Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Jövedéki terhek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. február 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A jövedéki adó az egyes termékeket terhelő, speciális fogyasztási adók közé tartozik, melynek lényege, hogy a szabad forgalomba csak adózott jövedéki termék legyen beszerezhető, felhasználható, értékesíthető. Megtudhatjuk, hogy mikor keletkezik jövedékiadó-fizetési kötelezettség, melyek a jövedéki eljárás szabályai és mire számíthatunk a jövedéki szabályok megszegése esetén.

Cikk:

A jövedéki törvény hatálya, a jövedéki ellenőrzés

A jövedéki törvény hatálya
Jövedéki termékek
Adómentes jövedéki termékek
A jogkövető magatartás ellenőrzése
Adózatlan termék felderítése
A helyiségbe való belépés szabályai
A felhasználás jogszerűségének vizsgálata

A jövedékkel kapcsolatos szabályokat elsősorban a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: jövedéki törvény) tartalmazza.

A jövedéki törvény hatálya

A jövedéki törvény előírásait Magyarország területén (azaz belföldön) kell alkalmazni, azzal, hogy a belföld fogalmába beletartozik a vámszabad és a tranzitterület egyaránt §.

A törvény tárgyi hatálya a jövedéki termékek után fizetendő adóra, a dohánygyártmányok általános forgalmi adójára, a jövedéki termékek előállítására és forgalmazására, továbbá a jövedéki ügyekre tejed ki §.

A jövedéki törvény rendelkezéseit

 1. a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas, a törvényben meghatározott terméket előállító, raktározó, tároló, szállító, forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre értékesítő, illetve egyéb módon birtokoló jogi személyre, jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre és természetes személyre, valamint
 2. a jövedéki termék adóztatásával, forgalmazásával összefüggő felügyeleti, ellenőrzési és más hatósági feladatokat ellátó szervezetekre kell alkalmazni. §

Jövedéki termékek

Jövedéki terméknek minősül

 1. az ásványolaj,
 2. az alkoholtermék,
 3. a sör,
 4. a bor,
 5. a pezsgő,
 6. a köztes alkoholtermék, valamint
 7. a dohánygyártmány. §

Adómentes jövedéki termékek

Adómentes jövedéki termékek:

 1. a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett vagy a Magyar Közlönyben közzétett nemzetközi szerződés kötelező rendelkezései alapján vámmentesen behozható jövedéki termék, továbbá
 2. a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára harmadik országból vámmentesen behozott jövedéki termék,
 3. a magánfőzésben a magánfőző által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben előállított párlat, feltéve, hogy az a háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál,
 4. adómentes a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet 25-27. és 107. cikkei alapján vámmentesen harmadik országból behozott jövedéki termék,
 5. adómentes a légiutas-ellátási tevékenység keretében harmadik országból behozott jövedéki termék. §

A jogkövető magatartás ellenőrzése

Az adóhatóság és a vámhatóság a jövedéki szabályok megtartásának ellenőrzése érdekében

 1. a kereskedő üzelethelyiségének, a kereskedelmi raktárának, az üzemanyagtöltő állomásnak, a kiskereskedelmi tárolótelepnek az árukészletét ellenőrizheti, abból szakértői vizsgálat céljára mintát vehet, a törvényben előírt, külön vezetett nyilvántartásokat, továbbá az üzleti könyveket vizsgálhatja, az árukészlet mennyiségét, eredetét, adózott vagy adózatlan voltát megállapíthatja;
 2. ellenőrizheti, hogy a nem jövedéki engedélyes kereskedő a jövedéki termékek tekintetében az áfatörvény szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségének, illetve a jövedéki törvényben előírt számlaadásra vonatkozó kötelezettségének eleget tesz-e, a dohánygyártmányok adójegyén feltüntetett ártól eltérő árat érvényesít-e, továbbá
 3. ellenőrizheti az előzőekben nem említett egyéb kötelezettségek megtartását. §

Adózatlan termék felderítése

A vámhatóság az olyan jövedéki termék felderítése érdekében, amely után az adót nem fizették meg,

