántartás vezetésével,
 3. a szolgáltatási tevékenység ellenőrzésével, valamint
 4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletével

járó hatósági feladatokat ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a szolgáltatós lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala látja el. §

3.2. A szolgáltatási tevékenység bejelentése

Aki üzletszerűen kíván társasházkezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni. §

3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja

A 2009-ben bevezetett bejelentési kötelezettség célja, hogy a rendkívül sok adminisztratív teherrel járó engedélyezési eljárás helyett egyszerűbb, gyorsabb, a hatósági ellenőrzésen és a szolgáltató felelősségén alapuló megoldással legyen biztosítható egyes tevékenységek hatósági ellenőrzése, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevők védelme. Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység esetében a jogalkotó úgy döntött, hogy a közérdek érvényesítése, sérelmének megakadályozása megfelelően biztosítható azáltal, hogy a hatóság a tevékenységre és a szolgáltatóra vonatkozó megfelelő információk birtokában hatékonyan képes ellenőrizni a szolgáltatót, valamint az általa folytatni kívánt tevékenységet.

A bejelentés ugyan közvetlenül nem feltétele a tevékenység megkezdésének, azaz a bejelentés nélkül az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység önmagában nem lesz jogellenes, a bejelentési kötelezettség elmulasztása azonban önállóan szankcionálandó jogszabálysértésnek minősül.

Ehhez hasonlóan, a bejelentés megtétele nem mentesíti a szolgáltatót a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására jogszabályban meghatározott anyagi jogi követelmények teljesítése alól. Vagyis, ha a szolgáltató szabályszerű bejelentés ellenére jogellenesen végzi a társasházkezelői tevékenységet, a járási (fővárosi kerületi) hivatal a szolgáltatóval szemben felügyeleti jogkörében szankciókat alkalmazhat, végső soron akár törölheti is a szolgáltatót a szolgáltatók nyilvántartásából, és megtilthatja számára a szolgáltatási tevékenység folytatását.

3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentést írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani.

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló, természetes személy által tett bejelentésben meg kell jelölni

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, §
 4. a szakképesítést tanúsító bizonyítvány számát, kiadása helyét és időpontját, a kiállító intézmény megjelölését,
 5. a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét,
 6. a szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,
 7. a hatósággal való kapcsolattartás módját. §

Gazdálkodó szervezet esetében az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentésben meg kell jelölni

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, §
 4. a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
 5. a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét,
 6. a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén a saját - nevét, lakóhelyét,
 7. a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét, nyilvántartásba vételi számát. §

A szolgáltatónak bejelentésében foglalt feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

 1. a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata,
 2. 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
 3. 90 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata,
 4. ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal kell igazolni a köztartozás mentességet,
 5. erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és azon tény igazolására, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 6. az eljárási illeték megfizetésének az igazolása. §

A szolgáltatónak a bejelentéséhez - a bejelentést tartalmazó iratra felragasztva - kell mellékelnie az eljárásért fizetendő illeték megfizetését igazoló illetékbélyeget az eljárási illeték megfizetésének igazolásaként. §

A bejelentés határozatlan időre szól, amely tényről a járási (fővárosi kerületi) hivatal a bejelentés alapján kiállított igazolásban tájékoztatja a bejelentőt. §

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges szakképesítés szabályozott szakmának minősül, így határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatási jogosultsággal összefüggésben a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó szabályok szerint fogadtatható el a tevékenységvégzéshez szükséges külföldön szerzett képzettség. § Ehhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy a társasházkezelői tevékenység az ún. előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák közé tartozik. Az előzetes bejelentést is a társasházkezelő szolgáltató lakóhelye (székhelye) - működési területe - szerint illetékes járási hivatalnál kell megtennie. §

Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység esetén a szabályozott szakma gyakorlásához kapcsolódó előzetes bejelentés tartalmazza

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 5. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 6. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni,
 7. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.
 8. a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet.

A szolgáltatásnyújtó előzetes bejelentéséhez mellékletként csatolni kell

 1. az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
 2. olyan okirat másolatát és hiteles fordítását vagy hiteles fordításának másolatát, amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására,
 3. a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak másolatait és hiteles fordításait vagy hiteles fordításainak másolatai, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette,
 4. ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma nem szabályozott szakma, akkor annak az okiratnak a másolatát és hiteles fordítását vagy hiteles fordításának másolatát, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább egy évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban.

Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében a fenti dokumentumok kapcsán nem hiteles fordítást is elfogad. § Kérem, keresse az érintett járási hivatal honlapján!

Ha a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga a bejelentő végzi az adott tevékenységet, akkor a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet, valamint az előzetes bejelentéshez mellékletként csatolandó dokumentumokban meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni. §

A szolgáltatásnyújtó előzetes bejelentése egy évre szól. Ha az első alkalommal tett bejelentés lejártát követően a szolgáltatásnyújtó ismételten határon átnyúló szolgáltatást kíván Magyarországon nyújtani, és a korábbi bejelentéshez mellékelt okiratok által tanúsított körülményekben nem történt lényeges változás, akkor a szolgáltatásnyújtó bejelentésének csak a következő adatokat kell tartalmaznia:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 5. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 6. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni,
 7. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött. §

3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján

A járási (fővárosi kerületi) hivatal a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 3.2.2. pontban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

 1. ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 2. ha a bejelentés nem felel meg követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. §

Ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a járási (fővárosi kerületi) hivatal igazolást küld, amely tartalmazza

 1. az eljáró hatóság megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
 2. a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését (üzletszerűen végzett társasházkezelés),
 4. a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
 5. azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól. §

3.2.4. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

A bejelentési eljárásért általános tételű eljárási illetéket, azaz 3000 Ft-ot kell megfizetnie a bejelentőnek. §

Az illetéket a bejelentés benyújtásakor illetékbélyeggel a bejelentést tartalmazó iraton kell megfizetni. §

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatal a társasházkezelőt a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó anyagi jogi követelményeknek. §

A járási (fővárosi kerületi) hivatal az üzletszerű társasházkezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése, a nyilvántartásba vétel időpontja, valamint a nyilvántartási szám tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba való bejegyzésre és törlésre irányuló eljárás során okirati bizonyításnak van helye. §

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató természetes személy szolgáltatásnyújtókról vezetett nyilvántartás a következő adatokat és a tevékenységgel összefüggő egyes tényeket tartalmazza:

 1. a szolgáltató neve,
 2. a szolgáltató lakcíme,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése (üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység), §
 4. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv,
 5. a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító száma, a bizonyítvány száma, a kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és időpontja,
 6. a nyilvántartásba vétel időpontja,
 7. nyilvántartási szám. §

A nyilvántartás az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza, amelyek nyilvánosak:

 1. a szolgáltató neve,
 2. a szolgáltató székhelye,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése (üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység), §
 4. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám,
 5. a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén saját - neve, lakóhelye,
 6. a szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve,
 7. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv. §

A nyilvántartás említett adatai - a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítés azonosító száma, valamint a bizonyítvány adatai kivételével - nyilvánosak. §

A járási (fővárosi kerületi) hivatal az általa vezetett nyilvántartás nyilvános adattartalmát közzéteszi az interneten. § Kérem, keresse az érintett járási hivatal honlapján!

A járási (fővárosi kerületi) hivatal hivatalból törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha

 1. a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette,
 2. az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint jogerősen vagy végleges döntésben megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, azaz ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, §
 3. a természetes személy szolgáltató
  • meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri,
  • ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll;
 4. a gazdálkodó szervezet szolgáltató
  • ellen a bíróság felszámolási vagy kényszertörlési eljárást rendelt el;
  • társasházkezelőt a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból, illetve egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásból;
  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseinek megsértésére vagy a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítésére tekintettel a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezte az ingatlanközvetítő vagy az ingatlanközvetítő ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató nyilvántartásból történő törlését. §

A járási (fővárosi kerületi) hivatal ugyanakkor egy elkülönített nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység folytatását megtiltotta. A járási (fővárosi kerületi) hivatal az eltiltott szolgáltatókról szóló nyilvántartást is közzéteszi a honlapján. § Kérem, keresse az érintett járási hivatal honlapján!

3.4. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak. A járási (fővárosi kerületi) hivatal az adatváltozást a bejelentés alapján bejegyzi a nyilvántartásba. A járási (fővárosi kerületi) hivatal által vezetett nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek teljesítésére a szolgáltatási tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. §

3.5. Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás megszüntetése

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység ellenőrzése során a jogszabályi előírások megsértése esetén a járási (fővárosi kerületi) hivatal - hivatalból indított hatósági eljárásban - az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

 1. ha megállapítja, hogy az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet bejelentés nélkül végzik, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
  • ha a szolgáltató egyébként megfelel tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi feltételeknek, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, vagy
  • ha a szolgáltató nem felel meg tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi előírásoknak, az annak megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását; §
 2. megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatásnyújtónak:
  • aki a hatósági ellenőrzést akadályozza (a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra),
  • aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget (a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra),
  • aki vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik (a feltétel biztosításáig),
  • akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek (a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig). §

A bejelentési és változásbejelentési kötelezettség elmulasztásáért fizetendő bírság összege 50 000 Ft-ig terjedhet. Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege a fenti bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, azaz 75 000 Ft. §

A járási (fővárosi kerületi) hivatal az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet végző személy büntetlen előéletű, és nem áll társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a járási (fővárosi kerületi) hivatal adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a társasházkezelő büntetlen előéletű-e, és társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. Ezen adatokat a járási (fővárosi kerületi) hivatal a hatósági ellenőrzés időtartamára, illetve üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység gyakorlásának megtiltására irányuló eljárás jogerős befejezéséig kezeli. §

3.7. Jogorvoslatok

A járási (fővárosi kerületi) hivatal szolgáltatásfelügyeleti hatáskörében hozott határozatai, valamint fellebbezéssel megtámadható egyéb döntései ellen a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál előterjesztett, és a székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. §

A jogorvoslati eljárásért általános tételű eljárási illetéket kell megfizetnie a bejelentőnek. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. §

Végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. §

A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a közigazgatási perben elbírált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. §

Az illetéket a jogorvoslati kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel a kérelmet tartalmazó iraton kell megfizetni. §

Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

A másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a közigazgatási ügyekben eljáró, az eljáró szerv székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt járási (fővárosi kerületi) hivatal útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. §

4. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó ágazati jogszabályok:

 1. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, §
 2. a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, §
 3. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, §
 4. az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény, §
 5. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, §
 6. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, §
 7. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet. §