Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Áfa

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. január 22.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A forgalmi adók általános jellemzője, hogy a forgalomhoz kötődnek. A magyar adórendszerben az általános forgalmi adó egy összfázisú forgalmi adó, amely azt jelenti, hogy a termék valamennyi értékesítési fázisában meg kell fizetni az adót, melynek eredményeként az eladó csak az általa hozzáadott érték után fizet adót. Megtudhatjuk, hogy mikor keletkezik áfa-fizetési kötelezettség, hogyan kell a fizetendő adót megállapítani, levonni és megfizetni, továbbá megtudhatjuk, hogy milyen esetekben van áfa-mentesség.

Cikk:

A számla

A számla tartalma
Az elektronikus számlára vonatkozó szabályok
A számlakibocsátás időpontja
Ki teljesítheti a számlakibocsátást?
Nyugta
A számla módosítása

Az általános forgalmi adózás szabályainak legfontosabb forrása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény).

Az adóalany köteles - eltérő rendelkezés hiányában - a termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, illetve szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. §

Nem számla, hanem nyugta kibocsátásáról kell gondoskodni akkor, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a teljesítésig készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. Nyugta helyett számla kiállításáról is lehet gondoskodni. §

A számla tartalma

A számla kötelező adattartalma a következő

 1. a számla kibocsátásának kelte;
 2. a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
 3. a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
 4. a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették; adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra áthárított adó az 1 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;
 5. a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;
 6. az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
 7. a teljesítés, illetve az adó megállapításának időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
 8. a "pénzforgalmi elszámolás" kifejezés a pénzforgalmi elszámolásra vonatkozó különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;
 9. az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
 10. az alkalmazott adó mértéke;
 11. az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;
 12. az "önszámlázás" kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;
 13. adómentesség esetében jogszabályi vagy irányelvi rendelkezésekre történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól,
 14. a "fordított adózás" kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;
 15. új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, az Áfa-törvényben meghatározott adatok;
 16. a "különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák" kifejezés, az Áfa-törvény XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;
 17. a "különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek" vagy a "különbözet szerinti szabályozás - műalkotások", vagy a "különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek" kifejezések közül a megfelelő kifejezés, az Áfa-törvény XVI. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;
 18. pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. §

Bizonyos esetekben a számla egyszerűsített tartalommal is kibocsátható. §

Az elektronikus számlára vonatkozó szabályok

A számla lehet elektronikus vagy papíralapú. §

Az elektronikus számla eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is biztosítható, ha az elektronikus számlát

 1. az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti minősített elektronikus aláírással látják el; vagy
 2. az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként hozzák létre és továbbítják. §

Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele:

 1. ha EDI elektronikus adatként hozzák létre az, hogy a számlakibocsátásra kötelezett és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban megállapodjon az EDI alkalmazásáról és használatáról;
 2. egyéb esetben a számlabefogadó beleegyezése, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. §

A számlakibocsátás időpontja

Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni.

Az ésszerű idő:

 1. Közösségen belüli adómentes termékértékesítés vagy olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót a Héa-irányelvnek tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő fizeti, a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belüli,
 2. az előző pont alá nem tartózó, valamint a kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesített termékértékesítéstől, szolgáltatásnyújtástól eltérő olyan esetekben, ahol az ellenértéket - ideértve az előleget is - készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel térítik meg, haladéktalan,
 3. egyéb, az előző pont alá nem tartozó olyan esetben, amelyben a számla áthárított adót tartalmaz, vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, 15 napon belüli

számlakibocsátási kötelezettséget jelent. §

A fent leírtaktól eltérően, ha az adóalany a teljesítés napján egyidejűleg vagy az adott naptári hónapban ugyanannak a személynek, szervezetnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, számlakibocsátási kötelezettségéről úgy is gondoskodhat, hogy azokról egy számlát (a továbbiakban: gyűjtőszámla) bocsát ki.

Az adóalany a gyűjtőszámlát az egy naptári hónapot meghaladó, de a rá vonatkozó adómegállapítási időszakot meg nem haladó időszakban is kibocsáthatja ugyanannak a személynek, szervezetnek több általa teljesített ügyletről, feltéve, hogy ezen gyűjtőszámlában nem tüntet fel a Közösségen belüli adómentes termékértékesítést vagy olyan szolgáltatásnyújtást, amely után az adót a Héa-irányelvnek tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő fizeti. E rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy a gyűjtőszámla alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodjanak. §

Ki teljesítheti a számlakibocsátást?

A számlakibocsátási kötelezettségnek a kötelezett saját maga, illetőleg - megbízása alapján és képviseletében - az általa választott meghatalmazott is eleget tehet. Utóbbi esetben a kötelezettnek és meghatalmazottjának előzetesen és írásban különösen meg kell állapodnia egymással a számlakibocsátás elfogadásának feltételeiről és módjáról. A számlakibocsátáshoz fűződő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért a kötelezettel együtt a meghatalmazott egyetemlegesen felelős abban az esetben is, ha a felek a megállapodásban másként rendelkeztek. Az ügylethez fűződő számlakibocsátási kötelezettségnek - feltéve, hogy annak nem a kötelezett saját maga tesz eleget - kizárólag egy meghatalmazott tehet eleget, még abban az esetben is, ha a kötelezett egyébként több személy részére is adott meghatalmazást. §

A számla kibocsátásában meghatalmazottként bárki eljárhat, így az akár a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője is lehet. A meghatalmazást írásba kell foglalni, az szólhat 1 ügylethez fűződő számlakibocsátási kötelezettség teljesítésére, vagy szólhat a számlakibocsátási kötelezettség általános érvényű teljesítésére is. §

Nyugta

A nyugta kötelező adattartalma a következő:

 1. a nyugta kibocsátásának kelte;
 2. a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja;
 3. a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe;
 4. a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke.

Abban az esetben, ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor az 1. pontban foglalt adattartalom helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető. §

A nyugta lehet elektronikus vagy papíralapú. §

A számla módosítása

Ha valamely oknál fogva a számla módosítása válik szükségessé, az az ún. számlával egy tekintet alá eső okirattal történik. Ennek kötelező adattartalma a következő:

 1. az okirat kibocsátásának kelte;
 2. az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
 3. hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
 4. a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.