Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálon és az Ügyfélkapun 2016.10.25-én (kedd) 22:00 órától 2016.10.26. (szerda) 02:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál, valamint az Ügyfélkapu alá tartozó honlapok és szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Szíves megértését és türelmét köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozási formák

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. augusztus 18.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozási formák közül itt ismerheti meg a közkereseti és betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, a közhasznú társaság, az egyéni vállalkozás (egyéni cég), valamint a családi gazdaság és az őstermelői vállalkozás legfontosabb jellemezőit.

Cikk:

Egyéni cég

Egyéni cég alapítása
Az egyéni cég bejegyzése
Az egyéni cég felelőssége
Hogyan alakítható át az egyéni cég gazdasági társasággá?
Az egyéni cég megszűnése

Egyéni cég alapítása

Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy egyéni céget alapíthat. (Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt.)

Az egyéni cég jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

Az egyéni cégnek - az törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.

Az alapításhoz közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat aláírásának legkorábbi napja az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követő nap.

Az alapító okirat szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ebben az esetben az alapító okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. A szerződésmintával készült alapító okiratra a fenti rendelkezést alkalmazni kell. §

Az egyéni cég bejegyzése

Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elektronikus úton köteles eleget tenni.

Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre, a bejegyzés napját megelőzően nem kezdheti meg működését.

Az egyéni cég feletti törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el. §

Az egyéni cég felelőssége

Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul.

Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot meghaladja, a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat. A vagyoni betét értékéről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik.

Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot nem haladja meg, a jegyzett tőke csak pénzbeli hozzájárulás lehet.

A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.

Az egyéni cég elnevezést (vagy annak ec. rövidítését) az egyéni cég nevében fel kell tüntetni. Az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel.

Egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag.

Ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg, a jogosultság megszűnéséig az egyéni vállalkozóként vállalt kötelezettségeiért a természetes személy és az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felel.

Az egyéni cég tőkéjéből a tag javára - a tagsági jogviszonyra figyelemmel - kifizetést a Ptk.-nak a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályai szerint lehet teljesíteni. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég nem alapítható.

A Módtv. hatálybalépését megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cégek 2013. február 1-ig kötelesek voltak a létesítő okiratuk megfelelő módosításával a törvény rendelkezéseinek megfelelő működést megvalósítani vagy gazdasági társasággá alakulni, valamint a korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég a Módtv. hatálybalépését megelőzően fennálló korlátlan felelősséggel bíró tagságát köteles 2013. február 1-ig megszüntetni.

A korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cégekre 2013. február 1-jéig a törvény 22. és 27. §-ai irányadóak. A korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég 2013. február 1-je előtt keletkezett tartozásaiért korlátozott felelősséggel tartozik. §

Hogyan alakítható át az egyéni cég gazdasági társasággá?

Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. Az átalakulás során az egyéni cég köteles a számvitelről szóló törvény átalakulásra vonatkozó előírásait megfelelően alkalmazni. §

Az egyéni cég megszűnése

Az egyéni cég megszűnik, ha

  1. az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
  2. elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
  3. elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
  4. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
  5. a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
  6. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Az egyéni cégre a felszámolás, a végelszámolás, kényszertörlés és a csődeljárás szabályait alkalmazni kell. §