Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Jövedéki terhek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. február 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A jövedéki adó az egyes termékeket terhelő, speciális fogyasztási adók közé tartozik, melynek lényege, hogy a szabad forgalomba csak adózott jövedéki termék legyen beszerezhető, felhasználható, értékesíthető. Megtudhatjuk, hogy mikor keletkezik jövedékiadó-fizetési kötelezettség, melyek a jövedéki eljárás szabályai és mire számíthatunk a jövedéki szabályok megszegése esetén.

Cikk:

A jövedéki adó felfüggesztése

Az adófelfüggesztés időtartama
Adófelfüggesztés import esetén
Az adófelfüggesztés megszűnése
Közösségen belüli szállítás közösségi adófelfüggesztési eljárásban
Közösségen belüli szállítás belföldi adóraktárba
Jövedéki termék beszerzése más tagállamból
Adózott jövedéki termékek szállítása más tagállamba
Magáncélú behozatal más tagállamból, csomagküldő kereskedelem

A jövedékkel kapcsolatos szabályokat elsősorban a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény tartalmazza.

Jövedéki termék belföldi előállítása esetén, valamint akkor, ha az adókötelezettség a jövedéki terméket belföldön előállító vagy importáló helyett az adóraktár engedélyesét, illetőleg az adómentes felhasználót terheli, úgy adófelfüggesztés alatt az adómegállapítás és az adófizetés halasztását értjük, jövedéki termék importja esetében pedig az adó fizetésének halasztását. Az adófelfüggesztés nem érinti az adóalany egyéb adókötelezettségét. §

Az adófelfüggesztés időtartama

A jövedéki termék jogszerű belföldi előállításával keletkező, illetve az adóraktár engedélyesét, valamint az adómentes felhasználót a jövedéki termék adóraktárba, illetve az adómentes felhasználó üzemébe, raktárába történő betárolása következtében terhelő adómegállapítási és adófizetési kötelezettség addig áll adófelfüggesztés alatt, amíg a jövedéki terméket

 1. az adóraktár engedélyese az adóraktárában tárolja, raktározza;
 2. az adómentes felhasználó az üzemében, raktárában tárolja, raktározza;
 3. az adóraktár engedélyese az adóraktárából, illetve az adómentes felhasználó az üzeméből, raktárából belföldön - a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelően módon - adófelfüggesztéssel szállítja. §

Adófelfüggesztés import esetén

A jövedéki termék importálásával keletkező adókötelezettség esetén az adófizetési kötelezettség felfüggesztésére akkor van lehetőség, ha

 1. az importálás helye adóraktár, illetve adómentes felhasználó üzeme, raktára;
 2. a jövedéki terméket az importálás helyéről e-TKO-val közvetlenül adóraktárba vagy adómentes felhasználóhoz szállítják, és amennyiben az e-TKO tervezetének kiállítója:
 3. adóraktár-engedélyes vagy adómentes felhasználó jövedéki biztosítékuk összege eléri a harmadik országból behozott jövedéki termékre megállapított adó összegét;
 4. bejegyzett feladó, a bejegyzett feladó jövedéki biztosítékot nyújt a feladott jövedéki termék adójának megfelelő összegben, illetve az általa nyújtott, rendelkezésre álló jövedéki biztosíték a feladott jövedéki termék adójára fedezetet biztosít. §

Az adófelfüggesztés megszűnése

Az adófelfüggesztés megszűnik, ha

 1. az adóraktár engedélyese vagy az adómentes felhasználó az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alól, az importáló az adófizetési kötelezettség alól véglegesen mentesül, illetve
 2. beáll az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség. §

Közösségen belüli szállítás közösségi adófelfüggesztési eljárásban

Az adóraktár-engedélyes közösségi adófelfüggesztési eljárásban az adómegállapítás és az adófizetés halasztása mellett:

 1. az adóraktárából jövedéki terméket kitárolhat, ha azt
  • tagállami adóraktárba vagy más tagállam bejegyzett kereskedőjének szállítja,
  • az Észak-atlanti Szerződésben részes állam valamely tagállamban állomásozó fegyveres erői (kivéve e tagállam fegyveres erejét) és azok polgári állománya vagy étterme, kantinja részére szállítja,
  • a valamely tagállamban lévő diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint a tagállamban az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek vagy azok tagjai számára a nemzetközi egyezményekben, illetve székhely egyezményekben foglaltak szerint adómentesként meghatározott fogyasztásra szállítja,
  • harmadik országba más tagállam(ok)on keresztül kiszállítja,
 2. az adóraktárába betárolhat
  • tagállami adóraktárból szállított jövedéki terméket,
  • más tagállam(ok)on keresztül harmadik országból behozott jövedéki terméket, ideértve a más tagállamban engedélyezett bejegyzett feladó által az importálás helyéről részére feladott, vámjogilag szabad forgalomba bocsátott jövedéki terméket is. §

A bejegyzett feladó jogosult közösségi adófelfüggesztési eljárásban az importállás helyéről jövedéki terméket a fenti pontokban meghatározottak szerinti rendeltetéssel feladni. §

Közösségen belüli szállítás belföldi adóraktárba

Az adóraktár engedélyesének közösségi adófelfüggesztési eljárásban

 1. más tagállamból szállított jövedéki termék betárolásával, valamint
 2. harmadik országból más tagállam(ok)on keresztül behozott jövedéki termék importálásával
 3. adókötelezettsége keletkezik, amely egyidejűleg adófelfüggesztés alatt áll §.

