Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szabadalmak

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2014. március 27.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A szerzői jogi oltalom alá nem eső (tehát nem az irodalom, a tudomány vagy a művészetek körébe tartozó), tipikusan műszaki jellegű szellemi alkotások törvényi védelme az iparjogvédelem területét alkotja. Az elnevezés utal arra, hogy itt az ipari forradalommal kezdődően és azóta is általában az ipari termeléssel, termékekkel összefüggő szellemi alkotások jogi oltalmáról van szó. Ez a jogterület közvetlen módon a feltalálói tevékenység védelmét, elismerését és anyagi ösztönzését kívánja biztosítani. Ebben a témakörben kerül feldolgozásra a szabadalmi jog és védjegyoltalom valamennyi lényeges eleme, így többek között a szabadalmi eljárás, a szabadalom korlátai és védelme, s szabadalmi és védjegylicencia.

Cikk:

Szabadalmi és védjegylicencia

A szabadalmi és védjegylicencia
A hasznosítási szerződés kiterjedése
Együttműködési kötelezettség
A licenciaszerződés megszűnése
Védjegylicencia-szerződés (használati szerződés)

A szabadalmi és védjegylicencia

Az iparjogvédelem terültén a felhasználási, hasznosítási szerződések közül legfontosabb a licenciaszerződés, ami lényegében használati engedélyt jelent.

A szabadalmi licenciaszerződésben a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító (licenciárius) pedig ennek fejében köteles díjat fizetni §. A szerződés tartalmát a felek a versenykorlátozás tilalmának és a rendeltetésszerűség elvének keretei között szabadon állapíthatják meg. Ha a szabadalmas nem köt ilyen szerződést, az még önmagában nem minősül gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek.

A szabadalmast a szerződés egész időtartama alatt jogszavatosság terheli, ami azt jelenti, hogy a hasznosítási szerződés egész tartama alatt köteles helytállni azért, hogy harmadik személynek nincs a szabadalomra vonatkozó olyan joga, amely a hasznosítást akadályozza vagy korlátozza. Erre a helytállási kötelezettségre a Polgári Törvénykönyvnek a jogszavatosságra irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hasznosító elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A szabadalmast kellékszavatosság is terheli, amely alapján szavatol azért, hogy a találmány műszakilag megvalósítható. Erre a helytállási kötelezettségre a Polgári Törvénykönyvnek a kellékszavatosságra irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy kellékszavatossági jogként a hasznosító a szerződés azonnali hatállyal való felmondására jogosult. A hasznosító a találmány műszaki megvalósíthatatlanságából eredő kárának megtérítését is követelheti a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint. §

A hasznosítási szerződés kiterjedése

A hasznosítási szerződés általában időbeli és területi korlátozás nélkül, minden igénypontra, a hasznosítás minden módjára és mértékére kiterjed. A licenciába adás nem zárja el a szabadalmast attól, hogy a találmányt maga is hasznosítsa, vagy hogy mással is licenciaszerződést kössön. Kifejezett kikötés esetén azonban a licencia lehet kizárólagos, amely a szabadalmast is elzárhatja a hasznosítástól §.

Együttműködési kötelezettség

A feleket a szerződés idején kölcsönös együttműködési kötelezettség terheli, a szabadalmast ezen belül külön tájékoztatási kötelezettség is, de a találmány megvalósításához szükséges gazdasági, műszaki és szervezési ismereteket és tapasztalatokat (a know-how-t) csak akkor köteles átadni, ha ebben kifejezetten megállapodtak §.

A hasznosító az engedélyt harmadik személyre nem ruházhatja át, és harmadik személynek a találmány hasznosítására további engedélyt (allicencia) nem adhat, kivéve, ha ezt a szabadalmas kifejezetten megengedte §.

A licenciaszerződés megszűnése

A licenciaszerződés időtartama alatt a szabadalom fenntartásáról továbbra is a szabadalmas gondoskodik §. A szerződés a benne kikötött idő elteltével vagy feltételek bekövetkeztével, illetőleg a szabadalmi oltalom megszűnésével szűnik meg. §

Védjegylicencia-szerződés (használati szerződés)

Védjegylicencia-szerződés alapján a védjegy jogosultja ad engedélyt a védjegy használatára, amiért a használó köteles díjat fizetni. Semmis az a használati szerződés, amely a fogyasztók megtévesztését eredményezné.

A védjegyjogosult a használati szerződés egész tartama alatt köteles helytállni azért, hogy harmadik személynek nincs a védjegyre vonatkozó olyan joga, amely a használatot akadályozza vagy korlátozza. Erre a helytállási kötelezettségre a Polgári Törvénykönyvnek a jogszavatosságra irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a használó elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Egyebekben a védjegylicencia szabályai megegyeznek a szabadalmi licencia szabályaival §.

median