Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozási formák

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2015. augusztus 19.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozási formák közül itt ismerheti meg a közkereseti és betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, a közhasznú társaság, az egyéni vállalkozás (egyéni cég), valamint a családi gazdaság és az őstermelői vállalkozás legfontosabb jellemezőit.

Cikk:

Egyéni cég

Egyéni cég alapítása
Az egyéni cég bejegyzése
Az egyéni cég felelőssége
Hogyan alakítható át az egyéni cég gazdasági társasággá?
Az egyéni cég megszűnése

Egyéni cég alapítása

Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy egyéni céget alapíthat. (Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt.)

Az egyéni cég jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

Az egyéni cégnek - az törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.

Az alapításhoz közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat aláírásának legkorábbi napja az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követő nap. Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag - jogszabályok keretei között - szabadon állapíthatja meg. §

Az egyéni cég bejegyzése

Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elektronikus úton köteles eleget tenni.

Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre, a bejegyzés napját megelőzően nem kezdheti meg működését.

Az egyéni cég feletti törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el. §

Az egyéni cég felelőssége

Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul.

A tag az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelősséget vállalhat. Erről, valamint korlátolt felelősség választása esetén annak mértékéről az egyéni cég alapító okiratában köteles nyilatkozni.

Korlátlan mögöttes felelősség esetén az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel. A korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag.

Korlátolt mögöttes felelősség esetén az alapító okiratban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, amelynek erejéig az egyéni cég tartozásaiért az alapító saját vagyonával felel. Ha az egyéni cég vagyona a tartozások kielégítését nem fedezi, a tag a pótbefizetésből szükséges összeget köteles az egyéni cég rendelkezésére bocsátani. §

Hogyan alakítható át az egyéni cég gazdasági társasággá?

Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. §

Az egyéni cég megszűnése

Az egyéni cég megszűnik, ha:

  1. az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
  2. elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
  3. elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
  4. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
  5. a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
  6. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Az egyéni cégre vonatkoznak a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályai. §