 1. az illetékes vámhatóság vezetőjének végzése alapján beléphet és ellenőrzést folytathat az olyan helyiségben, amelyről azonosított és ellenőrzött forrásból beszerzett adatok, a tevékenység folytatásának körülményei alapján valószínűsíthető, hogy ott ásványolajat, kereskedelmi mennyiségű egyéb jövedéki terméket tartanak, tárolnak vagy jövedéki terméket adóraktári engedély nélkül állítanak elő, illetve adózatlan jövedéki terméket jogellenesen raktároznak;
 2. az üzemi és raktárhelyiséget belülről szemrevételezheti, vizsgálhatja, megállapíthatja a jövedéki termék készletét, leltár felvételét rendelheti el;
 3. megállíthatja a járműveket, ellenőrizheti a szállítmányokat, a szállítási okmányokat, megállapíthatja és ellenőrizheti a szállított jövedéki termék mennyiségét, eredetét, adózott vagy adózatlan voltát, a szállítási okmányon az ellenőrzés tényét rögzíti;
 4. a jövedéki termékből és a jövedéki termék előállításához használt alapanyagokból, továbbá az üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített, felhasznált termékből az ellenőrzés céljára ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet;
 5. vizsgálhatja a gyártási, feldolgozási műveletekről vezetett nyilvántartásokat, üzleti könyveket, a jövedéki törvényben elrendelt nyilvántartásokat, elszámolásokat;
 6. megkeresheti a jövedéki termék előállítására alkalmas terméket gyártó, raktározó, tároló, importáló, exportáló és forgalmazó személyt, vizsgálhatja e termékek értékesítéséről vezetett nyilvántartásokat; valamint
 7. ellenőrizheti a jármű üzemanyagtartályában, kiegészítő üzemanyagtartályában lévő hajtóanyagot. §

Ugyanezen célból lehetőség van arra is, hogy a vámhatóság a postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelyén, valamint a futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató telephelyén - jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett - csomagátvizsgáló berendezéssel átvilágítást hajtson végre. Ennek feltétele, hogy a helyszínen történt érzékszervi vizsgálat eredményének - így különösen a térfogat, a súly, ezek aránya - ismeretében és a rendelkezésre álló egyéb információk (beszerzett adatok) birtokában valószínűsíthető, hogy

 1. harmadik országból érkező csomagküldemény esetén az adómentes mennyiségen felüli,
 2. tagállamból érkező csomagküldemény esetén a kereskedelmi mennyiségen felüli,
 3. belföldön feladott csomagküldemény esetén a kereskedelmi mennyiségen felüli, illetve cigaretta esetében 200 szálat meghaladó mennyiségben
 4. adózás alól elvont jövedéki terméket tartalmaz. §

A helyiségbe való belépés szabályai

Lényeges, hogy a fenti felsorolás első esetében a helyiségbe való belépést és az ott folytatott ellenőrzést két hatósági tanú jelenlétében, magánlakás esetén továbbá az ellenőrzött személy kíméletével, lehetőleg nappal kell végrehajtani. A vámhatóság ilyenkor az intézkedésről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben rögzíti az intézkedés során megállapított tényeket, illetve a hatósági tanúk azonosításához szükséges adatokat is. §

A felhasználás jogszerűségének vizsgálata

A vámhatóság a felhasználói engedélyes és a nyilvántartásba vett felhasználó telephelyén a felhasználás jogszerűségének megállapítása céljából

 1. vizsgálhatja a felhasználási cél megvalósulását;
 2. megállapíthatja az egyéb ellenőrzött ásványolaj, a megfigyelt termék és a teljesen denaturált alkohol tényleges készletét;
 3. vizsgálhatja a jövedéki törvényben előírt nyilvántartást;
 4. vizsgálhatja a beszerzett, felhasznált, készleten lévő egyéb ellenőrzött ásványolaj, megfigyelt termék és teljesen denaturált alkohol származásának, eredetének igazolására szolgáló bizonylatokat;
 5. vizsgálhatja a készleten lévő termék vámtarifaszámát;
 6. az ellenőrzés céljából a készleten lévő termékből ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.