Az adóraktár-engedélyesnek a más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban behozott, ténylegesen átvett jövedéki terméket az e-TKO-n feltüntetett rendeltetési helyen történt betárolással egyidejűleg az adóraktári készletébe fel kell vennie. §

Jövedéki termék beszerzése más tagállamból

Más tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi céllal belföldön történő birtokolásával adókötelezettség keletkezik, kivéve a 3199/93/EK bizottsági rendelet szerinti teljesen denaturált alkoholtermék beszerzését, továbbá tv. 52. § (1) bekezdés i) pontja szerinti egyéb ellenőrzött ásványolajnak 5 liter/5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésben vagy az 5 liter/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj beszerzését, valamint a járművek üzemanyagtartályában és kiegészítő üzemanyagtartályában található üzemanyagok behozatalát. Az adóalany a 3649/92/EGK bizottsági rendelet szerinti előírásoknak megfelelő kísérő okmányon (ideértve a rendelet szerinti kereskedelmi bizonylatot is) (EKO) címzettként feltüntetett személy, ennek hiányában az a személy, aki a belföldre beszállítást követően a jövedéki terméket kereskedelmi célból birtokolja. §

Kereskedelmi célú birtokolásnak a jövedéki termék nem magánszemély általi birtokolása vagy a magánszemély által nem magáncélú adómentes jövedéki termék birtokolása minősül. Nem minősül kereskedelmi célú birtokolásnak a más tagállamból belföldön keresztül egy másik tagállamba nem magánszemély által EKO-val vagy magánszemély által saját felhasználásra szállított jövedéki termék birtokolása a belföldi szállítás során, valamint a két tagállam között közlekedő hajók vagy repülőgépek fedélzetén lévő azon jövedéki termékek birtokolása, amelyeket nem hoznak forgalomba mialatt a hajó vagy a repülőgép belföldön tartózkodik, továbbá a légiutas-ellátási tevékenység keretében más tagállamból behozott jövedéki termék birtokolása. §

Adózott jövedéki termékek szállítása más tagállamba

Belföldön szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba, kereskedelmi célú beszerzés céljára történő kiszállítása kizárólag Eko-val végezhető, és a jövedéki termék után belföldön megfizetett adó visszaigényelhető (adóraktárból történő kiszállítás esetén visszaigényelhető vagy levonható), ha

 1. bemutatják az EKO-nak a jövedéki termék címzett által történt átvételét igazoló példányát, és a címzett tagállam hatóságának igazolását a jövedéki adó megfizetéséről vagy annak biztosításáról;
 2. a zárjegyet, illetve az adójegyet a vámhatóság képviselőjének jelenlétében a törvényi előírásoknak megfelelően távolítják el, semmisítik meg, illetve érvénytelenítik. §

Magáncélú behozatal más tagállamból, csomagküldő kereskedelem

A más tagállamban szabad forgalomba bocsátott, magánszemély által más tagállamban megvásárolt és általa belföldre behozott, a magánszemély saját felhasználására szolgáló jövedéki termék belföldön adómentes. §

A folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, valamint a 10 liter mennyiséget meghaladó üzemanyag, amelyet nem a jármű üzemanyagtartályában szállítanak, nem minősülhetnek gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy magáncélú beszerzésének. §

Csomagküldő kereskedelmet folytat az a személy, aki jövedéki terméket a székhelye szerinti tagállamból (ideértve a belföldet is) más tagállamba, magánszemélynek vagy független gazdasági tevékenységet nem folytató személynek értékesít, és az e célból szállítást - közvetlenül vagy megbízottja útján közvetve - maga végzi, és e tevékenységét a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága nyilvántartásba vette. §

A jövedéki termék más tagállam csomagküldő kereskedőjétől történő beszerzése belföldön adóköteles. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség, illetve a megfizetett adó visszaigényelhető az EKO-n szereplő feladott mennyiségből a Jövtv. szerinti mennyiségre. Az adófizetési kötelezettség a jövedéki termék beflöldre érkezésekor keletkezik. Az adót a csomagküldő kereskedőnek kell megfizetnie, aki helyett és akinek a nevében az adókötelezettséget az adóügyi képviselője teljesíti. §

Más tagállam csomagküldő kereskedője belföldre kizárólag abban az esetben szállíthat jövedéki terméket, ha adókötelezettségének teljesítésére belföldi székhelyű, a kijelölt vámszerv által nyilvántartásba vett adóügyi képviselőt bízott meg, aki nem lehet a címzettel azonos személy. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.

median